Eerste reactie GS Noord-Holland op rijksbegroting

Haarlem – Door de toepassing van de Europese boekhoudkundige systematiek wordt de provincie Noord-Holland ernstig belemmerd in doen van investeringen in de samenleving. Onder andere het voornemen van Gedeputeerde Staten om 500 miljoen euro te besteden in mobiliteit en zorg dreigt zo te worden geblokkeerd.
Gedeputeerde Staten roepen het rijk op om te zoeken naar constructieve oplossingen voor deze voor de provincie heikele kwestie.

Verbazing over knippen van Zuidtangent-project
GS hebben met verbazing kennis genomen van het voornemen van het Kabinet het project verlenging Zuidtangent te knippen in twee afzonderlijke projecten voor het oostelijk (naar IJ-burg) en westelijk deel (Haarlem NS). Dit betekent dat provincie Noord-Holland en ROA ieder een forse eigen bijdrage op tafel moeten leggen van respectievelijk € 112,5 miljoen en € 225 miljoen in plaats van eenmaal € 225 miljoen, terwijl bovendien een rijkssubsidie discutabel wordt.
Zoals eerder is afgesproken met de Minister van Verkeer en Waterstaat, zal de provincie in overleg met het ROA nog dit jaar een voorstel doen voor de afronding van dit succesvolle project , waar dagelijks 22.000 reizigers gebruik van maken. Dat betekent dat het project in eerste instantie gehandhaafd moet blijven in het MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport). Vervolgens verwacht de provincie een concrete toezegging van het Rijk voor de periode vanaf 2010.
Uit de gang van zaken rond de financiering van de verlenging van de Zuidtangent blijkt dat de hoogte van de middelen die de provincie Noord-Holland heeft meegekregen van het rijk om haar verantwoordelijkheid om regionale projecten te realiseren onvoldoende is. De provincie Noord-Holland moet rondkomen met een zogeheten GDU-plus bijdrage van gemiddeld € 8 mln per jaar. Hieruit wordt nu eerst de N242 Alkmaar-Heerhugowaard gefinancierd. De provincie gaat de scheve verhouding tussen verantwoordelijkheid en financiële armslag aankaarten bij de minister.
De provincie is verheugd over de promotie van de N201+ naar de realisatiefase; dit sluit goed aan bij de besluiten zoals die zijn genomen door respectievelijke colleges. Punt van aandacht is nog wel de indexatie voor jaarlijks stijgende kosten.
Ook is de provincie verheugd over de opname van het actieplan Bereikbaar Mediapark in het MIT. Nu de provincie met de regio overeenstemming heeft bereikt, wil de provincie in het MIT-overleg eind dit jaar met de Minister afspraken maken over het uit te voeren pakket maatregelen, de kostenverdeling en uitvoeringstermijnen.

Nationale Landschappen goede zaak, middelen ervoor onvoldoende
Het kabinet geeft aan een bijzondere verantwoordelijkheid te hebben voor, en prioriteit te geven aan, behoud en versterking van(inter)nationaal waardevolle landschappen. In dit kader worden 20 nationale landschappen aangewezen die samen ca. 20% van het oppervlak van Nederland beslaan. Vier van deze nationale Landschappen liggen geheel of gedeeltelijk binnen de provincie Noord-Holland:
· Laag Holland;
· Groene Hart;
· Stelling van Amsterdam
· Hollandse waterlinie
GS zijn tevreden dat het rijk serieus een aanzet geeft voor behoud en ontwikkeling van het cultuurhistorisch erfgoed dat in het landschap is verankerd. Gelijkertijd constateren GS dat met name de ambitie van behoud van het open agrarisch cultuurlandschap volstrekt onvoldoende van de daarbij noodzakelijke financiële middelen wordt voorzien. Het is van vitaal belang dat daartoe de beheersrol van de grondgebonden landbouw duurzaam wordt geborgd. GS missen in dit kader het perspectief op een langjarige financiële rijksbijdrage.

Beleid rijk strookt niet met ambitie; langetermijnvisie op ruimtelijke ordening wordt gemist
Provincie Noord-Holland is verheugd dat het rijk in de begroting net als in de Nota Ruimte inzet op een versterking van de economische concurrentiepositie van de Randstad ten behoeve van het hele land. Helaas wordt geconstateerd dat het rijk nauwelijks de voorwaarden schept voor economische groei.

Het kabinet voorspelt een sobere economische groei en past haar investeringsbeleid daarin aan. Dat betekent dat er relatief laag wordt ingezet op woningbouw en verbetering van infrastructuur. Hierdoor kunnen weinig werkers zich vestigen in de Noordvleugel van de Randstad om de economie te versterken.

Het kabinet wil op het gebied van ruimtelijke ordening de ruimte bieden om regionale overheden hun verantwoordelijkheid te laten nemen in ruimtelijke ontwikkeling van hun gebied. Deze verantwoordelijkheid wordt door de lagere overheden graag opgepakt, onder meer in de Noordvleugelsamenwerking. Tegelijkertijd kadert het kabinet de mogelijkheden voor de lokale overheden in, onder meer door de grote ruimtereservering van groei voor Schiphol en door een lage planning van woningbouw in de regio (conform Nota Ruimte). Daarop zijn de investeringen van het kabinet ook afgestemd. Een visie voor langere termijn op nodige woningbouw (2030) en economisch ruimtelijke ontwikkeling wordt net als in de Nota Ruimte niet geboden. Ook over de inzet van mogelijke middelen op langere termijn wordt weinig gezegd. Daarmee kan de regio zijn verantwoordelijkheid lastig nemen; immers de haalbaarheid van lange termijn plannen blijft onzeker door gebrek aan lange termijnvisie van het kabinet.

Gebiedsindeling politie Haarlemmermeer urgent
Gedeputeerde Staten hebben in februari van dit jaar de minister van BZK laten weten, dat het uit veiligheidsoptiek niet gewenst is dat er langdurige onzekerheid bestaat over de regio-indeling van de politie in de gemeente Haarlemmermeer.
GS zijn van oordeel dat door de maatregelen in het kader van (de voorbereiding op) terrorismebestrijding niet langer gewacht kan worden op de door de minister aangekondigde evaluatie van het politiebestel, die zelfs nog van start moet gaan.
GS bepleiten dan ook een spoedige beslissing van de minister van BZK, in de lijn zoals die al eerder is aangegeven: de indeling van de gemeente Haarlemmermeer bij de veiligheidsregio Amsterdam e.o.
GS verwachten dat de minister van BZK nu zelf uitvoering geeft aan de zo door hem gepropageerde doorzettingsmacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland