Zonne-eilanden in IJsselmeer als mogelijke energiebron

Het aanleggen van zonne-eilanden in het IJsselmeer in de Wieringerhoek kan meerdere doelen dienen. De eilanden kunnen ingezet worden voor het opwekken van duurzame energie en voor het versterken van de natuur. Dat is een van de uitkomsten van een verkenning die Deltares en Bureau Waardenburg hebben uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Medemblik.

De zonne-eilanden in de vorm van atollen – ringdijken – die de onderzoekers als mogelijkheid zien, staan in open verbinding met het IJsselmeer. In de variant die de onderzoekers het meest kansrijk achten, wordt niet meer dan 50 procent van het ondiep gemaakte water in de atollen met zonnepanelen bedekt. In die vorm kunnen natuur en de waterkwaliteit erbij gebaat zijn.

Aanleg ringdijken

De onderzoekers benadrukken dat het zonne-atol dat zij schetsen wereldwijd nog niet eerder is toegepast. “Het aanleggen van de ringdijken is geen lastige opgave en zonnepanelen worden al toepast op zoete wateren. Het onderzoek naar de effecten op de waterkwaliteit en ecologie van zon op water staat echter nog in de kinderschoenen”, zo stellen ze. Eén van de aanbevelingen uit de studie is daarom om allereerst een pilot met een zonne-atol te beginnen om zo meer te leren over de werking van zo’n eiland en de relatie tussen ecologie en energie.

Het idee voor zonne-eilanden is niet nieuw. In de Energieverkenning IJsselmeergebied van vorig jaar werd het ook al geopperd. Eén van de bewoners uit de regio bracht het opnieuw naar voren in een plan. Hij was ook betrokken bij de studie van de twee onderzoeksinstituten.

Natuurherstel Wieringerhoek

In het gebied Wieringerhoek is Rijkswaterstaat bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuw natuurgebied tussen de IJsselmeer en de Waddenzee. Zo moet de natuur hersteld worden die onder druk is komen te staan na de inpoldering van de voormalige Zuiderzee. Het project, dat onder de Programmatische Aanpak Grotere Wateren valt, zit nog in de verkenningsfase. De Wieringerhoek beslaat het gebied bij de IJsselmeerkust tussen Den Oever en Enkhuizen en een deel Waddenzee en Amstelmeer.

Auteur: Redactie Infrasite