Wijzigingen Tracebesluit Schiphol-Amsterdam-Almere ter inzage

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten het op 21 maart 2011 vastgestelde Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol–Amsterdam-Almere op enkele punten te wijzigen. Het betreft vier kleine wijzigingen op de tracékaarten en herstel van hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder. De wijzigingen zijn aangebracht ter verbetering van het Tracébesluit en om tegemoet te komen aan ingediende beroepen. Belanghebbenden kunnen van 22 september 2011 tot en met 2 november 2011 beroep instellen tegen de wijzigingen van het Tracébesluit.

Van woensdag 21 september tot en met woensdag 2 november 2011 ligt het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (september 2011) tijdens de reguliere openingstijden op de gebruikelijke locaties ter inzage. Ook zijn de stukken digitaal in te zien via de site van het Centrum Publieksparticipatie www.centrumpp.nl. Belanghebbenden kunnen tot en met 2 november 2011 bij de Raad van State beroep instellen.

Project Schiphol-Amsterdam-Almere

Rijkswaterstaat breidt het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere tussen 2011 en 2020 uit om te zorgen dat deze economische belangrijke regio bereikbaar blijft. Verbreding van de bestaande wegen, nieuwe bruggen, tunnels en viaducten zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer en kortere en betrouwbare reistijden. Rijkswaterstaat past de nieuwe infrastructuur zorgvuldig in het landschap in, met bijvoorbeeld de aanleg van geluidsschermen, twee landtunnels en een aquaduct. Een goed bereikbare Noordelijke Randstad, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een verbeterde leefbaarheid door inpassingsmaatregelen zijn het resultaat in 2020.

Meer informatie over het project is te vinden op www.schiphol-amsterdam-almere.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat