Verbreding Wilhelminakanaal vertraagd

Stand van zaken aanvullend onderzoek waterstanddaling Wilhelminakanaal

De verlaging van het grondwaterpeil in de buurt van het Wilhelminakanaal in Tilburg kan in een deelgebied van de wijk Reeshof ongunstiger uitpakken dan in het verleden is berekend.

Daarom heeft een expertgroep de afgelopen maanden de mogelijke oplossingen in kaart gebracht die de grotere grondwaterstanddaling kunnen voorkomen of verminderen. Een overzicht van de stand van zaken.

Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg werken aan de verbreding van het Wilhelminakanaal, waardoor grotere binnenvaartschepen – zogenaamde klasse IV-schepen – sneller naar Tilburg kunnen varen. Onderdeel van het project is de vervanging van de huidige sluizen II en III door één nieuwe sluis III. Hierdoor zou het waterpeil in het Wilhelminakanaal met 2,55 meter dalen (kanaalpeilverlaging) en neemt de reistijd voor schepen af.

Ontwikkelingen
Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat als de werkzaamheden volgens de originele plannen worden uitgevoerd, de grondwaterstanddaling ongunstiger zou kunnen zijn dan in het verleden is berekend. Dit geldt met name in het deelgebied Gesworen Hoek, dat direct naast het Wilhelminakanaal ligt. Dit betekent dat de werkzaamheden aan het kanaal niet in ongewijzigde vorm kunnen doorgaan en dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

Oplossingen en advies
Een expertgroep – bestaande uit deskundigen van de gemeente Tilburg, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat – heeft de afgelopen maanden de mogelijke oplossingen in kaart gebracht die de grotere grondwaterstanddaling kunnen voorkomen of verminderen. Er zijn diverse varianten verkend en berekend, die vervolgens door externe deskundigen zijn beoordeeld. Op basis hiervan heeft de expertgroep een advies uitgebracht aan de betrokken organisaties. Meer informatie hierover leest u in de samenvatting Oplossingen voor de grondwaterproblematiek (PDF, 1,55 MB)

Vervolgproces
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant zijn het erover eens dat het geschikt maken van het kanaal voor klasse IV-schepen het uitgangspunt blijft. Het is de bedoeling dat dit op korte termijn wordt vastgelegd in een intentieverklaring tussen bestuurders van de gemeente, de provincie en de minister. Hierin wordt ook vastgelegd dat de betrokken partijen ernaar streven om voor de zomer een definitief besluit te nemen over een structurele oplossing. In de komende maanden behandelen de gemeenteraad en Provinciale Staten een voorstel over de extra kosten die samenhangen met de keuze voor een oplossing.

Werkzaamheden aan het kanaal
Als gevolg van de extra onderzoeken is de uitvoering van de werkzaamheden aan het kanaal vertraagd. Gevolg is dat de aannemer de zuidzijde van het kanaal nog niet kan afbouwen. Hierdoor kan ook het fietspad langs het kanaal nog niet worden aangelegd. Wij realiseren ons dat dit voor fietsers erg vervelend is. De omleidingsroutes blijven in stand tot het nieuwe fietspad wordt opengesteld.

Geen onomkeerbare maatregelen
Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg benadrukken dat er geen onomkeerbare werkzaamheden worden verricht, voordat alle risico’s op nadelige effecten van een lager kanaalpeil voldoende worden beheerst. Dat wil zeggen dat sluis II tot die tijd niet wordt verwijderd. De huidige werkzaamheden – het verbreden en verdiepen van het kanaal en de aanleg van een nieuwe sluis III – hebben geen nadelig effect op het waterpeil in de omgeving. Er is op dit moment dus geen risico voor de omgeving.

Meer informatie
www.rws.nl/wilhelminakanaal en www.facebook.com/wilhelminakanaal

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat