Kamervragen over Uitstel opening A73-Zuid

Den Haag – Op 5 oktober 2007 heeft minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over het uitstel van de opening van de A73-Zuid Venlo-Maasbracht.

Hieronder leest u de volledig brief br.5948 Uitstel van de opening van de A73-Zuid. Kamerstuk | 2007-10-05.

Geachte voorzitter,

Op 4 oktober 2007 hebt u mij verzocht u te informeren over het uitstel van de opening van de A73-Zuid Venlo-Maasbracht. Dit naar aanleiding van vragen Kamerlid Koopmans van het CDA. In deze brief geef ik u de gevraagde opening van zaken op basis van de feiten zoals deze mij op dit moment bekend zijn.

In kort bestek

De Directeur Generaal van de Rijkswaterstaat heeft mij bij nota op 2 oktober 2007 geïnformeerd over de vertraging in de oplevering van de twee tunnels in de A73-Zuid. U zult begrijpen dat ik, evenals de bestuurders en omwonenden, onaangenaam verrast en teleurgesteld ben over de vertraging van de opening van de A73-Zuid. De nu ontstane situatie is uitermate vervelend voor alle betrokkenen. Om u zo goed mogelijk te informeren licht ik hierna toe hoe de situatie is en hoe ik ermee om ga.

Huidige situatie A73-Zuid

De aanleg van de A73-Zuid valt uiteen in een negental contracten waarvan er eind 2007 acht volgens de gemaakte afspraken zijn gerealiseerd. Van het negende contract, het tunnelcontract, was het civiele werk voor de beide tunnels wél en ruim op tijd gereed. Delen van de 42 kilometer lange weg zijn reeds opengesteld, namelijk een stuk van 8 kilometer op de oostoever tussen Belfeld en Swalmen/Roermond en een deel op de westoever inclusief de Maaskruisende Zuiderbrug te Venlo.

Het Tunnelcontract

Contractueel is vastgelegd dat de openstelling van de gehele A73-zuid, inclusief tunnels, uiterlijk 31 december 2007 zal plaatsvinden. Om de tunnels eind 2007 open te kunnen stellen, is in het Design&Construct-contract met de aannemer voor de verkeers- en tunneltechnische installatie (VTTI) als belangrijke datum van tussenoplevering 1 november 2007 opgenomen. De aannemer heeft tot voor kort aangegeven de datum van 1 november 2007 te halen, hoewel hierover bij RWS twijfels bestonden. Deze twijfels zijn de aannemer herhaaldelijk kenbaar gemaakt.

De aannemer heeft, nadat op 3 augustus was geconstateerd dat er knelpunten waren opgelost, op 17 augustus 2007 17 nieuwe knelpunten gemeld en deze op 22 augustus 2007 schriftelijk aan RWS doen toekomen. RWS heeft de aannemer schriftelijk om duidelijkheid over de gevolgen van deze knelpunten voor de planning gevraagd. Op 12 september 2007 heeft de aannemer laten weten dat de datum van 1 november 2007 niet gerealiseerd kan worden en met enkele maanden tot een half jaar overschreden wordt. Dit heeft geleid tot spoedoverleg tussen RWS en de top van het consortium waartoe de aannemer behoort. Dit overleg heeft er toe geleid dat de aannemer samen met RWS met de hoogste prioriteit in kaart brengt wat de exacte vertraging is.

Vervolgaanpak

Het is voor mij zeer onbevredigend dat op dit moment niet precies bekend is hoe groot de vertraging is. Ik heb daarom RWS de opdracht gegeven alles op alles te zetten om samen met de aannemer ervoor te zorgen dat de vertraging beperkt blijft.

Daarnaast zal Rijkswaterstaat de contractuele aspecten van deze vertraging bezien. Daarbij komt de aansprakelijkheidsverdeling aan de orde.

Tevens heb ik RWS opgedragen te onderzoeken hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. Daarbij komen naast de contractuele aspecten ook de technische complexiteit van de installaties, de effecten van de nieuwe wet Tunnelveiligheid en effecten van de scopewijzigingen aan de orde. Zodra de uitslag van het onderzoek dat nu loopt, bekend is zal ik u daarover informeren.

RWS bekijkt nu met de regionale bestuurders hoe de A73-Zuid geheel of gedeeltelijk kan worden opengesteld om eind 2007 toch al zo veel mogelijk maatschappelijk rendement te hebben van de nieuwe verbinding.

Ik benadruk nogmaals dat de vertraging mij zwaar op de maag ligt en dat het slecht nieuws is voor de betrokken overheden, bewoners en bedrijven. Ik waardeer het zeer dat ondanks de teleurstelling onze regionale partners (gemeenten en provincie) het initiatief hebben genomen om samen met RWS een uiterste poging te doen om te bekijken of er toch geen tijdelijke maatregelen mogelijk zijn. Uiteraard is het uitgangspunt daarbij dat met de veiligheid in de tunnels geen risico mag worden gelopen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Limburg zwaar teleurgesteld over mogelijke vertraging A73

Eurlings onaangenaam verrast over vertraging A73

Watermistsysteem in tunnels A73