MER N217 omleiding Stougjesdijk vastgesteld

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland hebben het milieueffectrapport (MER)`N217 omleiding Stougjesdijk´ vastgesteld. Hieruit blijkt dat het alternatief dicht langs de Vliet het beste past in het landschap. In het MER wordt daarom dit alternatief als voorkeurstrace aangeduid.

Het MER, ook wel Tracenota/MER genoemd, wordt nu ter aanvaarding voorgelegd aan het bevoegd gezag, de gemeenteraden van Oud-Beijerland en Binnenmaas. Na aanvaarding door de gemeenteraden wordt het MER vrijgegeven voor inspraak.

Wat ging er vooraf?
De m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) is in april 2004 gestart met de publicatie van de Startnotitie N217 omleiding Stougjesdijk. Hierin zijn de problemen op de Stougjesdijk en de voorgestelde oplossing beschreven. Aan de hand van de inspraakreacties en een advies van de commissie m.e.r. heeft de gemeenteraad van Oud-Beijerland de eisen aan de inhoud van het MER bepaald. Vervolgens zijn de gemeente Oud-Beijerland en de Provincie Zuid-Holland gestart met het opstellen van de Tracenota/MER.

Wat staat er in de Tracenota/MER?
In de eerste fase van het MER is een afweging gemaakt tussen vier omleidingalternatieven, ook wel traces genoemd. Deze alternatieven zijn:
1. Omleiding tussen de Kwakscheweg en de Jan van der Heijdenstraat direct achter de bebouwing (ten oosten) van de Stougjesdijk
2. Omleiding tussen de Kwakscheweg en de Jan van der Heijdenstraat langs de Vliet op een afstand van ruim 100 meter ten westen van de Vliet
3. Omleiding tussen de Kwakscheweg en de Jan van der Heijdenstraat zo dicht mogelijk langs (ten westen van) de Vliet
4. Doortrekken van de Kwakscheweg naar de A29, waarbij met parallelbanen langs de A29 wordt aangesloten op de bestaande toe- en afrit van de N217.
Uit deze afweging zijn alternatieven 2 en 3 naar voren gekomen als een goede oplossing voor de problemen op de Stougjesdijk.

In fase 2 van de Tracenota/MER zijn alternatieven 2 en 3 verder onderzocht en vergeleken. Geconcludeerd is dat beide alternatieven een vergelijkbare oplossing voor het probleem op de Stougjesdijk bieden. Echter het alternatief dicht langs de Vliet past beter in het landschap. In het MER wordt daarom alternatief 3 als voorkeurstrace aangeduid. De Vliet is onderdeel van de provinciale ecologische hoofdstructuur. Om de negatieve effecten van de weg op de Vliet te beperken wordt voorgesteld een lage grondwal tussen de weg en de Vliet te realiseren.

Wat gebeurt er verder?
Nadat de gemeenteraden van Oud-Beijerland en Binnenmaas de Tracenota/MER hebben aanvaard, starten de gemeenten met de inspraakprocedure voor zowel de Tracenota/MER als het voorontwerp bestemmingsplan. Tevens ligt het ruimtelijk voorontwerp voor de weg ter inzage, zodat betrokkenen de gelegenheid krijgen te reageren. Op de gemeentepagina’s van Oud-Beijerland en Binnenmaas wordt binnenkort de start van de inspraak bekend gemaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland