Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020

water spuisluis waterstorten

Rijkswaterstaat bouwt een tijdelijke breuksteendam om de schade aan stuw Linne goed in beeld te brengen. De dam zorgt er tegelijk voor dat de waterstand in het stuwpand goed op peil blijft als de wateraanvoer afneemt. Daarmee blijft de stuw stabiel.

Maandag 10 februari 2020 raakte de stuw in de Maas beschadigd door 2 duwbakken die door de storm op drift waren geraakt. Door de tijdelijke dam kan de stuw onderwater veilig geïnspecteerd worden. Op basis van de inspecties maakt Rijkswaterstaat een herstelplan om de stuw weer veilig te kunnen gebruiken. Rijkswaterstaat houdt de stuw continu in de gaten. De stuw is nu stabiel, maar die situatie kan veranderen als de wateraanvoer wijzigt.

Voorbereidingen bouw tijdelijke dam

In de week van 10 tot 16 februari 2020 is hard gewerkt aan de berekeningen voor een tijdelijke dam. Rijkswaterstaat kiest voor de bouw van een tijdelijke breuksteendam. De breukstenen zijn inmiddels besteld; de lichtste stenen wegen tussen de 10 en 60 kg en de zwaarste stenen circa 1.000 kg. De dam wordt zo’n 60 m lang en op het breedste punt, op de bodem van de Maas, wordt de dam zo’n 30 m. De dam zal zo’n 75 cm boven het waterpeil uitsteken. De bouw duurt naar verwachting 1,5 week. Tijdens de bouw van de dam is de fietsbrug op stuw Linne gestremd.

Risico’s huidige stuw Linne

Bij de huidige afvoeren van de Maas schat Rijkswaterstaat de kans dat de stuw bezwijkt laag in. Mocht de stuw toch bezwijken, dan heeft dit een stijging in de waterstand benedenstrooms tot gevolg en een daling bovenstrooms. Deze waterstandsverandering zal eerst een piek hebben en daarna stabiliseren. Dit zal impact hebben op de directe omgeving en de scheepvaart. Rijkswaterstaat heeft de betrokken gemeenten, de provincie, de Veiligheidsregio Limburg Noord en Waterschap Limburg geïnformeerd.

Op dit moment is er geen hinder voor de omgeving en de schepen op de Maas. Schepen maken gebruik van de sluis Linne, die iets verderop ligt.

Functie stuw Linne

De Maas is een gestuwde rivier. Met behulp van 7 stuwen kunnen schepen over de Maas varen. Rijkswaterstaat is de beheerder van de Maas en past met behulp van deze stuwen de waterstanden (het stuwpeil) aan. Dit is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid water die in de Maas stroomt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat