Startnotitie A2 Leenderheide-Valkenswaard ter inzage

Rijkswaterstaat start onderzoek capaciteitsverruiming A2 tussen knooppunt Leenderheide en Valkenswaard

“s-Hertogenbosch – Sinds enige tijd geeft de doorstroming op de A2 ten zuiden van knooppunt Leenderheide problemen. De groei van het verkeer, onder andere vanwege de capaciteitsuitbreiding van de A2/A67 Randweg Eindhoven, zorgt ervoor dat de congestie op de A2 ten zuiden van Leenderheide in de komende jaren nog flink zal toenemen. Daarom start Rijkswaterstaat onderzoek naar de mogelijkheden van capaciteitsuitbreiding. Het beginpunt van het onderzoek is het uitbrengen van de Startnotitie.

Te onderzoeken oplossingsrichtingen

In de Startnotitie A2 Leenderheide-Valkenswaard stelt Rijkswaterstaat alternatieven voor. Centraal in de studie staat de verbreding van de A2 in zuidelijke rijrichting met één rijstrook tussen knooppunt Leenderheide en Valkenswaard. Daarnaast wordt het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) onderzocht, als wettelijk onderdeel van de studie naar de milieueffecten. Tot slot is er het zogenaamde nulalternatief: onderzoek hiernaar levert een beeld op van de ontwikkeling van de verkeerssituatie zonder maatregelen.

De procedure, inspraak en globale planning planstudie

Voor de aanpassing van de A2 moet een verkorte Tracéwetprocedure worden doorlopen. Deze procedure kent drie stappen:

  • publicatie van de Startnotitie: 7 november 2007;
  • het ontwerp-tracébesluit/MER: verwacht najaar 2008;
  • het tracébesluit: verwacht voorjaar 2009.

Zowel na de publicatie van de Startnotitie (tussen 7 november en 18 december 2007) en na publicatie van het ontwerp-tracébesluit (verwacht najaar 2008) is er inspraak mogelijk over verschillende onderwerpen. Tegen het tracébesluit kan ter zijner tijd beroep worden aangetekend.

Startnotitie ter inzage

De Startnotitie ligt vanaf 7 november 2007 gedurende 6 weken ter inzage op verschillende locaties. De Startnotitie is dan ook te downloaden via www.inspraakpunt.nl via www.rijkswaterstaat.nl en via www.rijkswaterstaat.nl/A2

Van woensdag 7 november tot en met 18 december 2007 kunnen belanghebbenden reageren op de inhoud van de startnotitie. Zo kan iedereen die daar belang bij heeft gedurende deze inspraakperiode van zes weken aangeven of naar zijn of haar mening de juiste oplossingsrichtingen worden onderzocht en/of in het onderzoek de juiste effecten worden meegenomen. Rijkswaterstaat nodigt belanghebbenden uit om te reageren op de startnotitie.

De Startnotitie is van 7 november tot en met 18 december in te zien bij:

  • de gemeentehuizen van Eindhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende en Waalre;
  • de hoofdvestiging van de openbare bibliotheek in Eindhoven;
  • de openbare bibliotheken in Valkenswaard, Heeze, Leende en Waalre;
  • het kantoor van het waterschap De Dommel in Boxtel;
  • de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag.

Informatiebijeenkomst

Op 28 november 2007 wordt in Restaurant-Herberg De Scheuter, Dorpsstraat 52-54 in Leende, een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens de bijeenkomst wordt de inhoud van het project nader toegelicht en kunnen er vragen worden gesteld. Ook is er gelegenheid om mondeling een inspraakreactie te geven. Vanaf 18.30 zal de informatiebijeenkomst openen. Vanaf 19.30 is er een korte presentatie waarna mondelinge inspraakreacties kunnen worden ingediend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant