Amsterdam: nieuwe stroomlijnvariant verbinding A6/A9

Amsterdam – De gemeente Amsterdam heeft maandag 22 mei een nieuwe variant voor de verbinding tussen de A6 en de A9 gepresenteerd. De presentatie vond plaats tijdens het Bestuurlijk Overleg Noordvleugel met minister Peijs en de betrokken regionale bestuurders.

Wethouder Tjeerd Herrema (Verkeer en Vervoer): “De nieuwe Amsterdamse stroomlijnvariant voldoet aan de voorwaarden die Amsterdam heeft gesteld aan de verbinding A6/A9: Er wordt flink geïnvesteerd in betere verbindingen, zowel via de weg als het openbaar vervoer, waarbij het landschap wordt gespaard en tegelijkertijd de woon- en leefomgeving in Amsterdam-Zuidoost wordt verbeterd. We zullen de variant in samenwerking met de Noordvleugelpartners en het ministerie verder uitwerken. Het kabinet kan deze variant dan betrekken bij de verdere besluitvorming.”

De nieuwe Amsterdamse stroomlijnvariant bestaat uit vier onderdelen:

1. Verbreding, verdieping en overkluizing van de Gaasperdammerweg

De Gaasperdammerweg wordt verbreed. Daarbij wordt de weg verdiept en overkluisd, maar – en dat is nieuw – alleen waar dit omwille van de woonomgeving noodzakelijk is. Andere varianten gingen tot dusver uit van een langere, algehele overkluizing, ook waar nauwelijks bebouwing is. Omwonenden worden ook in deze variant afgeschermd van de (geluids)hinder van het autoverkeer. Bovendien is er ruimte voor de bouw van 660-860 woningen en worden de wijken Gaasperdam en Bijlmermeer beter met elkaar verbonden.

Hoe de gedeeltelijke verdieping en overkluizing er exact komen uit te zien is onderwerp van de gezamenlijke uitwerking door Amsterdam, de Noordvleugel en het ministerie. Ook worden de effecten op de luchtkwaliteit nog nader onderzocht.

2. Beheersing en selectie van het autoverkeer door beprijzen

De grenzen aan de uitbreiding van het wegennet in en rondom Amsterdam zijn door fysieke en milieubeperkingen grotendeels bereikt. Dat geldt zeker voor weguitbreiding tussen Amsterdam en Almere. Het is tijd voor nieuwe instrumenten om de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren. Amsterdam pleit daarom voor een snelle invoer van het beprijzen, met eventueel een pilot in de regio Amsterdam.

3. Grote investeringen in het openbaar vervoer tussen Amsterdam en Almere

Het openbaar vervoer moet het belangrijkste vervoerssysteem worden tussen Amsterdam en Almere. Amsterdam wil onder meer de capaciteit van de Flevolijn vergroten en inzetten op de aanleg van een tweede OV-verbinding via het IJmeer.

4. Landschapsontwikkeling van de omgeving

De nieuwe stroomlijnvariant spaart niet alleen het landschap (zowel rondom de Gaasperdammerweg als het gebied rondom de Gein, Vecht en Naardermeer), maar zorgt ook voor betere ecologische verbindingen en verdere ontwikkeling van het landschap.

De nieuwe stroomlijnvariant past binnen de budgettaire kaders die door het Rijk zijn gesteld. Daarnaast worden er indirecte baten verwacht door de toename van het aantal woningen en de kortere reistijden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam