30 miljoen voor natuur en inpassing bij aanleg A4

Den Haag – Dertig miljoen euro, dat is het bedrag dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over hebben om een kwaliteitsslag te maken wanneer rijksweg A4 wordt doorgetrokken. En daarmee is aan de belangrijkste voorwaarde voldaan, want uitgangspunt is voor GS altijd geweest alles of niets. De goed ingepaste weg was al gefinancierd, de rest van het zogenoemde “plan Norder” is nu ook ingevuld.

“Niet zeven kilometer weg aanleggen, maar zeven vierkante kilometer gebied ontwikkelen, dat was en is het uitgangspunt” zegt Marnix Norder die als gedeputeerde mobiliteit één van de architecten is van het project Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS). IODS is een gebiedsgerichte kwaliteitsimpuls bestaande uit onder meer stedelijke vernieuwing, de aanleg van nieuwe natuur, eco- en recreatieve verbindingen en groene diensten en als meest in het oogspringende project de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. “Met dit bedrag kunnen we de overige projecten realiseren en dat gaat veel verder dan alleen het inpassen van de weg. Het hele Midden-Delflandgebied maakt een kwaliteitsslag, waarbij we het goede behouden en de bedreigingen elimineren.” Om IODS te realiseren moest de financiering van de weg geregeld worden, de milieu-effecten onderzocht (MER) en de overige projecten financieel zeker gesteld worden. Naast financiële) bijdragen van de ministeries LNV, VROM en VenW stellen nu ook GS geld beschikbaar. En daarmee is aan alle voorwaarden voldaan.

Luchtkwaliteit
Onderdeel van het geheel is de Milieu-effectenrapportage, de MERstudie. “Aan de partners in het project, zoals de milieubewegingen hebben we altijd beloofd dat de weg aan alle milieunormen moet voldoen, dus ook de luchtkwaliteit. De invloed van de weg zal blijken uit de MER-studie” aldus Norder. “In dit project zijn we altijd open en eerlijk tegen elkaar geweest, alleen daarom konden we zover komen. Ook over de luchtkwaliteit zijn we eerlijk, we spelen geen verstoppertje.”

De start van de aanleg van de A4 is voorzien in 2008.

De organisaties die aan IODS werken zijn naast de Provincie Zuid-Holland, de Gemeenten Delft, Maasland, Midden-Delfland (Maassluis, Schipluiden), Schiedam en Vlaardingen, het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam, VNO-NCW, Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, Stichting Natuurmonumenten, de Zuidhollandse Milieufederatie, het Hoogheemraadschap van Delfland, de WLTO, de ANWB, de Kamer van Koophandel, het Recreatieschap Midden-Delfland en Woonplus.

Voor meer informatie over het project IODS kunt u terecht op de website
www.iods.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland