Kamerbrief over Werken aan overwegen

Den Haag – Op 9 februari 2007 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over werken aan overwegen.

Hieronder leest u de volledig brief br.471 Meerjaren overzicht van werken aan overwegen | Kamerstuk | 2007-02-09.

Geachte voorzitter,

Tijdens het Algemeen Overleg van 22 februari 2006 heb ik toegezegd jaarlijks een meerjaren overzicht van werken aan overwegen aan de Kamer te sturen(1). Daarnaast heb ik op 23 oktober 2006 u een brief gezonden waarin ik heb aangegeven aan het einde van 2006 een rapportage over geheel 2006 aan de Tweede kamer te sturen(2).
(1) Tweede Kamer 29 893 nr. 29.
(2) Tweede Kamer 29 893 nr. 38.

Als eerste wil ik u mijn excuses aanbieden voor de verlate levering van de toegezegde informatie. Dat kwam mede door de benodigde tijd om informatie te verifiëren. Om u inzage te geven in het recreatief belang van overwegen is gebruik gemaakt van informatie van de stichting Wandelplatform, de Fietsersbond en van het kamerlid Duyvendak inzake de 41 recreatieve overwegen.

De overzichten treft u hierbij in de bijlagen aan.

  • In de eerste bijlage is het overzicht van de genomen maatregelen bij overwegen over de periode 2005 en 2006 opgenomen.
  • In de tweede bijlage is een meerjaren prognose van overwegprojecten opgenomen met structurele wijzigingen in de beveiliging in de periode 2007-2010. Veel van de genoemde projecten zijn nog in studie. Waar mogelijk is de compensatie aangegeven die met een integrale risicoanalyse is bepaald.
  • In de derde bijlage is de toelichting opgenomen van in de overzichten gebruikte afkortingen.

Dit is de eerste keer dat er een meerjaren overzicht aan de Tweede Kamer wordt gezonden. Suggesties voor verbetering zijn van harte welkom.

Ik ga ervan uit u met de informatie zoals opgenomen in de bijlagen voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Karla Peijs

Bijlagen Meerjaren overzicht van werken aan overwegen