NH: Actieplan Bereikbaar Media Park Hilversum

Haarlem – De provincie Noord-Holland heeft dinsdag 15 juni 2004, het Actieplan bereikbaar Media Park Hilversum aangeboden aan minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat. Met dit actieplan komt de provincie Noord-Holland tegemoet aan de wens van de minister haar uiterlijk 15 juni 2004 te informeren over diverse mogelijkheden om de bereikbaarheid van het Media Park te verbeteren.

De provincie Noord-Holland heeft nut en noodzaak van diverse varianten in beeld gebracht. Op basis van een verkeerskundige onderbouwing, gevolgen voor de natuur, inzicht in kosten en beschikbare middelen heeft de provincie gekozen voor uitvoering van de zogeheten Optimalisatie-variant. Deze Optimalisatie-variant bestaat uit investeringen in bestaande infrastructuur, openbaar-vervoersmaatregelen gericht op de ontsluiting van het Media Park en mobiliteitsgeleidende maatregelen. Wat betreft de infrastructuur gaat het om doorstromingsmaatregelen vanaf de A1-afslag Media Park via de N525, Den Uylplein en Johan Gerardtsweg naar het Media Park.

Provinciale Staten kozen 14 juni jongstleden, unaniem, voor de Optimalisatievariant en gaven het college fiat om het plan aan te bieden aan minister Peijs. De provincie is bereid om 25% van de kosten te dekken met een maximum van € 25 miljoen. Bij de begrotingsbehandeling 2005 vindt definitieve besluitvorming plaats over de wijze van dekking. Voorafgaande aan de provinciale besluitvorming is intensief overleg gevoerd met de gemeenten Hilversum, Laren en Bussum en TCN (grootste vastgoedeigenaar van het Media Park) en is kennisgenomen van meningen van bewoners en belangenorganisaties.

Het onderhandelingsproces met de partijen in de regio is vergevorderd, maar dit overleg is nog niet afgerond, nu het college van Hilversum sinds 9 juni 2004 demissionair is. Verkeersgedeputeerde Cornelis Mooij heeft goede hoop, dat binnen afzienbare tijd een nieuw college in Hilversum zal zijn geformeerd. Cornelis Mooij gaat er vanuit dat het dossier Media Park een belangrijke rol zal spelen in het te sluiten college-akkoord.

De provincie Noord-Holland heeft minister Peijs voorgesteld om de in het bestuurlijk overleg van 19 november 2003 gemaakte afspraken over het bedrag van € 50 miljoen uit het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport te handhaven en de provincie Noord-Holland gelegenheid te bieden om de besluitvorming met de partijen in de regio zo spoedig mogelijk af te ronden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

NH: Actieplan Bereikbaar Media Park Hilversum | Infrasite

NH: Actieplan Bereikbaar Media Park Hilversum

Haarlem – De provincie Noord-Holland heeft dinsdag 15 juni 2004, het Actieplan bereikbaar Media Park Hilversum aangeboden aan minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat. Met dit actieplan komt de provincie Noord-Holland tegemoet aan de wens van de minister haar uiterlijk 15 juni 2004 te informeren over diverse mogelijkheden om de bereikbaarheid van het Media Park te verbeteren.

De provincie Noord-Holland heeft nut en noodzaak van diverse varianten in beeld gebracht. Op basis van een verkeerskundige onderbouwing, gevolgen voor de natuur, inzicht in kosten en beschikbare middelen heeft de provincie gekozen voor uitvoering van de zogeheten Optimalisatie-variant. Deze Optimalisatie-variant bestaat uit investeringen in bestaande infrastructuur, openbaar-vervoersmaatregelen gericht op de ontsluiting van het Media Park en mobiliteitsgeleidende maatregelen. Wat betreft de infrastructuur gaat het om doorstromingsmaatregelen vanaf de A1-afslag Media Park via de N525, Den Uylplein en Johan Gerardtsweg naar het Media Park.

Provinciale Staten kozen 14 juni jongstleden, unaniem, voor de Optimalisatievariant en gaven het college fiat om het plan aan te bieden aan minister Peijs. De provincie is bereid om 25% van de kosten te dekken met een maximum van € 25 miljoen. Bij de begrotingsbehandeling 2005 vindt definitieve besluitvorming plaats over de wijze van dekking. Voorafgaande aan de provinciale besluitvorming is intensief overleg gevoerd met de gemeenten Hilversum, Laren en Bussum en TCN (grootste vastgoedeigenaar van het Media Park) en is kennisgenomen van meningen van bewoners en belangenorganisaties.

Het onderhandelingsproces met de partijen in de regio is vergevorderd, maar dit overleg is nog niet afgerond, nu het college van Hilversum sinds 9 juni 2004 demissionair is. Verkeersgedeputeerde Cornelis Mooij heeft goede hoop, dat binnen afzienbare tijd een nieuw college in Hilversum zal zijn geformeerd. Cornelis Mooij gaat er vanuit dat het dossier Media Park een belangrijke rol zal spelen in het te sluiten college-akkoord.

De provincie Noord-Holland heeft minister Peijs voorgesteld om de in het bestuurlijk overleg van 19 november 2003 gemaakte afspraken over het bedrag van € 50 miljoen uit het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport te handhaven en de provincie Noord-Holland gelegenheid te bieden om de besluitvorming met de partijen in de regio zo spoedig mogelijk af te ronden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland