Richtlijnen MER Buitenring Parkstad vastgesteld

Maastricht – Gedeputeerde Staten hebben de Richtlijnen voor een Milieueffectrapportage Buitenring Parkstad Limburg én de B258n vastgesteld. De richtlijnen zijn integraal overgenomen uit het advies van de externe Commissie voor de milieueffectrapportage. Met het integraal overnemen van de richtlijnen wordt recht gedaan aan de inspraakreacties uit de regio. Deze hebben waardevolle informatie opgeleverd.

Medio augustus2006 is de Startnotitie Tracénota/MER-UVS Buitenring Parkstad Limburg en B258n ter inzage gelegd. Voor de omgeving zijn informatieavonden georganiseerd. Iedereen is in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijzen op de plannen kenbaar te maken. Deze zienswijzen zijn door de Commissie voor de milieueffectrapportage (Cmer) betrokken bij het opstellen van de richtlijnen. In totaliteit hebben ruim 1.200 personen gereageerd. De reacties zijn gebundeld in 339 unieke reacties (identieke reacties zijn als één reactie beschouwd).

Gedeputeerde Staten hebben nu besloten de richtlijnen uit het richtlijnenadvies van de Cmer integraal over te nemen. Niet overgenomen is de suggestie om een tussentijds beslismoment in te bouwen om het aantal alternatieven terug te brengen waaruit een keuze gemaakt moet worden. Medio 2007 willen Gedeputeerde Staten een besluit nemen over een voorlopig voorkeursalternatief. Daarom achten zij een tussentijds beslismoment niet nodig. Zodra een voorlopig voorkeursalternatief is vastgesteld kan opnieuw worden ingesproken. Hiervoor wordt opnieuw een informatieronde georganiseerd. Het zogenoemde tracébesluit (het besluit over het definitieve tracé voor de Buitenring) wordt naar verwachting in het voorjaar van 2008 door Provinciale Staten genomen in de vorm van een POL-aanvulling.

Parkstad Limburg en de Provincie Limburg leggen gezamenlijk de Buitenring Parkstad Limburg aan. Deze ringweg, die in 2015 gereed is, moet vooral zorgen voor verbetering van de leefbaarheid in deze regio en van de economische positie van Parkstad Limburg. Op de ringweg sluit ook een nieuwe Bundesstrasse aan, de B258n. Hiervoor wordt samengewerkt met de Strassen.NRW in Aachen. De B258n moet vooral de kern van Herzogenrath ontlasten.

Zie voor de richtlijnen www.buitenring.nl of www.buitenringparkstad.nl of www.limburg.nl/infraprojecten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg