Afspraken over ruimte regio Eindhoven/Helmond

Eindhoven – De gemeenten in het stedelijk gebied Eindhoven/Helmond hebben overeenstemming over de ruimtelijke opgaven voor de komende 25 jaar. Dat is het resultaat van intensief overleg tussen de betrokken gemeenten in de regio, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de provincie Noord-Brabant. “Het overleg vond plaats vanuit het gezamenlijk bewustzijn dat een oplossing van de ruimtelijke problemen van de gemeente Eindhoven niet alleen voor de gemeente, maar voor de gehele regio van vitaal belang is. De wens een praktische ruimtelijke en bestuurlijke oplossing voor deze problematiek te vinden, stond steeds voorop”, aldus Peter van Vugt, verantwoordelijke gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie in de provincie Noord-Brabant. Onderdeel van de afspraken is het verbeteren van de bereikbaarheid door hoogwaardig OV en verhoging van de autobereikbaarheid van de regio.

In november 2002 nodigde de minister van BZK Gedeputeerde Staten van van Noord-Brabant uit om samen met de gemeenten in het stedelijk gebied te komen met voorstellen voor niet vrijblijvende oplossingen voor de ruimtelijke problemen van de gemeente Eindhoven, die ontstonden als gevolg van het niet doorgaan van de gemeentelijke herindeling in dat gebied ( de zogenaamde postherindelingsproblematiek)

In juni 2003 konden de betrokken besturen de minister reeds melden dat overeenstemming was bereikt over de locaties waar de ruimtelijke overloopproblematiek van Eindhoven kan worden opgevangen. In de daarvoor gevormde bestuurlijke regiegroep van provincie en gemeenten zijn aansluitend de concrete opgaven van de gemeenten in de regio voor de komende 25 jaar vastgesteld.
De in de regiegroep gemaakte afspraken zijn eind 2003 ter fiattering voorgelegd aan de gemeenteraden van Best, Eindhoven, Geldrop, Helmond, Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.
De gemeenteraden hebben aansluitend de colleges van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om samen met de provincie nadere uitwerking te geven aan die afspraken.

Ruimtelijke opgaven
De regionale opgaven die voortvloeien uit de ruimtelijke problemen voor Eindhoven voor de komende 25 jaar zijn:
· de realisatie van 20.000 woningen, waarvan 10.000 buiten haar gemeentegrenzen;
· terugdringing van de scheefheid huur/koop tussen Eindhoven en de randgemeenten;
· realisatie van 250 hectare bedrijventerreinen;
· het verbeteren van de bereikbaarheid door hoogwaardig OV en verhoging van de autobereikbaarheid van de regio;
· het creëren van hoogwaardige voorzieningen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

De afspraken over woningen en bedrijventerreinen hebben geen betrekking op de gemeente Helmond. Deze gemeente kan geen rol vervullen voor het opvangen van de Eindhovense ruimtelijke problemen, omdat zij die zelf ook heeft. Gezien het feit dat Helmond een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het stedelijk gebied blijft zij wel onderdeel uitmaken van het verband van de acht gemeenten in het stedelijk gebied.

Afdwingbare afspraken
De gemeenten in het stedelijk gebied hebben hun voorkeur uitgesproken voor een stelsel, waarbij de realisatie van de gemaakte afspraken nauwkeurig wordt gevolgd en met financiële prikkels wordt bewaakt. Voor dit laatste aspect wordt een financiële bonus – malussystematiek ontwikkeld, die wordt geactiveerd indien in een of meerdere gemeenten de naleving achterblijft.

Dit stelsel van afdwingbare afspraken, waaraan in het verband van de bestuurlijke regiegroep momenteel de laatste hand wordt gelegd, is bepalend voor het daadwerkelijk kunnen oplossen van de gesignaleerde problematiek en zal daarom ook nauwlettend worden gevolgd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant