Kabinet schrapt voor 3 miljard euro aan regels

Den Haag – Het kabinet gaat de administratieve lasten voor bedrijven met 3 miljard euro verminderen. Met ruim 130 maatregelen, die in samenspraak met het bedrijfsleven tot stand zijn gekomen, wordt het mes gezet in overbodige regels.

Dat blijkt uit het kabinetsplan ‘Aanpak administratieve lasten’, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Administratieve lasten zijn de kosten die bedrijven moeten maken voor de informatievoorziening aan de overheid.

De totale omvang van de administratieve lasten bedraagt nu 16,4 miljard euro. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat aan het einde van deze kabinetsperiode de lasten voor bedrijven en burgers met 25% moeten zijn verminderd (ten opzichte van 31 december 2002). Met dit eerste pakket aan maatregelen wordt daarvan 18% gerealiseerd. Over een tweede pakket maatregelen wordt meer bekend bij het verschijnen van de Miljoenennota 2005 op Prinsjesdag.

Het kabinetsplan geeft een beeld op hoofdlijnen. De ministers van VWS, VROM, SZW, Justitie, LNV, VenW, OCW, EZ en Financiën sturen ieder een gedetailleerde toelichting op de maatregelen aan de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om regels rond de omzetbelasting, de loonbelasting en de inkomstenbelasting (Financiën); de Warenwet en de Ziekenfondswet (VWS), de Wet Milieubeheer (VROM), de loonadministratie (SZW) en de jaarrekeningen (Justitie).

Ook is afgesproken dat het kabinet twee keer per jaar gaat rapporteren over de voortgang van de kabinetsplannen om de administratieve lasten terug te dringen. Dit komt zowel in de Miljoenennota op Prinsjesdag als bij de Verantwoordingsdag in mei aan de orde.

Economische gevolgen
Het CPB heeft berekend wat op de lange termijn de economische gevolgen zijn van de vermindering van de bureaucratie. Het aantal arbeidsplaatsen in de collectieve sector, bijvoorbeeld de zorg, stijgt naar verwachting met 24.000. In de marktsector groeit de werkgelegenheid met 19.000 arbeidsplaatsen. De arbeidsproductiviteit in de marktsector stijgt met 1,7% en het bruto binnenlands product met 1,5%, verwacht het CPB.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken