Reactie GS Noord-Holland op Rijksbegroting 2006

Haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn positief-kritisch in hun reactie op de ontwerp-Rijksbegroting 2006.

Zorgen om toekomst Schiphol
Gedeputeerde staten (GS) spreken hun zorg uit of kabinet en Tweede Kamer wel voldoende zijn doordrongen van de noodzaak tot het maken van belangrijke keuzes over de hub/mainportfunctie van Schiphol op korte en lange termijn. Nu zijn de grenzen aan de groei van het huidige Schiphol reeds in zicht. De bevolking in de regio heeft er recht op dat de voorstellen voor verbetering van de leefbaarheid niet hoeven te wachten op deze discussie.

GS vinden het positief dat in de begroting van VROM belang wordt gehecht aan ontwikkeling van stedelijke gebieden en aan op pijl brengen van de woningbouwproductie. In het kader van de Nota Ruimte gaat het Kabinet tijdige (in 2006) besluiten over de groei van de gemeente Almere en de ontwikkeling van de Zuidas. Helaas wordt geen speciale aandacht besteed aan het ruimtelijke programma voor de Noordvleugel (van de Randstad) als geheel en de samenwerking daarbij tussen departementen of met de regio.

Meer rijksgeld voor jeugdzorg
Het kabinet komt in 2006 met 32 miljoen euro extra om meer plaatsen voor kinderen in pleeggezinnen en in jeugdzorginstellingen scheppen. Dat is onder andere nodig omdat de kinderrechters vaker besluiten kinderen uit huis te laten plaatsen. Voor Noord-Holland zou dat neer kunnen komen op circa 2 miljoen euro.

De provincie heeft dit jaar al op eigen kosten voor 1,7 miljoen euro extra plaatsen in de pleegzorg en in de jeugdzorginstellingen geschapen om de wachtlijsten te bestrijden. Het is een positieve ontwikkeling dat het Rijk in 2006 extra geld geeft om hier nog meer aan te doen.

Het kabinet geeft voor het helpen van meer pupillen in de jeugdbescherming door Bureaus Jeugdzorg 12 miljoen euro extra en voor het Deltaplan gezinsvoogdij 6.6 miljoen euro. GS willen dat Bureau Jeugdzorg Noord-Holland in 2006 gaat werken volgens dit Deltaplan gezinsvoogdij. Het Deltaplan geeft de gezinsvoogd meer contact met het gezin. En het maakt de begeleiding van het onder toezicht gestelde kind effectiever

Rijksbijdrage voor versterking kust onvoldoende
GS waarderen het dat staatssecretaris Schultz 96 miljoen euro eerder beschikbaar stelt voor de versterking van de zwakke schakels aan de kust. Het is echter lang niet genoeg, want op die manier zullen er in 2015 nog steeds zwakke plekken in onze kustverdediging zijn. Als provincies of waterbeheerders plannen gereed hebben voor uitvoering, moet het rijk het benodigde geld beschikbaar hebben. Uitstel van veiligheidsmaatregelen, soms wel met 10 jaar, puur om begrotingstechnische redenen, is niet uit te leggen aan de inwoners van Noord-Holland.

Steun in de rug voor windenergie
GS juichen toe dat het kabinet 1 miljard euro blijft bijdragen aan de ontwikkeling van offshore windparken. GS zien dit als een steun in de rug voor de verdere uitvoering van provinciale programma’s op dit gebied, met name in de Kop van Noord-Holland (testveld grote windturbines en het cluster duurzame energie). Windparken voor onze kust zijn onontbeerlijk om de positie van het Nederlandse (offshore) bedrijfsleven internationaal kansen te bieden. Dat is goed voor de economie (werkgelegenheid) èn het milieu. GS zijn van mening dat problemen met open einde-financiering kunnen worden voorkomen door jaarlijks enkele grote projecten op basis van een tender en van vastgestelde criteria te selecteren, die het meest innovatief zijn en het minst een beroep doen op langdurige overheidsfinanciering. GS nemen met instemming kennis van stroomlijning van vergunningprocedures voor windenergieprojecten in één rijksloket.

Bekrachtiging regierol provincie in Landelijk Gebied
GS constateren instemmend dat het kabinet de ingezette koers voor het landelijk gebied verder uitwerkt in het Investeringsbudget Landelijk Gebied. De regierol van de provincie wordt hiermee bekrachtigd. Het vitaal houden van het platteland zal de komende jaren een belangrijke opgave zijn voor rijk en provincies. Cruciale rol hierin zullen de budgetten zijn voor vergoedingen voor goed beheer; die schieten nu flink tekort, ondanks de aangekondigde budgetverhoging van 10 miljoen euro voor agrarisch natuurbeheer.

Bijdragen voor behoud cultuurhistorie en archeologie niet voldoende
Helaas trekt het rijk geen geld uit voor het behoud van archeologische monumenten in de bodem, terwijl dat de basis is van het rijksbeleid. De provincie is wel voornemens hiervoor geld vrij te maken. GS zijn verheugd dat, in het kader van de invoering van het Verdrag van Malta, het rijk 10 miljoen euro extra uittrekt voor opgravingkosten die niet voor rekening van de veroorzaker komen. Een bedrag van 100 miljoen euro extra voor het wegwerken van achterstanden in de monumentenzorg is verheugend maar bij lange na niet voldoende om de in de afgelopen jaren opgelopen restauratie-achterstanden weg te werken.

Provincie wil vaart in uitvoering infrastructuurprojecten
GS hebben waardering voor de inzet van Minister Peijs als het gaat om Nota Mobiliteit en de daarin verwoorde samenwerking met de mede overheden en het voortzetten van het decentraliseren van taken en bevoegdheden naar de provincies. De provincie zal die samenwerkingsmogelijkheden intensief benutten en de Minister voorstellen doen die uitwerking geven aan het door haar geformuleerde beleid. De provincie doet dit samen met haar partners in de Noordelijke Randstad. Zo wordt gedacht aan publiek private samenwerking rond de IJMeerverbinding en de nog ontbrekende schakel in de A8-A9. Die laatste moet weer op de kaart, desnoods als provinciale weg.

Voor de periode tot 2010 zijn de middelen beschikbaar om de grote infrastructuurprojecten uit te voeren. Voor de concurrentiepositie van de Noordelijke Randstad zijn van wezenlijk belang: de aanleg van Tweede Coentunnel en Westrandweg, spitsstroken op A1, A6, A7 en A9, de verbreding van de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en de A4, inclusief het aquaduct onder de ringvaart. Die moeten dan nu wel volgens planning door het Rijk tot uitvoering worden gebracht. De provincie Noord-Holland is verheugd dat de minister van Verkeer en Waterstaat nu erkent dat de aanleg van een grote zeesluis bij IJmuiden de oplossing is voor de bereikbaarheid over zee van de zeehavens van Amsterdam. Op basis van de door de regio ontwikkelde variant van een groene kolk. Volgens het Rijk is hiervoor wel een nieuwe procedure nodig.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland