BAM Groep handhaaft winstverwachting 2006

Bunnik – Koninklijke BAM Groep handhaaft winstverwachting 2006

  • Orderportefeuille op recordhoogte: € 12,3 miljard
  • Handhaving winstverwachting 2006: nettowinst van circa € 170 miljoen haalbaar

Gang van zaken in eerste kwartaal 2006
Koninklijke BAM Groep behaalde in het eerste kwartaal een omzet van circa € 1,75 miljard (2005: circa
€ 1,46 miljard). Het nettoresultaat bedroeg € 31,4 miljoen (2005: € 23,0 miljoen). De toename van
omzet en resultaat komt mede voort uit de financiële consolidatie per 1 februari van de 51%-
deelneming AM. Vastgoedontwikkelaar AM opereert zelfstandig en onder eigen identiteit in de
Nederlandse markt op armslengte van BAM.

Koninklijke BAM Groep is het jaar goed gestart, maar – evenals in voorgaande jaren – bemoeilijken
seizoensinvloeden de interpretatie van de eerste-kwartaalresultaten. In Duitsland waren de activiteiten
van de Wayss & Freytag-bedrijven verlieslatend (circa € 9 miljoen).

De Groep handhaaft de eerder uitgesproken verwachting in 2006 een omzet te realiseren van circa
€ 8 miljard, waarbij een nettowinst van circa € 170 miljoen haalbaar wordt geacht.

In de sector Bouw en vastgoed zijn op autonome basis omzet en resultaat toegenomen, vooral door
gunstige resultaten bij de ontwikkeling en bouw van woningen in Nederland en de verkoop van
ontwikkeld commercieel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zijn uit eigen ontwikkeling
circa 1.400 woningen verkocht (vorig jaar: 460), waarvan circa 800 woningen door AM. De
utiliteitsbouwactiviteiten in Nederland en België hebben conform verwachting aan de winst
bijgedragen. Onder meer door de strenge winter en tegenvallende projectresultaten bij Wayss &
Freytag Schlüsselfertigbau waren de Duitse utiliteitsbouwactiviteiten verlieslatend. De orderportefeuille
van de sector Bouw en vastgoed bedraagt per 31 maart 2006, inclusief AM, circa € 6,6 miljard (ultimo
2005: € 5,1 miljard, exclusief AM).

In de sector Infra resulteert het seizoenseffect in een bescheiden winstbijdrage van de Nederlandse en
Belgische werkmaatschappijen. Op jaarbasis wordt een goede bijdrage aan het resultaat verwacht. De
tenderkosten zullen in 2006 sterk stijgen door het toenemende volume van infrastructurele projecten. De resultaten op de Britse en Ierse markt zijn – in lijn met voorgaande jaren – goed. Mede door de
strenge winter waren de Duitse infra-activiteiten licht verliesgevend. Op de activiteiten in de Verenigde Staten is een goed resultaat behaald. De orderportefeuille van de sector Infra is gestegen tot
€ 5,1 miljard (ultimo 2005: € 4,8 miljard), onder meer door de verwerving van enkele grote infrastructurele werken in Ierland en de VS.

In de sector Publiekprivate samenwerking is in het eerste kwartaal een break-even-resultaat behaald
als gevolg van het grote aantal lopende aanbiedingen en de daarmee gepaard gaande hoge tenderkosten. BAM PPP heeft in het eerste kwartaal ‘financial close’ bereikt voor de aanleg van de
N25 Waterford Bypass in het zuiden van Ierland. De pps-vorderingen in de geconsolideerde balans
zijn in het eerste kwartaal 2006 toegenomen tot € 567 miljoen (ultimo 2005: € 543 miljoen).
Tegelijkertijd zijn de (non-recourse) pps-leningen licht gedaald tot € 537 miljoen (ultimo 2005:
€ 548 miljoen). Per 31 maart 2006 bedraagt de netto-investering in pps-projecten circa € 47 miljoen
(ultimo 2005: € 41 miljoen).

In de sector Installatietechniek heeft BAM Techniek in het eerste kwartaal een bescheiden resultaat
gerealiseerd. Op jaarbasis wordt een goede bijdrage verwacht.

Tebodin heeft in de sector Consultancy en engineering wederom een uitstekend resultaat behaald.

De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) levert in het eerste kwartaal een goede bijdrage aan
het resultaat. Deze bijdrage is inclusief € 1,1 miljoen preferent dividend.

Orderportefeuille
De orderportefeuille bevindt zich op recordhoogte en bedraagt per 31 maart 2006 € 12,3 miljard
(ultimo 2005: € 10,4 miljard). De autonome groei van de orderportefeuille bedroeg circa 6%. Van de
totale orderportefeuille wordt naar verwachting € 5,5 miljard in 2006 en € 6,8 miljard in latere jaren
uitgevoerd. Uitgaande van een omzetniveau in 2006 van circa € 8 miljard, is hiermee ruim 90% van de
verwachte omzet 2006 veiliggesteld.

Financiële positie
De kaspositie, het saldo van liquide middelen minus kortlopende bankkredieten, is teruggelopen tot
€ 472 miljoen (ultimo 2005: € 632 miljoen). Deze daling van de kaspositie volgt het normale
seizoenspatroon. De rentedragende schulden bedragen per 31 maart 2006 € 1.850 miljoen
(ultimo 2005: € 1.062 miljoen), waarbij de toename hoofdzakelijk het gevolg is van de overname en
consolidatie van AM. Het effect hiervan op de rentedragende schulden en daarmee op de
nettoschuldpositie bedraagt circa € 690 miljoen, waarvan circa € 290 miljoen (non-recourse)
projectkredieten. De nettoschuldpositie bedraagt per 31 maart 2006 € 1.249 miljoen (ultimo 2005:
€ 409 miljoen). In totaal leidt de consolidatie van AM tot een balansverlenging van circa € 1 miljard.
De solvabiliteit op basis van garantievermogen bedraagt per 31 maart 2006 15,0% van het
balanstotaal (ultimo 2005: 15,9%). De toename van de balanspost immateriële vaste activa is vrijwel
uitsluitend het gevolg van de overname van AM.

Resultaat per gewoon aandeel
Als gevolg van omwisseling van converteerbare preferente aandelen en de emissie van gewone
aandelen gedurende 2005, is het gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen ten opzichte
van het eerste kwartaal 2005 met 28% gestegen tot 122,4 miljoen stukken (rekeninghoudend met de
aandelensplitsing 1:5 per 11 mei 2006). Ondanks deze stijging is het nettoresultaat in het eerste
kwartaal 2006 gestegen tot € 0,26 per gewoon aandeel (2005: € 0,24). Uitgaande van volledige
omwisseling van de converteerbare financieringspreferente aandelen, is het nettoresultaat per gewoon
aandeel toegenomen tot € 0,24 (2005: € 0,21).

Verwachting 2006
Koninklijke BAM Groep handhaaft de eerder uitgesproken verwachting over 2006. De Groep verwacht
over 2006 een omzet te behalen van circa € 8 miljard, waarbij een nettowinst van circa € 170 miljoen
haalbaar wordt geacht.

Bijlagen(*)
U kunt de volgende bijlagen inzien via www.bam.nl

  • 1. Verkorte winst- en verliesrekening
  • 2. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal € 0,10
  • 3. Verkorte balans
  • 4. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders
  • 5. Verkort kasstroomoverzicht

(*) De eerder gepubliceerde gegevens over het eerste kwartaal 2005 zijn voor vergelijkingsdoeleinden
aangepast.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv