Akkoord A2-passage Maastricht ondertekend

Maastricht – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, deputé Vestjens van de Provincie Limburg, burgemeester Leers van Maastricht en waarnemend burgemeester Dejong van Meerssen hebben 22 februari 2006 in het stadhuis van Maastricht, het akkoord voor de gezamenlijke financiering van een ‘brede’ A2 tunnel met 2×3 rijstroken plus weefvakken ondertekend. Het officiële document ‘Tweede aanvullende Bestuursovereenkomst Project A2 Passage c.a. Maastricht’ kunt u hier bekijken.

In de Bestuursovereenkomst tussen genoemde vier partijen van 2003 was een kostenraming van € 360 mln voorzien. Het gezamenlijk aanvullend bestuurlijk akkoord, dat vandaag ondertekend is, gaat uit van een projectbudget van € 631,3 mln. Dit omvat € 499 mln van het Rijk, € 87,7 mln van Maastricht, € 1 mln van Meerssen en
€ 43,6 mln van de Provincie Limburg. Hogere mobiliteitsverwachtingen zijn aanleiding geweest om ook bredere tunnelvarianten te onderzoeken. De toekomstige ondertunneling van de huidige N2/A2-stadstraverse wordt straks gebruikt door automobilisten die op doorreis zijn (doorgaand verkeer) én automobilisten die in Maastricht zèlf moeten zijn (bestemmingsverkeer). Naast extra kosten voor een bredere tunnel van 2×3 rijstroken plus weefvakken waren vraagstukken en risico’s rond luchtkwaliteit, grondwaterstromen en bodemgesteldheid door de A2-projectorganisatie, en het in de projectraming opnemen van de kosten voor de planfase aanleiding tot verhoging van het projectbudget.

Eén plan voor stad en snelweg
Project A2 Maastricht is een combinatieproject voor infrastructuur én gebiedsontwikkeling; één plan voor stad en snelweg. A2 Maastricht staat voor een goed bereikbare stad en omgeving, verbetering van de leefomgeving en stedelijke vernieuwing langs de A2-passage. Het is de eerste keer in Nederland dat verplichte procedures van tracéwet, bestemmingsplannen en aanbesteding zoveel mogelijk parallel worden doorlopen. Deze ‘vervlechting’ van procedures is erop gericht marktpartijen zo vroeg mogelijk in te schakelen om in onderlinge concurrentie het beste plan te maken voor een van tevoren vastgesteld budget.

Project A2 Maastricht omvat:
· Ondertunneling huidige stadstraverse vanaf kruispunt Geusselt tot aan het Europaplein
· Nieuwe stadsboulevard bovenop de tunnel
· Wegnemen barrièrewerking huidige traverse tussen aangrenzende buurten
· Volledige verknoping A2 en A79
· Nieuwe directe verbinding van A2 naar industrieterrein Beatrixhaven
· Verbeteren van de kruising Viaductweg/Meerssenerweg
· Minimaal vijf vastgoedlocaties voor wonen en werken.

Op weg naar aanbesteding
Het aanvullend bestuurlijk akkoord van nu is een belangrijke stap op weg naar ondertekening van een Samenwerkingsovereenkomst en de aanbesteding. Doel van de samenwerkende vier A2-bestuurspartners is om volgens een zeer strak tijdpad uiterlijk 1 juni 2006 deze Samenwerkingsovereenkomst tot stand te brengen waarin de rechten en verplichtingen van alle vier partijen voor de start van de aanbestedingsprocedure verder worden uitgewerkt en vastgelegd. Streven is de aanbesteding uiterlijk 1 juli 2006 te starten. De totale duur van de aanbesteding wordt ingeschat op ruim twee jaar. Naar verwachting zullen in 2009 de eerste uitvoeringsactiviteiten kunnen starten.

Tracé/m.e.r-procedure
De aanbesteding kan starten nadat de Samenwerkingsovereenkomst is ondertekend én de ministers van VenW en VROM een richtinggevend standpunt hebben genomen in de tracé/m.e.r-procedure. Deze rijksprocedure zal uitwijzen of ondertunneling de beste variant is voor de ombouw van de huidige autoweg tot autosnelweg. Bij besluitvorming over het richtinggevend standpunt, dat voorafgaand aan de aanbesteding wordt ingenomen, wordt naast het eerste fase-milieueffectrapport ook de resultaten van een kosten/batenanalyse betrokken. Het benodigde milieueffectrapport is inmiddels afgerond en door de ministers van VenW en VROM vrij gegeven. Vanaf 13 maart tot en met 24 april kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden hun mening hierover kenbaar maken. Ook de commissie voor de milieueffectrapportage is om advies gevraagd. Samen met het milieueffectrapport ‘Onderzoek alternatieven en varianten A2-passage Maastricht’ kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden ook hun mening geven over het ‘Onderzoek ontsluiting bedrijventerrein Beatrixhaven vanaf A2’ en ‘Conclusies en aanbevelingen onderzoeksresultaten A2-project Maastricht’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Maastricht