Bescherming tegen overstromingen Europees aangepakt

Den Haag РTijdens de derde dag van de Informele Milieuraad in Maastricht hebben 28 Europese milieuministers onder voorzitterschap van staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat voor de eerste keer gezamenlijk gesproken over een Europese aanpak van hoogwater. Onder de milieuministers bleek groot draagvlak te bestaan voor gezamenlijke actie. Zij willen zich committeren aan een Actieprogramma Рop hoofdlijnen Рvoor hoogwaterbescherming, dat door de Europese Commissie is opgesteld. In dit Actieprogramma staan internationale samenwerking, co̦rdinatie, uitwisseling van informatie en onderzoek centraal.

Uit ervaring blijkt dat plaatselijke maatregelen tegen overstromingen nadelige gevolgen kunnen hebben in gebieden stroomopwaarts of stroomafwaarts. Gezien het grensoverschrijdende karakter van het probleem, is een Europese aanpak volgens de staatssecretaris nodig: “De zee en rivieren trekken zich niets aan van staatskundige grenzen. Samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de EU-landen zijn daarom essentieel om daadwerkelijk iets te kunnen doen tegen overstromingsgevaar.” Nederland heeft er daarom op aangedrongen dat de bescherming tegen watersnood langs de hele loop van stromen en rivieren en kustgebieden op gecoördineerde en geïntegreerde wijze wordt aangepakt. Omdat het risico van overstromingen in Europa alleen maar dreigt toe te nemen, willen de ministers nu op deze ontwikkeling vooruitlopen en de samenleving en het milieu beschermen tegen de negatieve effecten van overstromingen. Dit hopen de milieuministers te bereiken door:
– Preventie; schade voorkomen door geen/minder bebouwing in kwetsbare gebieden toe te staan
– Bescherming; het nemen van (structurele) maatregelen op specifieke plaatsen
– Paraatheid; informeren van bevolking over risico’s en gedrag bij overstromingen
– Noodmaatregelen; opstellen van calamiteitenplannen
– Herstelmaatregelen en benutten van ervaringen.

In 2003 heeft staatssecretaris Schultz van Haegen samen met haar Franse collega het probleem van overstromingen bij de Europese Commissie reeds aan de orde gesteld. Mede naar aanleiding van dit Frans-Nederlandse initiatief om te werken aan een Europese strategie ter bescherming tegen hoogwater, heeft de Europese Commissie (EC) een beleidsvoornemen gepresenteerd. In deze zogenaamde “Mededeling van de EC” worden alle EU-landen verzocht mee te werken aan een gecoördineerde en planmatige actie ter preventie van, bescherming tegen en verzachting van de gevolgen van overstromingen. Dit beleidsvoornemen was vandaag de basis voor de discussie over een nieuwe Europese aanpak van de hoogwaterproblematiek en dient als uitgangspunt voor verdere gezamenlijke acties.

De conclusies en meer informatie over de hoogwaterproblematiek zijn te vinden op de
speciale EU-site van VenW, onder ‘water en de EU’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat