Actieprogramma voor ruimtegebruik onder de grond

Den Haag – Bij de ontwikkeling en inrichting van de ruimte is meer aandacht nodig voor het gebruik van de ondergrond dan nu het geval is. Minister Dekker (VROM) presenteert daarvoor een actieprogramma, zonder nieuwe regelgeving of nieuw planningssysteem. De minister heeft hierover vandaag een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.

Minister Dekker presenteert het actieprogramma in reactie op het onderzoek Ondergrondse Ordening van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Het COB voerde de studie uit op verzoek van het ministerie van VROM. Aanleiding daarvoor waren signalen uit het veld en vragen uit de Tweede Kamer. Het ministerie onderschrijft de aanbeveling van het COB om bij de ruimtelijke inrichting van gebieden de ondergrond mee te nemen in de plannen. Een integrale en lange-termijn benadering is noodzakelijk omdat de ondergrond steeds intensiever wordt gebruikt en steeds meer verweven raakt met het gebruik van de ruimte boven de grond. Voorop staat dat de ordening van de ondergrond een verantwoordelijkheid is voor de decentrale overheden zoals dat ook voor de bovengrond het geval is. Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt het gemakkelijker de ondergrond op te nemen in de bestemmingsplannen.

Proefprojecten
Om ervaring op te doen wil Dekker enkele proefprojecten starten. Deze pilots richten zich op gebieden waar verschillende onder- en bovengrondse wensen en ruimteclaims een rol spelen. Neem bijvoorbeeld waterwinning, energieopslag, landbouw, natuur, kabels en leidingen. De keuze van deze proefgebieden maakt het rijk in overleg met andere overheden en belanghebbenden. Naar verwachting starten deze proefprojecten in 2005 en worden ze uiterlijk begin 2007 afgerond.

Verder wil het kabinet de verlening van vergunningen voor ondergrondse activiteiten beter op elkaar afstemmen en daarmee vereenvoudigen. Er wordt onder meer aangesloten bij het project om te komen tot één VROM-vergunning. In het kader van de Nota Ruimte is eveneens aangekondigd onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een betere samenhang tussen de verschillende ruimtelijke toetsen voor water, milieu, natuur, archeologie en landschap. Het kabinet zet daarom niet in op een aparte ondergrondtoets. Bij deze en andere acties wordt aangesloten bij de uitwerking van het bodembeleid, dat is gericht op een duurzaam gebruik en beheer van de bodem.

Parallel aan het actieprogramma van minister Dekker heeft het ministerie van Economische Zaken vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de grondroerdersregeling.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Actieprogramma voor ruimtegebruik onder de grond | Infrasite

Actieprogramma voor ruimtegebruik onder de grond

Den Haag – Bij de ontwikkeling en inrichting van de ruimte is meer aandacht nodig voor het gebruik van de ondergrond dan nu het geval is. Minister Dekker (VROM) presenteert daarvoor een actieprogramma, zonder nieuwe regelgeving of nieuw planningssysteem. De minister heeft hierover vandaag een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.

Minister Dekker presenteert het actieprogramma in reactie op het onderzoek Ondergrondse Ordening van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Het COB voerde de studie uit op verzoek van het ministerie van VROM. Aanleiding daarvoor waren signalen uit het veld en vragen uit de Tweede Kamer. Het ministerie onderschrijft de aanbeveling van het COB om bij de ruimtelijke inrichting van gebieden de ondergrond mee te nemen in de plannen. Een integrale en lange-termijn benadering is noodzakelijk omdat de ondergrond steeds intensiever wordt gebruikt en steeds meer verweven raakt met het gebruik van de ruimte boven de grond. Voorop staat dat de ordening van de ondergrond een verantwoordelijkheid is voor de decentrale overheden zoals dat ook voor de bovengrond het geval is. Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt het gemakkelijker de ondergrond op te nemen in de bestemmingsplannen.

Proefprojecten
Om ervaring op te doen wil Dekker enkele proefprojecten starten. Deze pilots richten zich op gebieden waar verschillende onder- en bovengrondse wensen en ruimteclaims een rol spelen. Neem bijvoorbeeld waterwinning, energieopslag, landbouw, natuur, kabels en leidingen. De keuze van deze proefgebieden maakt het rijk in overleg met andere overheden en belanghebbenden. Naar verwachting starten deze proefprojecten in 2005 en worden ze uiterlijk begin 2007 afgerond.

Verder wil het kabinet de verlening van vergunningen voor ondergrondse activiteiten beter op elkaar afstemmen en daarmee vereenvoudigen. Er wordt onder meer aangesloten bij het project om te komen tot één VROM-vergunning. In het kader van de Nota Ruimte is eveneens aangekondigd onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een betere samenhang tussen de verschillende ruimtelijke toetsen voor water, milieu, natuur, archeologie en landschap. Het kabinet zet daarom niet in op een aparte ondergrondtoets. Bij deze en andere acties wordt aangesloten bij de uitwerking van het bodembeleid, dat is gericht op een duurzaam gebruik en beheer van de bodem.

Parallel aan het actieprogramma van minister Dekker heeft het ministerie van Economische Zaken vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de grondroerdersregeling.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM