Aansluiting riolering buitengebied nog groot probleem

Den Haag – Het aansluiten van percelen in het buitengebied op de riolering levert nog steeds problemen op. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage ‘Rioleringsbeleid in het buitengebied van de provincie Zuid-Holland’. “Gemeenten die dat nog niet of nauwelijks hebben gedaan moeten nu actie ondernemen. We kunnen niet langer gedogen dat termijnen worden overschreden doordat gemeenten geen aandacht besteden aan deze problematiek”, aldus gedeputeerde Water mevrouw H.M.C. (Lenie) Dwarshuis – van de Beek.

Van de ruim 20.000 percelen die in 1998 nog ongezuiverd loosden zijn er nu ruim 2500 aangesloten op de riolering. Om gemeenten tot actie te bewegen gaat de provincie bestuurlijke gesprekken met de gemeenten voeren. Daarnaast zal de provincie zonodig het financieel toezicht inzetten om de gemeenten te activeren. In de bestuurlijke gesprekken wordt ook aandacht gevraagd voor het saneren van de risicovolle riooloverstorten. Voor 1 januari 2005 moeten gemeenten op basis van het Actieprogramma Waterkwaliteit en Diergezondheid die overstorten saneren die een risico vormen voor de volksgezondheid van mens en dier. Niet alle gemeenten hebben aan de wens van de Tweede Kamer voldaan.

Plan van aanpak
Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben al in december 2003 aangegeven dat zij van alle gemeenten het aansluitplan voor het buitengebied voor 1 juni 2004 willen ontvangen. Zo kan GS beoordelen of de overschrijding van deadline aanvaardbaar is. Aan de toestemming tot overschrijding van de termijn moet een goed plan van aanpak en een goed uitvoeringsplan ten grondslag liggen. Daarnaast moeten financiële consequenties in de gemeentebegroting zijn vertaald. De gemeenten moeten ook laten zien hoe zij om willen gaan met tegenvallers.

Reacties gemeenten
Nog niet alle gemeenten hebben op het verzoek van de provincie gereageerd. De provincie wil gemeenten die hun wettelijke taak nog niet hebben uitgevoerd, alsnog tot actie bewegen. Twintig gemeenten hebben nog helemaal niet gereageerd en vijftien gemeenten hebben nog geen ontheffing aangevraagd. Deze gemeenten worden aangeschreven om alsnog te reageren.
Uiterlijk 1 oktober 2004 moeten deze gemeenten GS informeren wanneer de vereiste maatregelen in uitvoering worden genomen.

Gemeenten die wel hebben gereageerd, maar nog geen ontheffing hebben aangevraagd, moeten het verzoek om ontheffing van de zorgplicht afvalwater uiterlijk voor het eind van het jaar hebben ingediend. Alleen zo is het mogelijk eigenaren van percelen die niet op de riolering worden aangesloten, duidelijkheid te verschaffen. Eigenaren van percelen die niet op de riolering worden aangesloten, moeten op grond van de lozingsbesluiten uiterlijk 1 januari 2005 een alternatieve voorziening voor de behandeling van het afvalwater aanleggen. Hiervoor in het belangrijk dat gemeenten duidelijkheid verschaffen over wat er gaat gebeuren bij bewoners van de betreffende gebieden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Aansluiting riolering buitengebied nog groot probleem | Infrasite

Aansluiting riolering buitengebied nog groot probleem

Den Haag – Het aansluiten van percelen in het buitengebied op de riolering levert nog steeds problemen op. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage ‘Rioleringsbeleid in het buitengebied van de provincie Zuid-Holland’. “Gemeenten die dat nog niet of nauwelijks hebben gedaan moeten nu actie ondernemen. We kunnen niet langer gedogen dat termijnen worden overschreden doordat gemeenten geen aandacht besteden aan deze problematiek”, aldus gedeputeerde Water mevrouw H.M.C. (Lenie) Dwarshuis – van de Beek.

Van de ruim 20.000 percelen die in 1998 nog ongezuiverd loosden zijn er nu ruim 2500 aangesloten op de riolering. Om gemeenten tot actie te bewegen gaat de provincie bestuurlijke gesprekken met de gemeenten voeren. Daarnaast zal de provincie zonodig het financieel toezicht inzetten om de gemeenten te activeren. In de bestuurlijke gesprekken wordt ook aandacht gevraagd voor het saneren van de risicovolle riooloverstorten. Voor 1 januari 2005 moeten gemeenten op basis van het Actieprogramma Waterkwaliteit en Diergezondheid die overstorten saneren die een risico vormen voor de volksgezondheid van mens en dier. Niet alle gemeenten hebben aan de wens van de Tweede Kamer voldaan.

Plan van aanpak
Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben al in december 2003 aangegeven dat zij van alle gemeenten het aansluitplan voor het buitengebied voor 1 juni 2004 willen ontvangen. Zo kan GS beoordelen of de overschrijding van deadline aanvaardbaar is. Aan de toestemming tot overschrijding van de termijn moet een goed plan van aanpak en een goed uitvoeringsplan ten grondslag liggen. Daarnaast moeten financiële consequenties in de gemeentebegroting zijn vertaald. De gemeenten moeten ook laten zien hoe zij om willen gaan met tegenvallers.

Reacties gemeenten
Nog niet alle gemeenten hebben op het verzoek van de provincie gereageerd. De provincie wil gemeenten die hun wettelijke taak nog niet hebben uitgevoerd, alsnog tot actie bewegen. Twintig gemeenten hebben nog helemaal niet gereageerd en vijftien gemeenten hebben nog geen ontheffing aangevraagd. Deze gemeenten worden aangeschreven om alsnog te reageren.
Uiterlijk 1 oktober 2004 moeten deze gemeenten GS informeren wanneer de vereiste maatregelen in uitvoering worden genomen.

Gemeenten die wel hebben gereageerd, maar nog geen ontheffing hebben aangevraagd, moeten het verzoek om ontheffing van de zorgplicht afvalwater uiterlijk voor het eind van het jaar hebben ingediend. Alleen zo is het mogelijk eigenaren van percelen die niet op de riolering worden aangesloten, duidelijkheid te verschaffen. Eigenaren van percelen die niet op de riolering worden aangesloten, moeten op grond van de lozingsbesluiten uiterlijk 1 januari 2005 een alternatieve voorziening voor de behandeling van het afvalwater aanleggen. Hiervoor in het belangrijk dat gemeenten duidelijkheid verschaffen over wat er gaat gebeuren bij bewoners van de betreffende gebieden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland