Winstherstel kernactiviteiten Grontmij zet verder door

De Bilt – Grontmij realiseerde in de eerste zes maanden van 2005 een resultaat na belastingen van EUR 5,7 miljoen (2004: EUR 4,6 miljoen). De stijging van het resultaat na belastingen is voornamelijk toe te schrijven aan een forse stijging van het resultaat na belastingen van de voortgezette bedrijfsactiviteiten.

Segmentatie
Met ingang van het boekjaar 2005 stelt Grontmij haar jaarrekening op overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (IFRS). De vergelijkende cijfers over 2004 zijn aangepast aan de IFRS-standaarden. Op basis van IFRS worden de activiteiten van Grontmij gesegmenteerd in voortgezette bedrijfsactiviteiten en beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten. Onder beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten worden die activiteiten gepresenteerd die verkocht zijn dan wel waarvan verwacht wordt dat zij binnen het lopende boekjaar worden verkocht. Dit betreffen in hoofdzaak de activiteiten op het gebied van vastgoedontwikkeling, delfstoffenwinning en de scheidings- en vergistingsinstallatie Vagron.

De segmentatie in Advies- & Ingenieursbureaus en Ontwikkeling & Exploitatie komt, gelet op het bovenstaande, te vervallen. Voor het inzicht in de ontwikkeling van de kernactiviteiten, te weten de Advies- & Ingenieursbureaus, worden in dit halfjaarbericht de bedrijfsopbrengsten en de marge voor rente en belastingen van deze activiteiten verstrekt.

Bedrijfsopbrengsten en resultaat eerste halfjaar 2005
De bedrijfsopbrengsten van Grontmij in de eerste helft van 2005 bedroegen EUR 210 miljoen (2004: EUR 241 miljoen). De bedrijfsopbrengsten van de voortgezette bedrijfsactiviteiten bleven met EUR 182 miljoen nagenoeg op gelijk niveau (2004: EUR 183 miljoen). De bedrijfsopbrengsten van de beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten daalden met EUR 30 miljoen tot EUR 28 miljoen (2004: EUR 58 miljoen). In de eerste helft van 2004 werden de bedrijfsopbrengsten van de beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten met circa EUR 30 miljoen positief beïnvloed door het afwikkelen van één vastgoedontwikkelingsproject.

Het resultaat na belastingen is in de eerste helft van 2005 gestegen tot EUR 5,7 miljoen (2004: EUR 4,6 miljoen). Het resultaat na belastingen per aandeel komt daarmee uit op EUR 1,38 (2004: EUR 1,11).

De marge voor rente en belastingen was in het eerste halfjaar 2005 voor de voortgezette bedrijfsactiviteiten 4,3% (2004: 2,7%). Voor de beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten kwam deze uit op 0,3% (2004: 2,9%).

Financiële ontwikkeling Advies- & Ingenieursbureaus
De bedrijfsopbrengsten van de Advies- & Ingenieursbureaus bedroegen in het eerste halfjaar van 2005 EUR 170 miljoen (2004: EUR 164 miljoen). De marge voor rente en belastingen was in het eerste halfjaar van 2005 voor de Advies- & Ingenieursbureaus 5,3% (2004: 3,2%). De productiviteit in het eerste halfjaar 2005 is hoger dan in 2004.

Balans en financiering
Het balanstotaal per 30 juni 2005 is ten opzichte van ultimo 2004 met 8% toegenomen tot EUR 353 miljoen (ultimo 2004: EUR 328 miljoen). De ratio groepsvermogen/balanstotaal is afgenomen tot 25% (ultimo 2004: 28%).

De toename van het balanstotaal is nagenoeg volledig toe te rekenen aan de beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten.

In juni 2005 is EUR 7,1 miljoen in contanten als dividend uitgekeerd. De langlopende schulden zijn toegenomen tot EUR 15,5 miljoen (ultimo 2004: EUR 8,5 miljoen), welke stijging volledig is toe te rekenen aan de beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten. De langlopende schulden zijn gestegen door het verkrijgen van een meerderheidsbelang waardoor één vastgoedontwikkelingsproject on-balance is gebracht.

Reorganisatie
De ingezette reorganisatie van de Advies- & Ingenieursbureaus is nagenoeg afgerond. De doelstelling om de kosten structureel te verlagen met EUR 15-20 miljoen op jaarbasis vanaf 2005 (exclusief autonome kostenstijgingen), wordt in 2005 volledig gerealiseerd.

Door de reorganisatie gaat het aantal kantoorlocaties in Nederland in de komende periode terug van dertig naar circa twintig. In de periode 2004-2005 wordt het aantal managers en medewerkers in ondersteunende diensten met in totaal 235 verminderd.

Aanpassing portfolio
In haar persbericht van 11 maart 2004 heeft Grontmij aangekondigd dat zij in 2004 en 2005 de omvang van de kapitaalintensieve activiteiten stapsgewijs zal verkleinen via desinvesteringen. De opbrengsten zullen in eerste instantie worden aangewend om de rentedragende schulden verder te reduceren dan wel de kaspositie te versterken om in de groei van de kernactiviteiten, de Advies- & Ingenieursbureaus, te investeren.

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 19 mei 2004 is het voorgenomen besluit tot desinvestering van de kapitaalintensieve activiteiten door de aandeelhouders goedgekeurd.

In het kader van het desinvesteringsproces van de kapitaalintensieve activiteiten zijn vanaf eind 2004 tot heden de dochteronderneming Delgromij (delfstoffenwinning) en de belangen in SBI Friesland en Vagron (beide reststoffenverwerking) verkocht.

Daarnaast is op 19 juli 2005 principeovereenstemming bereikt over de verkoop van een deel van de vastgoedontwikkelingsactiviteiten in Nederland. De afronding van deze transactie zal aan het eind van het derde kwartaal dan wel aan het begin van het vierde kwartaal 2005 plaatsvinden.

Het desinvesteringsproces van de overige bedrijfsonderdelen in de vastgoedontwikkeling is in volle gang. De complexiteit en samenstelling van de betrokken ondernemingen vereisen echter de nodige zorgvuldigheid. Wij verwachten de desinvesteringen van de overige vastgoedontwikkelingsactiviteiten in 2005 af te kunnen ronden.

De desinvestering van een deel van de activiteiten op het gebied van reststoffenverwerking wordt verwacht in 2006.

Vooruitzichten 2005
Exclusief incidentele baten en lasten verwacht Grontmij in 2005 een verder herstel van haar winstgevendheid in vergelijking tot 2004.

Gelet op de ontwikkeling van de bedrijfsopbrengsten en het resultaat in het eerste halfjaar van 2005 en de ontwikkelingen in de markt, blijven de vooruitzichten voor geheel 2005 ongewijzigd ten opzichte van de eerder afgegeven prognoses.

Grontmij voorziet dat 2005 een jaar wordt dat, wat betreft de orderontwikkeling in Nederland, België en Duitsland, sterk op 2004 zal lijken. Enig marktherstel wordt verwacht in de tweede helft van 2005.

Het desinvesteringsprogramma wordt verder uitgevoerd. Dit betreft met name de kapitaalintensieve bedrijven op het gebied van vastgoedontwikkeling. Grontmij gaat daarnaast door met het uitbreiden van haar regionale kantorennetwerk vooral in de verstedelijkte gebieden van haar thuismarkten (Nederland, België en Duitsland) en in haar focuslanden (Polen, Hongarije, Tsjechië).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij nv