Start Inspraak Voorkeurstrace Centrale As

Leeuwarden – In juli 2005 heeft het college van Gedeputeerde Staten, samen met de betrokken gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel en Tytsjerksteradiel, een voorlopig standpunt ingenomen over de rapportage ‘Voorkeursalternatief De Centrale As Noordoost Fryslân’ en het hierin opgenomen Voorkeurstracé. Het rapport is vrijgegeven voor inspraak en ligt van 15 september tot en met 1 november 2005 ter inzage in het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden, in het Projectbureau De Centrale As, Florynwei 3c in Burgum, en in de gemeentehuizen te Dokkum, Damwoude en Burgum.

Uw schriftelijke reactie op het Voorkeurstracé kunt u richten aan: Gedeputeerde Staten van Fryslân, t.a.v. afdeling Infrastructuur, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Ook kunt u reageren middels een reactieformulier op www.decentraleas.nl

Informatieavonden
Er worden in de regio een aantal informatieavonden over het Voorkeurstracé van De Centrale As gehouden:
– 15 september Gemeentehuis te Dokkum (Koningstraat)
– 19 september De Nije Warf te Wouterswoude
– 20 september De Pipegeal te Broeksterwoude
– 21 september De Schalmei te Hurdegaryp
– 26 september De Mienskip te Veenwouden
– 27 september De Balstien te Noardburgum
– 28 september De Kamp te Sumar
– 29 september Glinstra State te Burgum
– 03 oktober It Geahûs te Garyp
– 03 oktober Het Dorpshuis in De Tike
Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle reacties worden opgenomen in een reactienota. In deze nota staan de reacties met daarbij een advies van Gedeputeerde Staten of de reactie tot een wijziging van het tracé moet leiden. De nota wordt toegezonden aan iedereen die heeft gereageerd op het Voorkeurstracé. Het definitieve tracé van De Centrale As wordt naar verwachting in 2006 vastgesteld door Provinciale Staten. Zij nemen daarbij de inspraakreacties in overweging.

Bestellen of downloaden
U kunt een folder met het Voorkeurstrac̩ telefonisch bestellen bij de medewerkers van het Projectbureau in Burgum (tel. 0511 Р548585) of downloaden van de website. U bentvoor meer informatie natuurlijk ook van harte welkom op het Projectbureau. Het is wel raadzaam telefonisch een afspraak te maken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Fryslân)