Sector staal en staalconserveren richt kennisplatform op

Op weg naar meer duurzame staalconstructies

De partijen in de keten staal en staalconserveren richten een kennisplatform op om de samenwerking in hun branche te continueren. In de afgelopen drie jaar trokken de ketenpartijen gezamenlijk succesvol op in het project Professionaliseren staalconserveren van PSIBouw. Bij de officiële afsluiting van dit project werd op 30 oktober 2008 in Utrecht een intentieverklaring getekend voor de oprichting van het kennisplatform.

‘Samen op weg naar een sterke keten’, zo luidde het motto van de ketenpartijen (opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers ) in het PSIBouw-project. Daarin bouwden zij aan verbetering van het systeem om risico’s, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid beter onder elkaar te verdelen. In het verleden opereerden zij onafhankelijk van elkaar, met schijnbaar tegengestelde belangen en uiteenlopende visies over gewenste ontwikkelingen in hun markt. In het project Professionaliseren staalconserveren zochten de partijen integrale samenwerking om meer duurzame staalconstructies te verkrijgen.

Centraal in het project stonden de noodzakelijk geachte vernieuwingen van inkoopstrategieën, bouwconcepten, rolverdeling en samenwerkingsprocessen. Aanvankelijk moesten de vertegenwoordigers van de verschillende brancheorganisaties aan elkaar wennen, maar na verloop van tijd ontstond een open dialoog waarin een groot onderling vertrouwen werd opgebouwd. Via uitwisseling van kennis trad bewustwording en wederzijds begrip op voor elkaars positie en standpunten. Hiermee gaven zij invulling aan de belangrijkste speerpunten van de Regieraad Bouw en PSIBouw voor verandering in de totale bouwsector, te weten innovatie, prijs-kwaliteit en transparantie.

Resultaten

De partijen ontwikkelden een integrale visie op de keten en bereikten als concrete resultaten consensus over zaken zoals (model)contracten, contractbeheersing en EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), alsmede documenten over ontwerp-, product- en proceseisen. Hierin is de kennis opgenomen van alle betrokken partijen. Ook stelden de partijen een code of practice op over de huidige stand van de techniek met betrekking tot de uitvoering van conserveringswerkzaamheden.

Onderdeel van het project was een onderzoek naar de innovatiekracht van de sector. Die scoort een 2,6 op een schaal van 1-4. De oprichting van een kennisplatform was een van de aanbevelingen uit het onderzoek.

Tot de taken van het kennisplatform behoren onder meer de borging en verdere ontwikkeling en uitvoering van de projectresultaten, het continueren van de uitwisseling van kennis en praktijkervaringen tussen de ketenpartijen en het initiëren, stimuleren en evalueren van (vervolg)onderzoek. Verder moet het kennisplatform de resultaten uit het project beheren en deze laten aansluiten bij de Europese sector voor staal en staalconservering. In het kennisplatform komen vertegenwoordigers van de ketenpartijen, te weten het Opdrachtgeversoverleg Staalconserveren (OGOS), de brancheorganisaties Bouwen met Staal (BmS), de Sectorvereniging Metaalbescherming (SVMB/FOSAG), de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) en de kennisinfrastructuur; wetenschap (TU’s) en Ingenieursplatform Staalconserveren.

Bij de officiële afsluiting van het project overhandigde projectleider Andreas Heutink 30 oktober alle eindresultaten aan Henk van der Horst (directeur PSIBouw) en Hans Blankert (voorzitter van de Regieraad Bouw). Bij die gelegenheid werd ook de nieuwe site www.staalplaza.nu gelanceerd, waarop alle informatie over het project en toekomstige ontwikkelingen is te vinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: PSIBouw