Toets ecologische bijdrage Schelde-estuarium gereed

Bergen op Zoom – De Universiteit Antwerpen heeft een studie gedaan naar de ecologische kwaliteit van het pakket natuurmaatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 schelde-estuarium (Voorstellen van besluiten).
Het doel van de studie was om een van ProSes onafhankelijk wetenschappelijk instituut deze beoordeling te laten uitvoeren.
De studie is door de Universiteit Antwerpen (UA) uitgevoerd in opdracht van ProSes.

De UA heeft dit pakket van maatregelen getoetst aan de effectiviteit per ecologische zone en aan het streefbeeld natuurlijkheid uit de LTV. Dit laatste is mede gedaan in het licht van de bijdrage die de natuurmaatregelen in de Ontwikkelingsschets kunnen leveren aan de nog vast te stellen instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura-2000 gebieden van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De UA constateert in het rapport dat het pakket natuurmaatregelen in Nederland over het geheel genomen onvoldoende is om de beoogde doelstellingen te realiseren. Het aandeel ontpoldering in het basispakket voor de Westerschelde is daarvoor te klein en er ontbreken ontpolderingen in de zones waar dat voor het ecologisch functioneren van het estuarium noodzakelijk is. Ook aan Vlaamse zijde voldoen de voorgestelde maatregelen over het geheel genomen niet aan het streefbeeld natuurlijkheid uit de LTV. Dat komt vooral omdat de locaties voor overstromingsgebieden die met natuurontwikkeling worden gecombineerd (GGG’s) in de Ontwikkelingsschets nog niet concreet zijn aangegeven. Die vaagheid maakt het onmogelijk om de natuurmaatregelen in de Zeeschelde te beoordelen op hun ecologische kwaliteit en op hun bijdrage aan het realiseren van de doelen uit de LTV.

Naast de kwaliteitsbeoordeling bevat het rapport aanbevelingen om het pakket natuurmaatregelen te versterken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Proses

Toets ecologische bijdrage Schelde-estuarium gereed | Infrasite

Toets ecologische bijdrage Schelde-estuarium gereed

Bergen op Zoom – De Universiteit Antwerpen heeft een studie gedaan naar de ecologische kwaliteit van het pakket natuurmaatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 schelde-estuarium (Voorstellen van besluiten).
Het doel van de studie was om een van ProSes onafhankelijk wetenschappelijk instituut deze beoordeling te laten uitvoeren.
De studie is door de Universiteit Antwerpen (UA) uitgevoerd in opdracht van ProSes.

De UA heeft dit pakket van maatregelen getoetst aan de effectiviteit per ecologische zone en aan het streefbeeld natuurlijkheid uit de LTV. Dit laatste is mede gedaan in het licht van de bijdrage die de natuurmaatregelen in de Ontwikkelingsschets kunnen leveren aan de nog vast te stellen instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura-2000 gebieden van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De UA constateert in het rapport dat het pakket natuurmaatregelen in Nederland over het geheel genomen onvoldoende is om de beoogde doelstellingen te realiseren. Het aandeel ontpoldering in het basispakket voor de Westerschelde is daarvoor te klein en er ontbreken ontpolderingen in de zones waar dat voor het ecologisch functioneren van het estuarium noodzakelijk is. Ook aan Vlaamse zijde voldoen de voorgestelde maatregelen over het geheel genomen niet aan het streefbeeld natuurlijkheid uit de LTV. Dat komt vooral omdat de locaties voor overstromingsgebieden die met natuurontwikkeling worden gecombineerd (GGG’s) in de Ontwikkelingsschets nog niet concreet zijn aangegeven. Die vaagheid maakt het onmogelijk om de natuurmaatregelen in de Zeeschelde te beoordelen op hun ecologische kwaliteit en op hun bijdrage aan het realiseren van de doelen uit de LTV.

Naast de kwaliteitsbeoordeling bevat het rapport aanbevelingen om het pakket natuurmaatregelen te versterken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Proses