Vier planstudies Ruimte voor de Rivier van start

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft op 25 januari 2007 bestuursovereenkomsten gesloten met regionale bestuurders over de uitwerking van vier maatregelen uit het Programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee is de volgende fase van één van de grootste projecten van dit kabinet in gang gezet: de investering van ruim twee miljard euro om het rivierengebied beter te beveiligen tegen overstromingen.

Met de ondertekening van de bestuursovereenkomsten kunnen de regionale bestuurders beginnen aan de planstudies.

De vier maatregelen waarvan de planstudies nu gaan starten:

  • de uiterwaardvergraving ‘Vianen – Hagestein’ (provincie Utrecht);
  • de met een dijkverlegging gecombineerde uiterwaardvergraving ‘Munnikenland’ (waterschap Rivierenland);
  • de uiterwaardvergraving ‘Keizers- en Stobbenwaarden’ (provincie Overijssel);

  • de uiterwaardvergraving ‘De Worp’ (gemeente Deventer).

De Eerste Kamer heeft op 19 december 2006 ingestemd met de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Hiermee is de PKB-fase afgerond en kan deze planstudiefase beginnen waarin de maatregelen uit het programma verder worden uitgewerkt. Bij deze fase is bewust gekozen voor een decentrale aanpak, waarbij het initiatief ligt bij de gemeenten, provincies en waterschappen. Daarmee kunnen plannen om meer ruimte voor water te creëren worden gecombineerd met een regionale inrichting van het gebied.

Ruimte voor de Rivier bestaat uit maatregelen die de rivier meer ruimte moeten geven en de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied moeten verbeteren. Waar voorheen sprake was van dijkversterking om het rivierengebied tegen overstromingen te beschermen, wordt nu gekozen voor rivierverruiming. Het versterken van dijken gebeurt nog wel op plekken waar rivierverruiming niet mogelijk is. De maatregelen moeten uiterlijk in 2015 zijn uitgevoerd.

Deel vier van de PKB wordt nu ter inzage gelegd bij alle relevante gemeenten, waterschappen en provincies. Hiermee is de PKB-fase afgesloten. De volledige tekst van PKB deel vier is vanaf 25 januari 2007 te vinden op de website www.ruimtevoorderivier.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Ruimte voor de Rivier door Eerste Kamer

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat