Halfjaarcijfers Ballast Nedam: Hogere winstcijfers

Nieuwegein – De halfjaarcijfers van Ballast Nedam laten zien dat de opgaande lijn van 2003 doorzet. Het eerste halfjaar van 2004 toonde een verdere verbetering van het operationele resultaat van 6 mln euro tot 15 mln euro. Dit resultaat kwam tot stand ondanks moeilijker marktomstandigheden. Deze verbetering krijgt nog meer reliëf als de volgende (eenmalige) factoren (in totaal 16 mln euro) in de vergelijking met het eerste halfjaar 2003 worden betrokken:
– In het operationele resultaat van 2003 was een eenmalige pensioenbate van 9 mln euro opgenomen;
– In het eerste halfjaar van 2004 is 7 mln euro op de waarde van een tweetal prefab betonfabrieken afgeboekt (impairment).

Voor het gehele jaar 2004 verwacht de Raad van Bestuur een EBIT-niveau van ongeveer 22 mln euro tegen break even in 2003.

De omzet daalde van 801 mln euro naar 500 mln euro. Dit betreft vooral de beëindiging van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. De omzetdaling Bouw Internationaal behoort bij de strategie om hier in de toekomst op kleinere schaal actief te zijn.

De omzetdaling in de infrastructuurmarkt weerspiegelt het afronden van grote projecten (HSL, Betuwespoorlijn, e.d.) en terughoudendheid bij het aannemen van werken. Het prijsniveau op de aanbestedingsmarkt dwingt tot een selectief beleid.

De omzetdaling in Bouw en Ontwikkeling is het gevolg van het later starten van projecten. In de tweede helft van 2004 zal dit worden ingelopen.

Nederlandse activiteiten

Het beleid om ook onder de huidige marktomstandigheden voorrang te geven aan rendement boven omzet, vertaalt zich in een hogere marge bij zowel Infrastructuur als bij Bouw en Ontwikkeling.
Hierbij moet worden aangetekend, dat het resultaat van de divisie Infra in het eerste halfjaar 2004 vooral positief wordt beïnvloed door de gunstige resultaten van langlopende projecten die zich in de afrondende fase bevinden.

De divisie Bouw en Ontwikkeling versterkte haar projectontwikkelingscapaciteit. De divisie heeft door een voorzichtig beleid nauwelijks risico’s van leegstand van door haar ontwikkelde en gebouwde kantoren en woningen. De Onderhoud- & Servicesactiviteiten zijn organisatorisch verbijzonderd onder de formule Bouwborg.
In het eerste halfjaar 2004 is de waardering van een tweetal prefab betonfabrieken aangepast. Gezien de aanhoudende overcapaciteit en prijsdruk in het segment van de “standaard”-producten, is 7 mln euro op de boekwaarde van de betreffende bedrijven in mindering gebracht. Begin 2004 is de werkmaatschappij Durisol (houtvezelbeton-producten) verkocht.

In mei 2004 is de divisie Industrie & Toelevering opgesplitst en zijn de bedrijven bij de beide bouwdivisies ondergebracht. Daarmee wordt de commerciële synergie tussen de individuele Industrie & Toelevering-bedrijven en hun interne afnemers versterkt. Tevens leidt het tot een verdere kostenreductie. In de financiële verslaglegging over 2004 zal ten behoeve van de vergelijkbaarheid Industrie & Toelevering nog separaat worden weergegeven.

Het medewerkersbestand van Ballast Nedam is door de verdere stroomlijning in het eerste halfjaar in totaal met 260 verminderd, waarvan circa 200 in Nederland.

Internationaal

Van de nog lopende drie grote opdrachten wordt de laatste begin 2005 afgerond. Deze projecten verlopen volgens plan. De overige internationale activiteiten dragen positief bij aan het resultaat.

Verenigd Koninkrijk

In het najaar van 2003 heeft het Britse dochterbedrijf Ballast Plc haar activiteiten gestaakt en verkeert thans in surseance. Ballast Nedam had concerngaranties verstrekt op een drietal PFI-projecten (PFI: Private Finance Initiative). Deze garanties zijn inmiddels afgehandeld. Crediteuren kunnen overigens geen verhaal halen op Ballast Nedam N.V.

Belastingen

De belastinglasten waren in het eerste halfjaar 2004 nihil door het activeren van een latente belastingvordering van 5 mln. Deze belastingbate compenseert de belastingen over het 1e halfjaar resultaat. Alle verrekenbare fiscaal compensabele verliezen tot en met 2003 zijn nu tot waardering gebracht.

Zoals bij de jaarcijfers 2003 reeds is gemeld, ontstaat bij de liquidatie van Ballast Plc naar verwachting 100 mln euro tot 130 mln euro aan onbeperkt verrekenbare fiscaal compensabele verliezen in Nederland.

De orderportefeuille van de Nederlandse bedrijven is licht (4%) gedaald ten opzichte van halfjaar 2003, maar licht (4%) gestegen ten opzichte van eind 2003.
De omvang van de orderportefeuille van de divisie Infrastructuur is kleiner dan voorgaande jaren door de invloed van de grote infrastructurele werken die nu in uitvoering zijn. Tevens wordt er slechts selectief werk aangenomen van de sterk onder prijsdruk staande aanbestedingsmarkt.

De orderportefeuille van Bouw en Ontwikkeling is van goede kwaliteit en toonde een groei van ca. 6% ten opzichte van halfjaar 2003 en 26% ten opzichte van eind 2003. Diverse projecten bevinden zich in de opstartfase, hetgeen de komende periode tot een verhoudingsgewijze hogere omzet zal leiden. Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling handhaaft haar grondposities op het niveau van 2003 en heeft hierdoor een ontwikkelingspotentieel dat kwalitatief goed aansluit op de huidige marktvraag (focus op grondgebonden woningen in het middensegment).

Vermogen en financiering

Het eigen vermogen bedroeg per medio 2004 115 mln, tegen 59 mln euro medio 2003.

De solvabiliteit nam aanzienlijk toe: van 9% medio 2003 naar 25% medio 2004; eind 2003 bedroeg deze 18%.

De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in lijn met het normale seizoenspatroon in het eerste halfjaar 2004 49 mln euro negatief (eerste halfjaar 2003: 53 mln euro negatief).

De netto liquide middelen zijn gestegen van 56 mln euro medio 2003 tot 93 mln euro medio 2004. De daling van de langlopende schulden van 29 mln euro naar 25 mln euro bestaat uit een aflossing van 4 mln euro op de lening van het Ballast Nedam Pensioenfonds.

Mededingingswet

Evenals in 2003 is er geen voorziening voor boetes gevormd.

Vooruitzichten voor 2004

Ballast Nedam verwacht over heel 2004 een operationeel resultaat van ongeveer 22 mln euro. In 2003 was dit break even.

TCN/Wedge

TCN Group B.V. en Wedge International Holdings B.V. hebben in april jongstleden de aandelen overgenomen die Hochtief sinds 1994 in Ballast Nedam hield. TCN en Wedge bezitten nu elk 24% van de aandelen van Ballast Nedam. Zoals eerder gepubliceerd hebben zij de intentie uitgesproken dat zij gezamenlijk de meerderheid van de aandelen willen verwerven.

Thans worden besprekingen gevoerd over de wijze waarop en de condities waaronder een dergelijke transactie zou kunnen plaatsvinden. Hierbij worden vanzelfsprekend de belangen van alle betrokkenen (met name de andere aandeelhouders) zorgvuldig in beschouwing genomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ballast Nedam BV