VNG: Kabinetsbeleid bedreigt dienstverlening gemeente

Den Haag – De bezuinigingen, de aantasting van het gemeentelijk belastinggebied en de gelijktijdige overdracht van nieuwe taken aan de gemeenten bedreigen de dienstverlening aan de burger. Deze kritiek uit de VNG in haar reactie op de kabinetsplannen voor volgend jaar, vervat in een brief aan de Tweede Kamerleden.

Eerder dit jaar werden de gemeenten geconfronteerd met extra bezuinigingen voor een bedrag van 475 miljoen euro. Daardoor worden de gemeenten gedwongen tot omvangrijke bezuinigingen. De gemeentelijke lasten zullen vanaf 2006 slechts zeer beperkt kunnen worden verhoogd als gevolg van de plannen van het kabinet om de OZB gedeeltelijk af te schaffen en de tarieven aan een maximum te binden. Bovendien dreigt het kabinet met beperkingen van de noodzakelijke gemeentelijke investeringen omdat Nederland anders een te hoog EMU-tekort krijgt. Dit zal onvermijdelijk ten koste gaan van het grondbeleid en daarmee van de woningbouwproductie, op een moment dat de gemeenten door de minister van VROM juist worden opgeroepen tot het doen van investeringen.

De VNG is van mening dat er voor de afschaffing van de Zalmsnip in 2005 onvoldoende argumenten zijn. Bovendien betekent dit een forse verhoging van de lokale lasten. De OZB voor gebruikers stijgt hierdoor met 16%.

De VNG maakt zich zorgen over de koopkracht van de minima. Als het Rijk tekortschiet zullen gemeenten immers moeten inspringen. In de huidige kabinetsplannen zullen de minima in ieder geval 0,25% aan koopkracht inleveren. Door de specifieke bezuinigen op huursubsidie en gezondheidszorg. kan de daling van de koopkracht fors oplopen. Voor 2004 was nog € 111 miljoen beschikbaar om gemeenten de ergste inkomensteruggang te laten compenseren voor met name de chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. In 2005 krijgen gemeenten slechts 25 miljoen euro voor deze groepen.

Onder deze omstandigheden wil de VNG niet langer medewerking verlenen aan de overdracht van nieuwe taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De VNG heeft het overleg met het kabinet over deze nieuwe wet inmiddels opgeschort. Overigens deelt de VNG het standpunt van het kabinet dat voor een antwoord op de dringende vragen rond vermaatschappelijking van de zorg, extramuralisering en vergrijzing een lokale aanpak vereist is. Gemeenten moeten daarvoor wel voldoende worden toegerust en daarvan is nu onvoldoende sprake.

Het VNG-bestuur heeft wegens het uitblijven van resultaten in het overleg tussen Rijk en gemeenten voor 22 oktober opnieuw een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uitgeschreven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VNG

VNG: Kabinetsbeleid bedreigt dienstverlening gemeente | Infrasite

VNG: Kabinetsbeleid bedreigt dienstverlening gemeente

Den Haag – De bezuinigingen, de aantasting van het gemeentelijk belastinggebied en de gelijktijdige overdracht van nieuwe taken aan de gemeenten bedreigen de dienstverlening aan de burger. Deze kritiek uit de VNG in haar reactie op de kabinetsplannen voor volgend jaar, vervat in een brief aan de Tweede Kamerleden.

Eerder dit jaar werden de gemeenten geconfronteerd met extra bezuinigingen voor een bedrag van 475 miljoen euro. Daardoor worden de gemeenten gedwongen tot omvangrijke bezuinigingen. De gemeentelijke lasten zullen vanaf 2006 slechts zeer beperkt kunnen worden verhoogd als gevolg van de plannen van het kabinet om de OZB gedeeltelijk af te schaffen en de tarieven aan een maximum te binden. Bovendien dreigt het kabinet met beperkingen van de noodzakelijke gemeentelijke investeringen omdat Nederland anders een te hoog EMU-tekort krijgt. Dit zal onvermijdelijk ten koste gaan van het grondbeleid en daarmee van de woningbouwproductie, op een moment dat de gemeenten door de minister van VROM juist worden opgeroepen tot het doen van investeringen.

De VNG is van mening dat er voor de afschaffing van de Zalmsnip in 2005 onvoldoende argumenten zijn. Bovendien betekent dit een forse verhoging van de lokale lasten. De OZB voor gebruikers stijgt hierdoor met 16%.

De VNG maakt zich zorgen over de koopkracht van de minima. Als het Rijk tekortschiet zullen gemeenten immers moeten inspringen. In de huidige kabinetsplannen zullen de minima in ieder geval 0,25% aan koopkracht inleveren. Door de specifieke bezuinigen op huursubsidie en gezondheidszorg. kan de daling van de koopkracht fors oplopen. Voor 2004 was nog € 111 miljoen beschikbaar om gemeenten de ergste inkomensteruggang te laten compenseren voor met name de chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. In 2005 krijgen gemeenten slechts 25 miljoen euro voor deze groepen.

Onder deze omstandigheden wil de VNG niet langer medewerking verlenen aan de overdracht van nieuwe taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De VNG heeft het overleg met het kabinet over deze nieuwe wet inmiddels opgeschort. Overigens deelt de VNG het standpunt van het kabinet dat voor een antwoord op de dringende vragen rond vermaatschappelijking van de zorg, extramuralisering en vergrijzing een lokale aanpak vereist is. Gemeenten moeten daarvoor wel voldoende worden toegerust en daarvan is nu onvoldoende sprake.

Het VNG-bestuur heeft wegens het uitblijven van resultaten in het overleg tussen Rijk en gemeenten voor 22 oktober opnieuw een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uitgeschreven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VNG