Voortgang Groot Onderhoud Hoofdwegennet

Den Haag – Op 26 april 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet.

Hieronder leest u de volledig brief br.48090. Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet eerste kwartaal 2007 | Kamerstuk | 2007-04-26.

Geachte voorzitter,

Hierbij treft u de rapportage Groot Onderhoud over het eerste kwartaal van 2007. Aanleiding is de motie ingediend door het kamerlid Van Hijum c.s. (TK, nr 30 300 A 26; begrotingsbehandeling Verkeer en Waterstaat op 7 december 2005). Deze rapportage is een vervolg op de voortgangsrapportages van 23 mei, 9 augustus, 25 oktober en 31 december 2006. Met name wordt de periode 1 januari t/m 31 maart 2007 belicht. Tevens los ik met deze brief de toezegging uit het Algemeen Overleg van 20 maart 2007 in, om u een lijst met projecten toe te zenden waarin Rijkswaterstaat "Werk met werk" maakt. Deze lijst vindt u in de bijlage. “Werk met werk” maken, wil zeggen dat Rijkswaterstaat binnen de wettelijke randvoorwaarden zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden combineert met de aanleg van extra rijstroken (MIT projecten) plus- en spitsstroken (ZSM projecten), KOSMOS projecten (onderhoud kunstwerken) en dynamisch verkeersmanagement projecten.

Belangrijkste conclusie van de voortgangsrapportage is dat in deze periode het percentage van de fileoverlast als gevolg van wegwerkzaamheden vrijwel gelijk is aan voorgaande jaren.

Ik ga achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden;
 • Planning werkzaamheden;
 • Flankerende maatregelen;
 • Beleving door weggebruikers;
 • Communicatie.

Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden

In genoemde motie wordt de minister verzocht de extra fileoverlast als gevolg van Groot Onderhoud te beperken tot 5%, waarmee het maximaal aandeel fileoverlast door werkzaamheden 10% wordt (dus een verdubbeling van het gemiddelde percentage in voorgaande jaren).

De totale filezwaarte bedroeg in het eerste kwartaal 2007 3,6 mln kilometer-minuten. In dezelfde periode in 2006 werden 3,3 mln kilometer-minuten geregistreerd, dit betekent een stijging van 8%. Met name de stormdag van 18 januari heeft bijgedragen aan deze toename.

Uit een analyse van de gegevens van de ontwikkeling van files in de periode januari t/m maart 2007 blijkt dat het percentage filezwaarte(1) met als oorzaak wegwerkzaamheden 2,4% (65.000 km.min) is ten opzichte van de totale filezwaarte. Dit is 1,2% meer dan in 2006, maar nagenoeg gelijk met de jaren ervoor. De filezwaarte op omleidingroutes en terugslag op een aansluitende weg draagt slechts in beperkte mate (0,06%) bij aan het aandeel filezwaarte door wegwerkzaamheden van 2,4%. Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op registratie door het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) alsmede op analyses en onderzoeken door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat. Inbegrepen zijn alle wegwerkzaamheden in het kader van MIT, ZSM en Variabel Onderhoud.

(1) Filezwaarte wordt uitgedrukt in de eenheidkilometer minuten, dat wil zeggen de sommatie van het aantal minuten dat er file van een bepaalde lengte staat. Een file van 5 kilometer gedurende één uur betekent een filezwaarte van 60 minuten maal 5 kilometer is 300 kilometerminuten.

Planning werkzaamheden

 • Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2007:
  • A2 Bij Utrecht Oog in Al, plaatsen van hulpbrug door Prorail over de A2;
  • A9 Voorbereidende werkzaamheden bij Brug over Zijkanaal C;
  • A27 Asfaltering werkzaamheden bij knooppunt Gorinchem;
  • A28 Den Dolder tot Soesterberg, spoedreparatie wegdek;
  • A59 Voorbereidende werkzaamheden knooppunt Hintham bij Den Bosch;
 • Belangrijkste werkzaamheden in het 2e kwartaal 2007 aan het hoofdwegennet:
  • A2 Culemborg-Deil;
  • A2 Kerdriel Maasbrug;
  • A9 Knooppunt Holendrecht tot Velsen, grootschalig onderhoud, grootste hinder is tijdens zomervakantie;
  • A16 bij Rotterdam, grootschalig onderhoud kunstwerken;
  • A20 Maasdijk-Vlaardingen, onderhoud asfalt verharding;
  • A27 Knooppunt Rijnsweerd, grootschalig onderhoud kunstwerken;
 • Onderstaande projecten vinden geheel 2007 plaats:
  • A2: in 2007 krijgen de weggebruikers te maken met enkele grote MIT-projecten op de A2, zoals de trajecten Amsterdam-Utrecht en Everdingen-Deil, aanpassing rondwegen bij Den Bosch en Eindhoven, en een spitsstrook bij Kerensheide in Limburg;
  • Onderhoud bruggen en viaducten: een deel van de contracten voor grootschalig onderhoud aan de bruggen en viaducten is afgelopen najaar gegund en worden in
   2007 uitgevoerd. Voorbeelden van onderhoud dat nu bezig is, zijn de Moerdijkbrug en de Waalbrug bij Nijmegen;
  • A9 van knooppunt Velsen tot Holendrecht: de werkzaamheden aan het gedeelte ten zuiden van Amsterdam (Badhoevedorp tot Holendrecht) vinden in de zomermaanden plaats;
  • Uitvoering of afronding ZSM-projecten zoals 3,3. Dit is afhankelijk van nog te doorlopen inspraak, beroeps en/of bestemmingpslanprocedures;
  • Uitvoering MIT-projecten zoals A4 Burgerveen-Leiden (Noordelijk deel en Zuidelijk deel), terwijl het middendeel A4 (in combinatie met de HSL) wordt afgerond. Ook de werkzaamheden op de A73/A74 en A37 Hoogeveen-Duitse grens worden opgeleverd.

Flankerende maatregelen

Ook dit kwartaal is ingezet op het aanbieden van openbaar vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens wegwerkzaamheden. Hiermee wordt bereikt dat bij wegwerkzaamheden in het kader van Groot Onderhoud de filedruk vermindert doordat minder automobilisten de weg opgaan. Bovendien heeft de automobilist een keuzemogelijkheid: hij kan tegen gereduceerd tarief gebruik maken van een alternatief vervoersmiddel of hij neemt het risico in de file terecht te komen.

Afgesproken is dat bij grootschalige werkzaamheden waarbij de kans op aanzienlijke hinder aanwezig is, gezocht wordt naar alternatieven op het gebied van mobiliteitsmanagement. Dit komt veelal neer op het aanbieden van gunstige mogelijkheden per trein, boot of bus.

In het eerste kwartaal werd bij een viertal groot onderhoud projecten de mogelijkheid voor openbaar vervoer aangeboden:

 • Nijmegen/Arnhem: In verband met onderhoud aan de Waalbrug in Nijmegen werden goedkopere treinkaartjes aangeboden; daarnaast werd ook de mogelijkheid geboden tegen gereduceerd tarief met de bus vanuit de regio de stad te bereiken;
 • Utrecht: in verband met onderhoud aan de A2 ter hoogte van Oog in Al werden goedkopere treinkaartjes aangeboden tussen Utrecht en Amsterdam Centraal;
 • Gedurende twee weekenden is in verband met onderhoud van de A9 ter hoogte van Zijkanaal C de mogelijkheid gegeven tegen gereduceerd tarief met de trein van Haarlem en Alkmaar naar Amsterdam CS te reizen en tevens met de bus en boot vanuit Ijmuiden / Beverwijk / Haarlem naar Amsterdam te reizen;
 • Gedurende enkele weekenden is in verband met onderhoud van de A10 ter hoogte van de Coentunnel de mogelijkheid gegeven tegen gereduceerd tarief met de trein van Hoor naar Schiphol te reizen mede in afstemming met de AutoRAI.

De meeste grootschalige werkzaamheden met afsluiting van wegen vinden in de weekenden plaats. De afspraak is dat alternatief vervangend vervoer wordt aangeboden. In de meeste gevallen is dit een goedkoop treinkaartje à 2 euro om heen en weer tussen twee grote stations langs het traject te rijden.

Per 19 maart 2007 is het mogelijk om bij de NS – kaartautomaat en loket voor 2 euro het vanAnaarBeter-kaartje te kopen, dat geldig is op trajecten waar wegwerkzaamheden plaatsvinden conform afspraken tussen RWS en NS.

Bij grotere werkzaamheden op werkdagen worden in samenwerking met belanghebbende bedrijven mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen getroffen, zoals bij het Groot Onderhoud aan de A4 en A10-Zuid afgelopen zomer. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor dit soort maatregelen op de A2 corridor, op de A6 Hollandse brug en op de A9 tussen Holendrecht en Velsen Zuid.

Beleving door weggebruikers

Evenals in 2006 heeft er in het eerste kwartaal van 2007 een belevingsonderzoek onder automobilisten en vrachtwagenchauffeurs plaatsgevonden. De tevredenheid van weggebruikers is in vergelijking met het overeenkomstige kwartaal 2006 toegenomen.

Meer dan 2/3 van de weggebruikers (68%) is tevreden over de maatregelen die Rijkswaterstaat getroffen heeft om de hinder door wegwerkzaamheden te beperken. 11% geeft aan ontevreden te zijn. Belangrijkste oorzaken van ontevredenheid zijn dat er niet zichtbaar gewerkt wordt bij een afzetting/snelheidsbeperking en dat afzettingen niet goed of te laat zijn aangeven.

Over de informatie over werkzaamheden vooraf (70%) en ter plaatse (79%) is een ruime meerderheid van de weggebruikers (zeer) tevreden. Van de weggebruikers is 70% tevreden over de informatievoorziening vooraf, 16% is hier ontevreden over. Vrachtwagenchauffeurs en automobilisten oordelen hier ongeveer gelijk over. Als belangrijkste redenen wordt aangegeven dat werkzaamheden niet goed of te laat zijn aangegeven en dat er geen of weinig informatie over wegwerkzaamheden is verstrekt.

Communicatie

In de eerste maanden van het jaar was de communicatie-inzet beperkt. De landelijke top tien advertenties zijn niet ingezet, vanwege het aantal grootschalige werken in de wintermaanden. Vanaf april 2007 zal maandelijks weer een top tien worden gepubliceerd.

Wel zijn de concrete werkzaamheden gedurende deze periode onverminderd onder de aandacht gebracht onder meer in projectadvertenties en persberichten. Naast de inzet in regionale media is, afhankelijk van de impact van een regionaal werk, de communicatieboodschap ook via landelijke media verspreid.

Aan de vooravond van de werkzaamheden op de A9 (brug Zijkanaal) in maart 2007, is de campagne Groot Onderhoud die in 2006 is ontwikkeld, weer gestart. Met een paginavullende advertentie in alle landelijke en regionale kranten, zijn de weggebruikers op zaterdag 10 maart 2007 geattendeerd op het onderhoud dat in 2007 onverminderd doorgaat. En daarmee op het feit dat het ook in 2007 belangrijk blijft, voorafgaand aan de reis, informatie op te vragen op www.VanAnaarBeter.nl

Nieuw in 2007 is dat weggebruikers ook via de gratis krant Metro worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Achterliggende reden hiervoor is het feit dat personen die doordeweeks met het OV reizen, in het weekend vaak wel gebruikmaken van de auto. Uit onderzoek is bekend dat files in het weekend zwaarder wegen dan files doordeweeks. Via Metro wordt specifiek de groep weekend-automobilisten bereikt.

De landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 werd het eerste kwartaal 9826 keer gebeld. Hiervan hadden 1300 (13%) telefoontjes betrekking op Groot Onderhoud.

Vanaf 29 maart 2007 zijn voor weg- en vaarweggebruikers afzonderlijk gratis (vaar)wegenkaarten beschikbaar met de werken die Rijkswaterstaat in 2007 uitvoert. In de kaarten zijn de uitvoeringsperiodes vermeld en de mate van hinder die de werken veroorzaken. De kaarten worden verstrekt via benzinestations en jachthavens.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

De brief gaat vergezeld van 2 Bijlagen br.48090. Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet eerste kwartaal 2007 | Kamerstuk | 2007-04-26.