Kamerbrief over het Onderhoudsrooster 2008 van ProRail

Den Haag – Op 18 januari 2008 heeft minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over het onderhoudsrooster 2008 van ProRail.

Hieronder leest u de volledige brief 200842 Onderhoudsrooster. Kamerstuk | 2008-01-18.

Geachte voorzitter,

In de Algemeen Overleggen van 13 september en 10 oktober 2007 is met uw Kamer onder meer gesproken over het onderhoudsrooster 2008 van ProRail. Ik heb u naar aanleiding van beide overleggen toegezegd overleg te zullen voeren met ProRail en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de Arbeidsinspectie) over de mogelijkheid om meer onderhoud (in de nacht) op het spoor te verrichten, zonder dat daarbij de veiligheid van de spoorwerkers in gevaar komt. Dit om de hinder voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken.

Dit overleg heeft geresulteerd in een reductie van de uitval van NS-reizigerstreinen van 0.6% in september 2007 naar 0.35% in de dienstregeling 2008. Dat betekent op jaarbasis om en nabij 7500 treinen. Dat is winst. Met deze brief wil ik uw Kamer hierover nader informeren. Tevens stel ik uw Kamer met deze brief op de hoogte van de voortgang van de spoorbranche in z’n streven naar volledige reductie van het werken in Persoonlijke Waarneming. Tenslotte geef ik mijn reactie op berichten in de media dat treinen zouden worden geschrapt zonder dat er werkzaamheden aan het spoor plaatsvinden.

Om mijn reactie heeft uw Kamer gevraagd bij brief van 13 december 2007.

Mijn voorgangster heeft uw Kamer bij brief van 22 september 2005 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29.893, nr. 15) geïnformeerd over de met de spoorbranche gemaakte afspraken over de permanente verbetering van de veiligheid van de baanwerkers. In die brief is het streven verwoord van de spoorbranche om in principe per 1 januari 2008 buitendienststelling van het werkspoor in te voeren voor vrijwel alle onderhoud, zonder effect op de kwaliteit van het treinproduct. Met andere woorden streven naar 100% buitendienststelling met zo weinig mogelijk treinuitval. De spoorbranche heeft bij dat streven aangegeven in 2006 en 2007 situaties zichtbaar te maken waarin buitendienststellingen niet redelijk of praktisch haalbaar zijn. Kortheidshalve verwijs ik hier ook naar mijn antwoorden op recente Kamervragen van de heer Roemer van 7 januari 2008.

Bij brief van 11 september 2007 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007, 29.984 nr. 14) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het onderhoudsrooster en treinuitval 2008 van dat moment. Belangrijkste punten waren:

 • Er zal in 2008 vaker dan in 2007 ’s-nachts worden gewerkt om treinuitval zoveel mogelijk te voorkomen;
 • Ongeveer 10% van de werkzaamheden zal niet in buitendienststelling kunnen plaatsvinden;
 • Een verhoging van de kosten van het dagelijks onderhoud door investeringen in innovaties, waardoor er meer werkzaamheden overdag uitgevoerd kunnen worden met zo weinig mogelijk treinhinder.

Stand van zaken ten aanzien van deze punten

Zoals toegezegd heeft mijn ministerie naar aanleiding van de Algemeen Overleggen van 13 september en 10 oktober 2007 gesprekken gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de Arbeidsinspectie) en ProRail. In deze gesprekken is het belang van de veiligheid van baanwerkers door alle partijen nog eens onderschreven. Bij de invulling van het onderhoudsrooster 2008 is naast veiligheid evenzeer het belang van de treinreiziger aan de orde, in het bijzonder dat de treinuitval zo beperkt mogelijk is. Mijn inzet is om bij dit lastige dilemma goede keuzes te maken zonder dat de veiligheid in het geding komt, maar met zo min mogelijk hinder voor de treinreiziger.

ProRail heeft nader toegelicht dat het streven naar 100% reductie van het werken in Persoonlijke Waarneming in 2008 een te grote impact heeft op het honoreren van meer treinen en het beperken van treinuitval. In de afweging tussen enerzijds treinhinder/uitval en anderzijds kosten voor werkzaamheden in de nacht is de keuze gemaakt die volgens opgave van ProRail leidt tot extra kosten van ruim € 28 miljoen. ProRail wil de gebruiksvergoeding met dit bedrag verhogen. Ik merk hierbij op dat de NS dit aanhangig heeft gemaakt bij de NMA. Met betrekking tot het onderhoudsrooster is het volgende afgesproken:

 • ProRail verwacht dat het totaal van de werkzaamheden (onderhoud, bovenbouw vernieuwing, uitbreiding, ver- en nieuwbouw en vervanging) in 2008 voor meer dan 95% in buitendienststelling kan worden uitgevoerd. Het kleine onderhoud, dat hiervan onderdeel is, zal in 2008 voor 90% in buitendienststelling plaatsvinden;
 • Dit betekent dat in 2008 nog 10% klein onderhoud in Persoonlijke Waarneming wordt uitgevoerd binnen het Normenkader Veilig Werken (NVW). In 2007 was dat nog 30%. Verhouding dag- en nachtwerkzaamheden is in 2008 vooralsnog 45% resp. 55%. In 2007 was dat 60% resp. 40%. Over dit geheel zijn afspraken gemaakt met IVW en Arbeidsinspectie;
 • Over het verder naar beneden brengen van genoemde 10% Persoonlijke Waarneming worden eveneens afspraken gemaakt met de inspectiedienst Verkeer en Waterstaat en de Arbeidsinspectie. In februari 2008 presenteert ProRail hiervoor een stappenplan. Hierin wordt de mogelijkheid meegenomen van situaties waarin buitendienststellingen niet redelijk of praktisch haalbaar zijn;
 • Met de Stichting RailAlert (hét platform voor veiligheid van baanwerkers) heeft overleg plaatsgevonden over de lijst met werkzaamheden die in 2008 nog in 10% Persoonlijke Waarneming zullen worden verricht. Hierover heeft RailAlert een brief gestuurd aan de directies van alle erkende procesaannemers van ProRail. Deze brief van 19 december 2007 treft u bijgaand aan (bijlage 1);
 • ProRail geeft aan dat in februari 2008 de gesprekken met de aannemers worden afgerond over de concrete uitvoering en haalbaarheid van het onderhoudsrooster (verhouding 45% dag en 55% nacht);
 • In 2008 zullen ongeveer 200.000 treinen meer rijden (totaal 3.000.000) dan in 2007;
 • Minder hinder voor treinreizigers door een reductie van de uitval van NS-reizigerstreinen van 0.6% in september 2007 naar 0.35% in de dienstregeling 2008;
 • In de dienstregeling 2008 zal ook minder uitval van andere treinen optreden als gevolg van het ontbreken van capaciteit door onderhoudswerkzaamheden: goederen 0% en streekgewestelijk vervoer 0.9 %. In september 2007 was dat nog: goederen ca. 0.5% en streekgewestelijk vervoer 0.5-1%.

Voor nadere informatie verwijs ik uw Kamer kortheidshalve naar bijgaande brief van ProRail van 18 december 2007 (bijlage 2). Op basis van de gevoerde gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken (de Arbeidsinspectie), de Inspectie van Verkeer en Waterstaat en ProRail kom ik voor 2008 tot de volgende conclusies:

 • De spoorbranche is op weg naar 100 % reductie Persoonlijke Waarneming bij werkzaamheden aan het spoor;
 • Het realiseren van volledige reductie per 1 januari 2008 zou nu nog een te grote impact hebben op het honoreren van meer treinen en het beperken van zoveel mogelijk treinuitval;
 • ProRail heeft met de Inspectie van Verkeer en Waterstaat en de Arbeidsinspectie afspraken gemaakt over de 90% buitendienststelling van het werkspoor en 10% Persoonlijke Waarneming bij onderhoudswerkzaamheden en de verdeling dag- en nachtwerkzaamheden 45% resp. 55 %. Nadere afspraken worden gemaakt over het toewerken naar 100% reductie van werken in Persoonlijke Waarneming;
 • Met Stichting RailAlert is overleg gevoerd over de invulling van de 10% werkzaamheden die in 2008 nog in Persoonlijke Waarneming zullen worden uitgevoerd binnen het Normenkader Veilig Werken.

Overigens dring ik er bij ProRail bovendien op aan om al het mogelijke te doen om de innovatie op het gebied van spooronderhoud op een hoger plan te krijgen, waarbij zowel naar de belangen van de treinreiziger als naar de veiligheid gekeken moet worden.

Berichten over schrappen van treinen, ook bij geen spoorwerkzaamheden

Op verzoek van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat (07-VW-B-114) geef ik hierbij mijn reactie op berichten dat ‘treinen worden geschrapt om redenen van onderhoud aan het spoor, terwijl nu blijkt dat in de betreffende gevallen geen werk aan het spoor plaatsvindt’.

Het beeld dat in het artikel wordt opgeroepen dat ProRail veel meer onderhoudstijd aanvraagt dan nodig is, is onjuist. ProRail heeft oorspronkelijk voor 2008 5,5 uur per 4 weken ’s nachts en 2,5 uur per 4 weken overdag aan onderhoudsruimte aangevraagd. In totaal dus 8 uur onderhoud per 4 weken met een redelijke verdeling in dag/nacht en weekend om een goede ploegendienst voor de baanwerkers mogelijk te maken. De vervoerders gaven hiervan aan dat dit zou leiden tot een onvoorspelbare dienstregeling voor reizigers en verladers.

Bij de uiteindelijke capaciteitsverdeling heeft ProRail voor elke week in een nacht tussen 24.00 uur en 6 uur 5,5 uur voor onderhoudsruimte gekregen in de dienstregeling. De 2,5 uur overdag heeft ProRail niet gekregen, deze is in de uiteindelijke capaciteitsverdeling verwerkt in de wekelijkse 5,5 uur in de nacht. ProRail heeft dus inderdaad meer onderhoudsruimte gekregen dan nodig is en daarom zal de gekregen onderhoudsruimte niet altijd benut worden. De huidige beschikbare onderhoudsruimte is onder andere een gevolg van de keuze van vervoerders om een voorspelbare dienstregeling te creëren voor reizigers en verladers. Dit conform gegevens die ik van ProRail heb gekregen.

Ik vertrouw erop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Camiel Eurlings

Bijlagen

 • 200842 bijlage 1 normenkader veilig werken. Bijlage | 2008-01-18;
 • 200842 bijlage 2 onderhoudsrooster 2008 Bijlage | 2008-01-18.

U vindt de Kamerbrief en de bijlagen op http://www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken (zoekt u op datum dat werkt ’t snelst).

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over het onderhoudsrooster vindt u via de Infrasite Catalogue. Wij hebben voor u gezocht met de term ‘onderhoudsrooster’ en vonden 8 berichten. Lees ze hier.