Betere luchtkwaliteit met ISV-gelden

Den Haag – Milieustaatssecretaris Van Geel wil dat ook de decentrale overheden helpen bij het bereiken van een betere luchtkwaliteit. In het kamerdebat afgelopen dinsdag zei Van Geel hierover met VNG en IPO afspraken te willen maken. Hij denkt daarbij aan het stimuleren van schone openbaar vervoerbussen via de concessieverlening door provincies en gemeenten. Verder zouden via het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) lokale maatregelen kunnen worden gestimuleerd. Eind 2005 komt de staatssecretaris met een integraal nationaal luchtkwaliteitsplan waarin ook provinciale en gemeentelijke maatregelen zijn opgenomen. Binnen drie maanden komt Van Geel overigens al met een overzicht van lokale knelpunten en maatregelen, beloofde hij de Kamer.

Knollen en citroenen
Er moeten heel wat maatregelen genomen worden om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Maar zelfs als alle denkbare maatregelen genomen worden, dan blijft Nederland toch de Europese norm voor het daggemiddelde voor fijn stof overschrijden. Zo pareerde Van Geel de zware kriteik op zijn plannen van de linkse partijen. Die suggereerden volgens hem dat als het kabinet maar meer maatregelen neemt, dat dan het probleem opgelost is. Hij verweet hen knollen voor citroenen te verkopen. Wat Nederland wel moet doen is een maximaal pakket aan maatregelen nemen, zodat de Europese Commissie overtuigend kan zien dat voor een aantal knelpunten een derogatie (afwijking van de normen) onontkoombaar is.

Roetfilter voor moederdag
Van Geel stelt dat de maatregelen die hij in zijn brief aan de Tweede Kamer heeft opgesomd, allen reeds financieel gedekt zijn en binnenkort in werking gaan. Over extra maatregelen kunnen de komende weken besluiten genomen worden in de besprekingen over het belastingplan en over de FES-budgetten (aardgasbaten). Dan is er wel steun van een meerderheid van de Kamer nodig. De staatssecretaris verwacht veel van roetfilters voor dieselauto’s. De stimuleringsregeling voor nieuwe dieselauto’s met roetfilters gaat per 1 juni 2005 van start en hij zou deze stimuleringsregeling graag uitbreiden naar nieuwe bestelauto’s en taxi’s. De door linkse partijen gewenste roetfilters voor het gehele Nederlandse wagenpark (à € 600,- per stuk) zijn voor de overheid onbetaalbaar. Verkeersminister Peijs had daar een originele oplossing voor. Zij deed de suggestie om een roetfilter voor moederdag te geven in plaats van de gebruikelijke parfum. Het kabinet hecht er aan dat iedere autorijder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. De overheid kan het niet alleen oplossen.

Geen accijnsverhoging
De staatssecretaris is geen voorstander van de verhoging van de accijns op dieselauto’s met 8 cent per liter omdat dieselauto’s zuiniger rijden en minder broeikasgas (CO2) uitstoten. Er bleek ook geen Kamermeerderheid te zijn voor dieselaccijnsverhoging. Op Prinsjesdag wordt het totale pakket aan maatregelen duidelijk. De nieuwe AMvB (het aangepaste besluit Luchtkwaliteit) zal in de eerste ministerraad na het zomerreces besproken worden en daarna naar de Raad van State gestuurd worden. Verder gaat Van Geel met Brussel praten over o.a. auto-emissiemaatregelen en de binnenvaart.

Meer 80 km/u-trajecten
Minister Peijs kondigde aan dat de 80 km/u maatregel naast Overschie eind 2005 ook voor 4 andere snelwegtrajecten wordt doorgevoerd. Daarnaast onderzoekt ze het compacte rijden (rijbaanversmalling gecombineerd met lagere snelheid voor betere doorstroming). Het generiek verlagen van de maximumsnelheid van 120 naar 100 km/u vindt ze niet effectief omdat de 120 km/u in de spits in de Randstad toch zelden gehaald wordt. Het onderzoek naar verhoging van de maximumsnelheid van 100 naar 120 km/u is voorlopig in de koelkast gezet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)