Provincies en rijk samen in geo-informatie

Den Haag – De intentieverklaring over verstrekking en hergebruik van geo-informatie is op 6 december 2007 ondertekend door de staatssecretaris Bijleveld-Schouten van BZK en namens de provincies door Peter Visser, gedeputeerde in Noord-Holland en portefeuillehouder elektronische dienstverlening in het IPO bestuur. Deze intentieverklaring is op 28 juni door het IPO-bestuur goedgekeurd en heeft inmiddels ook de instemming ontvangen van de 12 colleges van Gedeputeerde Staten.

De Nederlandse rijksoverheid wil onder zo gunstig mogelijke condities informatie die in handen is van de overheid ter beschikking stellen aan burgers en bedrijven. Dit nadrukkelijk met het doel hergebruik, waaronder commercieel hergebruik, van die informatie door burgers en bedrijven te faciliteren. De provincies ondersteunen deze beleidslijn.

Bij de informatie die in handen van overheden is, neemt geografische informatie, geo-informatie, een bijzondere plaats in. Geo-informatie is zeer nuttig: er zijn uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met name commerciële mogelijkheden, bijvoorbeeld in routeplanners. Er is veel vraag naar geo-informatie en die is ook profijtelijk toepasbaar. Het is een vorm van informatie waar overheden, en zeker ook decentrale overheden, ruim over beschikken. Daarom kunnen en willen provincies geo-informatie onder gunstige condities beschikbaar stellen.

In overleg tussen het ministerie van BZK en het IPO is de intentieverklaring over verstrekking en hergebruik van geo-informatie opgesteld. Hierin worden de hoofdlijnen van het beleid beschreven om geo-informatie gemakkelijker toegankelijk te maken. Zo wordt geo-informatie hooguit tegen verstrekkingskosten ter beschikking gesteld. Het ministerie van BZK zegt toe zijn invloed aan te wenden om bij alle overheidslagen te bevorderen dat geo-informatie onder zo gunstig mogelijke condities toegankelijk wordt gemaakt.

De provincies hebben de algemene inzet van de intentieverklaring uitgewerkt in een gemeenschappelijk beleidskader voor de verstrekking van geo-informatie. In maart van dit jaar heeft de toenmalige adviescommissie elektronische provincies dit beleidskader goedgekeurd. Op 28 augustus heeft de algemeen directeur van het IPO het aangeboden aan de colleges van Gedeputeerde Staten met het verzoek het te verwerken in de relevante regelgeving.

De belangrijkste punten uit het beleidskader zijn:

– Verstrekking van geo-informatie tegen hooguit de marginale verstrekkingskosten.

– Alle geo-info wordt voorzien van meta-informatie: de inhoud, de herkomst en de kwaliteit van de gegevens.

– Er wordt bij geo-informatie afgezien van disclaimers.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Geo-informatie beter beschikbaar voor iedereen (06-12-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)