Beroep op Peijs voor Amsterdamse stroomlijnvariant

Onderzoek: Amsterdamse stroomlijn niet nadelig voor geluidsoverlast en luchtkwaliteit

Amsterdam – In een brief aan minister Peijs doen de wethouders Tjeerd Herrema en Maarten van Poelgeest en portefeuillehouder Els Verdonk van Zuidoost een dringend beroep op de minister om hun keuze voor de Amsterdamse stroomlijnvariant voor de A6/A9-verbinding over te nemen. Deze variant (verdiepen, verbreden en overkluizen van de Gaasperdammerweg in combinatie met optimalisatie van openbaar vervoerverbindingen, beprijzen en natuurontwikkeling) biedt de beste kansen voor de mobiliteit, leefbaarheid, woningbouw en natuurontwikkeling in de regio. Bovendien blijkt uit recent onderzoek door de bureaus Royal Haskoning en KEMA dat bij deze variant de geluidshinder ten opzichte van de huidige situatie afneemt en dat de luchtkwaliteit binnen de normen blijft. Daarmee is ook aan de eisen van de stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg voor de Amsterdamse stroomlijnvariant voldaan.

De Amsterdamse bestuurders stellen de minister voor om een bestuursovereenkomst te ondertekenen met als doel het uitwerken van de keuze voor de Amsterdamse stroomlijnvariant. Het kabinet neemt naar verwachting op 30 juni een besluit over de verbinding A6/A9 en zal daarbij waarschijnlijk de afweging maken tussen het verbindingsalternatief (een tunnel door de Gein- en Vechtstreek) en de Amsterdamse stroomlijnvariant. De Amsterdamse bestuurders vinden de situatie bij de westelijke tunnelmond van het verbindingsalternatief om redenen van milieu en aantasting van een natuur- en recreatiegebied zorgelijk. Bovendien biedt het verbindingsalternatief vooralsnog op geen enkele wijze zicht op verbetering van de leefbaarheid van de bewoners en op het verhogen van de stedenbouwkundige kwaliteit van Zuidoost.

De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat het overkluizen in de Amsterdamse stroomlijnvariant een positief gevolg heeft voor de geluidsbelasting op de gevels van de woningen langs de Gaasperdammerweg. Afhankelijk van de plek is de geluidsbelasting 1 tot 6 dB(A) minder dan in de huidige situatie. Bij plekken waar niet wordt overkluisd zijn aanvullende maatregelen met geluidsschermen nodig. De luchtkwaliteit (gemeten naar stikstofdioxide (NO2) en fijn stof) blijft bij de Amsterdamse stroomlijnvariant ruim binnen de normen van het Besluit Luchtkwaliteit en verbetert ten opzichte van de huidige situatie ter plaatse van de overkluizingen.

Dit alles overziend komen de Amsterdamse bestuurders tot de conclusie dat de Amsterdamse stroomlijnvariant een goede en verantwoorde keuze is, een keuze die ze naar de inwoners met overtuiging kunnen verdedigen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam