Ministerraad stemt in met realisatieparagraaf ruimtelijk beleid

KABINET ZET IN OP ZUINIG RUIMTEGEBRUIK EN BESCHERMING VAN KWETSBARE GEBIEDEN

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de realisatieparagraaf van het nationaal ruimtelijk beleid. Hierin geeft het kabinet aan hoe het werkt aan een mooi Nederland en welke nationale ruimtelijke belangen het kabinet wil verwezenlijken. Daarbij wordt onder meer ingezet op zuinig ruimtegebruik, de bescherming van kwetsbare gebieden (nationale landschappen en Ecologische Hoofdstructuur) en voor bescherming van het land tegen overstromingen en wateroverlast.

Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. De Wro verlangt dat alle overheden hun verantwoordelijkheden en belangen vooraf duidelijk maken. Het Rijk heeft op basis van de Nota Ruimte daarom 33 nationale belangen benoemd. Per nationaal ruimtelijk belang is aangegeven hoe het kabinet deze wil realiseren. In het bijzonder welke belangen daarvan zullen worden geborgd in de Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte. In deze AMvB Ruimte worden spelregels en inhoudelijke regels gesteld voor het handelen van medeoverheden. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan het uitgangspunt van de Nota Ruimte: ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’.

Enerzijds gaat het om de kaders voor zuinig ruimtegebruik. Zo zal bij ieder uitbreidingsplan voor verstedelijking en voor economische activiteiten door de gemeente moeten worden gemotiveerd waarom dit niet (met behulp van herstructurering en/of functiecombinatie) binnen bestaand bebouwd gebied kan plaatsvinden. Ook zijn er spelregels voor nieuwbouw in het buitengebied en voor locaties voor bedrijven en voorzieningen. Anderzijds gaat het om regels waar het Rijk een beschermende rol heeft. In de AMvB Ruimte worden de regels ter bescherming van de kwetsbare gebieden van nationaal en internationaal belang vastgelegd, dus voor de nationale landschappen (inclusief de daarin gelegen werelderfgoedgebieden), de ecologische hoofdstructuur en de rijksbufferzones. Ook gaat het om de ruimtelijke reserveringen van die gebieden die noodzakelijk zijn voor de bescherming van het land tegen overstromingen en wateroverlast, dus bij de grote rivieren, de kust, het IJsselmeergebied en de gebieden uit de deelstroomgebiedsvisies.

Naast de regels die voor heel Nederland gelden, zullen ook een beperkt aantal specifieke regels uit de andere geldende Planologische Kern Beslissingen (PKB) in de AMvB Ruimte worden opgenomen. Concreet gaat het om de bouwmogelijkheden in en nabij het Waddengebied (Derde Nota Waddenzee), de gebruiksmogelijkheden van de Tweede Maasvlakte en de aanleg van 750 hectare groen (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) en de planologische borging van het directe en indirecte ruimtebeslag van militaire terreinen en objecten (Tweede Structuurschema Militaire Terreinen).

De Realisatieparagraaf krijgt de status van structuurvisie en wordt als het ware toegevoegd aan de Nota Ruimte en overige PKB’s en wordt in juni 2008 aan zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer toegezonden. De eerste tranche van de AMvB Ruimte zal naar verwachting medio 2009 ter inzage worden gelegd en kan in 2010 in werking treden. Nieuwe rijksstructuurvisies die nu in voorbereiding zijn kunnen in een tweede tranche worden meegenomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad