Bodemonderzoek Slochtereiland

Haarlem – 2006-04-13 start Rijkswaterstaat met een radioactiviteitsonderzoek op het Slochtereiland. Dit onderzoek maakt deel uit van het grote onderzoek naar de verontreinigingen op en om het Slochtereiland. Het eiland ligt in het Noordhollandsch Kanaal in de nabijheid van Amsterdam.

Rijkswaterstaat onderzoekt de aanwezigheid van radioactief materiaal, omdat er overeenkomst bestaat tussen het gestorte materiaal op het Slochtereiland en materiaal op de voormalige stortlocatie Ilperveld. Op die locatie is in het verleden licht radioactief materiaal aangetroffen.

Bij het onderzoek wordt ter plaatste gemeten of er straling is. Als er straling wordt aangetoond, wordt een bodemmonster genomen voor verdere analyse in het laboratorium. Uit voorzorg en volgens ARBO-voorschrift dragen de onderzoekers een saneringsoverall en een vol gelaatsmasker. In een vooronderzoek of er radioactivitet in de waterbodem aanwezig is, is aangetoond dat dát niet het geval is. De kans lijkt daarom klein dat er verhoogde straling op het eiland wordt aangetroffen.

Na het radioactiviteitsonderzoek wordt op het eiland een onderzoek uitgevoerd naar de natuurwaarden. Dit onderzoek bestaat uit een inventarisatie van de aanwezige flora en fauna. Hiervoor zijn meerdere bezoeken, verspreid over enkele maanden, aan het eiland nodig. De gegevens uit deze natuurtoets worden gebruikt in het saneringsonderzoek om rekening te houden met de natuurwaarden.

Naast de genoemde onderzoeken worden op het eiland nog enkele andere kleine onderzoeken gedaan als voorbereiding op de sanering. In de tweede helft van 2006 start een saneringsonderzoek om te bepalen welke manier van saneren het beste is. Daarop volgt een saneringsplan, zodat in de tweede helft van 2007 de sanering kan beginnen.

Het Slochtereiland en de omringende waterbodem ligt in het Noordhollandsch Kanaal nabij Amsterdam en is eigendom van Rijkswaterstaat. Het kanaal is in 1995 overgedragen aan de provincie Noord-Holland in het kader van Brokx-nat met uitzondering van het eiland vanwege de vervuiling. Zodra de sanering gerealiseerd is, zal het object overgaan naar de provincie Noord-Holland.

Brokx-nat is het decentralisatieproject en het gedachtegoed van de voormalig Staatssecretaris Gerrit Brokx. Het project regelt de overdracht van ‘natte’ waterstaatswerken aan andere overheden. In de praktijk zijn dat onder andere kanalen, waterkeringen, havens en bruggen die niet meer tot de Rijkstaken behoren en daarom in aanmerking komen voor overdracht aan provincies, waterschappen of gemeenten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland