Reactie VNG op instemming Tweede Kamer Nota Mobiliteit

Den Haag – Na een korte heropening van het debat over de Nota Mobiliteit, heeft de Tweede Kamer dinsdagavond 20 december 2005 definitief ingestemd met de Nota Mobiliteit. Het kabinet heeft aangegeven aan de slag te gaan met de invoering van een kilometerheffing in 2012.

Reactie VNG
De VNG is blij dat er nu een nieuw goedgekeurd nationaal verkeer- en vervoerplan ligt, waaraan de decentrale overheden hun inbreng hebben kunnen leveren. De input die vanuit de VNG is geleverd ten aanzien van de netwerkbenadering, prijsbeleid, openbaar vervoer en de balans tussen ambities en middelen is over het algemeen op waarde geschat en overgenomen.

Aangescherpte nota
De Nota Mobiliteit is tijdens de kamerbehandeling aanzienlijk aangescherpt. Het gaat hierbij vooral om het invoeren van prijsbeleid, het uitvoeren van netwerkanalyses en verhoogde ambities voor het openbaar vervoer. Ook de VNG heeft op deze punten voor een aanscherping gepleit.

Prijsbeleid
Op verzoek van GroenLinks werd het debat over de nota heropend naar aanleiding van de motie Hofstra c.s. over de invoering van prijsbeleid en de oormerking van de opbrengsten van prijsbeleid voor het Infrafonds. Minister Zalm van Financiën gaf namens het kabinet aan dat hij geen probleem heeft met de inhoud van de motie omdat hij ervan uitgaat dat er sprake is van een budgettair neutrale operatie voor de schatkist.

Opbrengsten kilometerprijs
De Motorrijtuigenbelasting en de Belasting op (aanschaf) van Personenauto’s en Motorrijwielen worden op termijn afgeschaft. Dit geld vloeit dan niet meer naar de schatkist. Vanuit de schatkist hoeft er dan echter ook geen geld meer in het Infrafonds te worden gestopt, omdat de opbrengsten van de kilometerprijs rechtstreeks in het Infrafonds worden gestort.

Stemmingen
Na dit korte debat heeft de Tweede Kamer direct gestemd over de motie Hofstra c.s. De motie is met steun van PvdA, D66, VVD, CDA, LPF, CU, SGP en een aantal éénmansfracties aangenomen. Direct daarna is gestemd over de gehele Nota Mobiliteit. Met steun van dezelfde fracties is de Nota Mobiliteit goedgekeurd. De nota wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd.

Uitvoering
Een plan alleen is niet voldoende. De VNG gaat graag samen met gemeenten, andere decentrale overheden, het Rijk en andere betrokken partijen voortvarend aan de slag met de uitvoering van de Nota Mobiliteit.

Op www.vng.nl vindt u
VNG-net dossier Nota Mobiliteit
VNG-net dossier Prijsbeleid

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG Ver. van Nederlandse Gemeenten