Heijmans: Resultaten eerste helft 2004

’s Hertogenbosch – Heijmans N.V. (bouw en vastgoedontwikkeling) maakt bekend dat de resultaten over de eerste helft van 2004 in overeenstemming zijn met de verwachtingen. De trends in de markt evenals de stand en kwaliteit van de orderportefeuille bevestigen de juistheid van de strategische keuzes zoals deze in maart van 2004 zijn gepresenteerd.
Groei doet zich voor in het koopwoningensegment terwijl herstructureringen zijn doorgevoerd in marktsegmenten met minder gunstige omstandigheden zoals de wegen- en
leidingbouw. In deze sectoren is tevens geïnvesteerd in organisatie en productiemiddelen. Mede hierdoor slaagt Heijmans erin meer aanwezig te zijn aan vóór- (ontwerp, projectontwikkeling) en achterzijde (service en onderhoud) van de waardeketen in de bouw. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de winst vóór interest en belasting (EBIT) met 23% is verbeterd tot € 52 miljoen (€ 42 miljoen over de eerste helft 2003). Bovendien is de operationele kasstroom met € 75 miljoen verbeterd van negatief € 52 miljoen tot positief € 23 miljoen. Ook voor geheel 2004 wordt een positieve operationele kasstroom verwacht.
Heijmans verwacht dat het resultaat vóór interest en belastingen over geheel 2004 enigszins boven het eerder dit jaar aangegeven niveau van € 112 miljoen zal uitkomen. De netto winst komt naar verwachting met circa € 65 miljoen uit aan de bovenkant van de eerder afgegeven verwachting van € 60 à € 66 miljoen. De winst per aandeel bedraagt daarbij circa € 2,60. Bij de aangegeven
verwachtingen is geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van onderzoeken van het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa naar onregelmatigheden in de sector.

Financiële gang van zaken
De bedrijfsopbrengsten zijn in de eerste helft van 2004 uitgekomen op € 1.202 miljoen, een stijging van 3% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2003 (€ 1.162 miljoen). Deze stijging is nagenoeg volledig het gevolg van in 2003 gedane acquisities. De netto winst heeft zich gunstig ontwikkeld: een stijging met 14% van € 25 miljoen tot ruim € 28 miljoen.

De belastingen zijn gestegen van € 11 miljoen in de eerste helft van 2003 tot € 17 miljoen in de eerste helft van 2004. De toegenomen belastingdruk vloeit voort uit het in 2003 volledig verwerkt hebben van de resterende verliescompensaties in Nederland.
Het operationele resultaat neemt toe met € 10 miljoen tot € 52 miljoen.

De stijging van het operationele resultaat van de sectoren met € 15 miljoen tot € 62 miljoen is per saldo het gevolg van in de eerste helft 2003 genomen voorzieningen voor leegstandsrisico’s in commercieel vastgoedprojecten (€ 9 miljoen) en de lasten uit hoofde van reorganisatie- en herstructureringskosten (€ 11 miljoen eerste helft 2003 en € 4 miljoen eerste helft 2004). Rekening houdend met deze posten is sprake van een ongeveer gelijkblijvend niveau in vergelijking met 2003.

Winst per aandeel
De winst per gewoon aandeel steeg over het eerste halfjaar met 16% naar € 1,11 (2003: € 0,96). Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen was eind juni 2004 met 22.437.584 gelijk aan de vergelijkbare periode in 2003.

Vermogen en financiering
Het eigen vermogen bedraagt per 30 juni van dit jaar € 445 miljoen, tegen € 419 miljoen per 30 juni 2003. De solvabiliteit op basis van garantievermogen (eigen vermogen plus achtergestelde leningen) bedraagt per 30 juni van dit jaar 28,4% tegen 29,2% per 30 juni 2003 en 29,9% ultimo 2003.
Over de eerste zes maanden bedraagt de operationele kasstroom € 23 miljoen positief tegen € 52 miljoen negatief over de eerste helft van 2003.
De netto schuld komt per 30 juni 2004 uit op € 373 miljoen, een daling van ruim 11% ten opzichte van ultimo juni 2003 (€ 420 miljoen). Deze daling is vooral te danken aan strikt werkkapitaalbeheer bij met name de vastgoedontwikkeling. Van het totaal aan rentedragende schulden bestaat 45% uit langlopende leningen.

Medewerkers
Het aantal medewerkers per 30 juni 2004 daalde met bijna 7% van 10.599 (medio 2003) naar 9.896. Hiervan zijn 7.806 werknemers actief in Nederland, 1.497 in België, 254 in Duitsland en 339 in Engeland.

Orderportefeuille en risicobeheersing
De orderportefeuille ultimo juni 2004 bedraagt € 2.324 miljoen, tegen € 2.341 miljoen eind 2003. De werkvoorraad is aanzienlijk groter. In deze werkvoorraad zijn opgenomen de circa 45.000 woningen die op basis van grondbank, bouwclaims, gewonnen prijsvragen kunnen worden gerealiseerd. De ontwikkelingspotentie van 45.000 woningen is, mede dankzij onder andere gewonnen prijsvragen, op peil gebleven in vergelijking met 2003.
Ter beheersing van risico’s wordt de bouw van woningen uit eigen vastgoedontwikkeling pas gestart zodra 70% van het (deel)project is verkocht.
Voor bouw van commercieel
vastgoedprojecten uit eigen ontwikkeling geldt dat 100% voorverkoop of –verhuur moet zijn gerealiseerd alvorens met de bouw wordt gestart. De Belgische markt kent op dit gebied een eigen dynamiek: woningen worden niet of nauwelijks verkocht alvorens deze zijn gerealiseerd. De risico’s van vastgoedontwikkeling worden in België beheerst door een maximum te stellen aan de omvang van ontwikkelingsprojecten in uitvoering. De orderportefeuille ultimo juni 2004 is voldoende van omvang en van goede kwaliteit, mede door voortzetting van het terughoudende inschrijfbeleid bij de sector Verkeer en Vervoer.

Stand van zaken bouwenquête
Heijmans is betrokken in onderzoeken van zowel de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) als het Openbaar Ministerie (OM) naar de gang van zaken in de bouwnijverheid. Deze onderzoeken worden momenteel afgerond. Heijmans verwacht nadere berichtgeving door OM en NMa in deze dossiers in het najaar van 2004.

Verkeer en Vervoer
De activiteiten die Heijmans in de sector Verkeer & Vervoer ontplooit, zijn ondergebracht in de divisie Heijmans Infrastructuur.
• Daling bedrijfsopbrengsten met 16% van € 377 miljoen naar € 317 miljoen
• EBIT stijgt van € 10 miljoen naar € 12 miljoen

In de sector Verkeer en Vervoer is sinds het tweede kwartaal sprake van enige verbetering in het werkaanbod. De marges staan echter onverminderd onder druk. Heijmans handhaaft het beleid niet in te schrijven op verlieslatende projecten. Positief ziet Heijmans de tendens van een selectiever inschrijvingsbeleid bij concurrenten hetgeen leidt tot een aanzienlijk lager aantal inschrijvers op openbare aanbestedingen. De marge wordt vooral behaald in een aantal grote projecten die nog tot eind 2005 doorlopen. Heijmans heeft enkele nieuwe grotere projecten in uitvoering genomen (Harnaschpolder, Noordzuidlijn, Bottleneck Limburg, Sittard-Geleen).

Nieuwe projecten zijn ook verworven in het onderhoudssegment van de markt:
– langjarig onderhoud van tunnelinstallaties en van stuwen en sluizen,
– langjarig onderhoud van een vijftal
golfbanen.

Meest recent verworven is het project Rondweg Alkmaar (N242), eerste fase (design en construct) met een projectwaarde van circa € 38 miljoen.

Zowel in 2003 als in het eerste halfjaar van 2004 is, zoals aangekondigd, ingrijpend gereorganiseerd binnen de sector. Omvang, structuur en werkwijze zijn gewijzigd en aangepast aan de nieuwe marktsituatie. Hiertoe werden in het eerste halfjaar van 2003 € 8 miljoen en in het eerste halfjaar van 2004 € 4 miljoen reorganisatievoorzieningen genomen. Gecorrigeerd voor deze voorzieningen bleef de EBIT marge redelijk op peil. De reorganisatie van de eigen organisatie op het gebied van de wegenbouw en technische infrastructuur is nagenoeg afgerond en met onder andere investeringen van circa € 15 miljoen in nieuwe asfaltinstallaties in
Amsterdam en Zwijndrecht is Heijmans goed gepositioneerd voor ontwikkelingen op de markt.

Opdrachtgevers aarzelen nog steeds maar zijn toch in toenemende mate bereid tot het aangaan van contracten waarbij door de aanbiedende partij méér wordt geboden dan uitvoering.
Inmiddels zijn de activiteiten voor industriële opdrachtgevers die voorheen waren ondergebracht in de divisie Heijmans Industrie en Productie, operationeel ondergebracht in de sector Verkeer en Vervoer. De activiteiten leveren een positieve financiële bijdrage.
De daling in de bedrijfsopbrengsten is vooral een gevolg van het aflopen van een aantal grote infraprojecten.

Productie
De activiteiten voor industriële opdrachtgevers zijn vanaf 1 januari 2004 operationeel ondergebracht bij de sector Verkeer en Vervoer. De cijfers over 2003 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
• Gelijke bedrijfsopbrengsten van € 53 miljoen
• EBIT stijgt van negatief € 2 miljoen naar positief € 5 miljoen

In deze sector zijn alle productiebedrijven van Heijmans opgenomen. De reorganisaties die hier
in 2003 hebben plaatsgevonden zijn afgerond in de eerste helft van dit jaar. Het resultaat voor interest en belasting is verbeterd van € 2 miljoen negatief tot € 5 miljoen positief. Naast een aantal eenmalige baten van in totaal circa € 3 miljoen heeft ook een verbetering van het operationele resultaat met circa € 1 miljoen van de productiebedrijven hieraan bijgedragen. In het negatieve operationele resultaat eerste helft 2003 zijn reorganisatie- en sluitingskosten begrepen van in totaal € 3 miljoen. In toenemende mate wordt door de productiebedrijven geparticipeerd in het aanbestedingstraject van zusterbedrijven, met name waar door Heijmans ook het ontwerp wordt aangeboden.

International
Behalve in Nederland, is Heijmans eveneens actief in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
• Stijging bedrijfsopbrengsten met 19% van € 208 miljoen naar € 247 miljoen
• EBIT daalt van € 3 miljoen naar € 0 miljoen

België:
In België is vooral geprofiteerd van de gunstige markt voor verkoopappartementen. De markt voor reguliere wegenbouwwerken is echter zeer concurrerend. Vooral de lagere overheden hebben een terughoudend aanbestedingsbeleid. Dit wordt enigszins gecompenseerd door de goede voortgang van de grotere infra projecten. De herstructurering van de leidingbouwactiviteiten verkeert in een afrondende fase.
Het resultaat over de eerste helft van 2004 is nog weliswaar licht negatief doch voor heel 2004 wordt een positieve bijdrage aan het resultaat van Heijmans verwacht.

Duitsland:
De markt in Duitsland toont nog geen sporen van verbetering. Heijmans blijft actief met twee activiteiten om voeling te houden met de markt. Het resultaat van de Duitse activiteiten is, evenals in de vergelijkbare periode in 2003, in het eerste halfjaar licht negatief.

Verenigd Koninkrijk:
De markt is in de eerste helft van 2004 onverminderd goed. Met name voor bedrijven met een sterke focus op bepaalde producten en of markten (zorg en onderwijs). Heijmans opende in de eerste maanden van 2004 twee nieuwe vestigingen in Southampton en Cardiff en zette daarmee de sterke autonome groei van de Engelse activiteiten uit de laatste
jaren voort. De positie in sociale woningbouw, recreatie, zorg en onderwijs is verder versterkt.
Recent zijn in dit kader raamcontracten verworven voor de realisatie van 500 woningen in Oxfordshire en van zorgwoningen in Zuid Wales. Tevens worden in opdracht van Bath and North East Somerset ouderenzorgvoorzieningen gerealiseerd.
De omzet en het resultaat zijn in het eerste halfjaar sterk verbeterd ten opzichte van de eerste helft van 2003.

Strategie en doelstellingen
Heijmans heeft de tweede helft van 2003 gebruikt voor de herformulering van haar strategie en de vertaling ervan in gekwantificeerde doelstellingen. Daarbij wil Heijmans inspelen op belangrijke trends in de markt die een woningtekort toont en waarin meer behoefte ontstaat
aan integrale oplossingen en aan service en onderhoud. Middels meer focus wil Heijmans zich onttrekken aan de toenemende prijsconcurrentie in de uitvoerende bouw en de gevolgen van
conjunctuurschommelingen mitigeren.

Heijmans ziet groei van winstgevendheid door te focussen op een viertal belangrijke ketens van activiteiten: vastgoedontwikkeling,ketenbeheersing in reguliere wegenbouw, totaaloplossingen in complexe infrastructuur en gebouwen en service-/ onderhoudswerkzaamheden. Kortom, Heijmans wil zowel door autonome ontwikkeling als met behulp van acquisities haar positie als een full service bouwen vastgoedonderneming versterken.

Doelstelling is om in 2008 circa 35% van de bedrijfsopbrengsten te realiseren aan de voorkant van de waardeketen (advies en projectontwikkeling), circa 20% in het natraject (service en onderhoud) en ongeveer 45% in de uitvoerende bouw.
De bedrijfsopbrengsten buiten Nederland zullen in 2008 ongeveer 20% van het totaal uitmaken. Als doelstelling voor de netto winst gaat Heijmans uit van 3% van de bedrijfsopbrengsten, te bereiken in 2008. Het rendement op het geïnvesteerd vermogen moet daarbij toenemen tot 18%.

Vooruitzichten
Voor heel 2004 verwacht Heijmans een netto winst van ongeveer € 65 miljoen. De winst vóór interest en belastingen EBIT komt naar verwachting enigszins hoger uit dan de EBIT van € 112 miljoen in 2003. Het niveau van de bedrijfsopbrengsten zal naar verwachting uitkomen op € 2,6 miljard. De winst per gewoon aandeel komt naar de huidige verwachtingen uit op circa € 2,60. Het totaal jaarlijkse dividend op cumulatief preferente aandelen bedraagt € 6,8 miljoen. Heijmans zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, aan de aandeelhouders een dividendvoorstel presenteren over 2004 van tenminste € 1,22 per gewoon aandeel. Bij de aangegeven verwachtingen is geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van onderzoeken van OM en NMa naar onregelmatigheden in de sector.

De resultaten over de eerste helft van 2004 zullen door de raad van bestuur op 2 september worden toegelicht tijdens een persconferentie en analistenbijeenkomst. De laatste is via
audiowebcast live te volgen op
www.heijmans.nl. De uitzending begint om 11.30 uur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV

Heijmans: Resultaten eerste helft 2004 | Infrasite

Heijmans: Resultaten eerste helft 2004

’s Hertogenbosch – Heijmans N.V. (bouw en vastgoedontwikkeling) maakt bekend dat de resultaten over de eerste helft van 2004 in overeenstemming zijn met de verwachtingen. De trends in de markt evenals de stand en kwaliteit van de orderportefeuille bevestigen de juistheid van de strategische keuzes zoals deze in maart van 2004 zijn gepresenteerd.
Groei doet zich voor in het koopwoningensegment terwijl herstructureringen zijn doorgevoerd in marktsegmenten met minder gunstige omstandigheden zoals de wegen- en
leidingbouw. In deze sectoren is tevens geïnvesteerd in organisatie en productiemiddelen. Mede hierdoor slaagt Heijmans erin meer aanwezig te zijn aan vóór- (ontwerp, projectontwikkeling) en achterzijde (service en onderhoud) van de waardeketen in de bouw. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de winst vóór interest en belasting (EBIT) met 23% is verbeterd tot € 52 miljoen (€ 42 miljoen over de eerste helft 2003). Bovendien is de operationele kasstroom met € 75 miljoen verbeterd van negatief € 52 miljoen tot positief € 23 miljoen. Ook voor geheel 2004 wordt een positieve operationele kasstroom verwacht.
Heijmans verwacht dat het resultaat vóór interest en belastingen over geheel 2004 enigszins boven het eerder dit jaar aangegeven niveau van € 112 miljoen zal uitkomen. De netto winst komt naar verwachting met circa € 65 miljoen uit aan de bovenkant van de eerder afgegeven verwachting van € 60 à € 66 miljoen. De winst per aandeel bedraagt daarbij circa € 2,60. Bij de aangegeven
verwachtingen is geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van onderzoeken van het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa naar onregelmatigheden in de sector.

Financiële gang van zaken
De bedrijfsopbrengsten zijn in de eerste helft van 2004 uitgekomen op € 1.202 miljoen, een stijging van 3% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2003 (€ 1.162 miljoen). Deze stijging is nagenoeg volledig het gevolg van in 2003 gedane acquisities. De netto winst heeft zich gunstig ontwikkeld: een stijging met 14% van € 25 miljoen tot ruim € 28 miljoen.

De belastingen zijn gestegen van € 11 miljoen in de eerste helft van 2003 tot € 17 miljoen in de eerste helft van 2004. De toegenomen belastingdruk vloeit voort uit het in 2003 volledig verwerkt hebben van de resterende verliescompensaties in Nederland.
Het operationele resultaat neemt toe met € 10 miljoen tot € 52 miljoen.

De stijging van het operationele resultaat van de sectoren met € 15 miljoen tot € 62 miljoen is per saldo het gevolg van in de eerste helft 2003 genomen voorzieningen voor leegstandsrisico’s in commercieel vastgoedprojecten (€ 9 miljoen) en de lasten uit hoofde van reorganisatie- en herstructureringskosten (€ 11 miljoen eerste helft 2003 en € 4 miljoen eerste helft 2004). Rekening houdend met deze posten is sprake van een ongeveer gelijkblijvend niveau in vergelijking met 2003.

Winst per aandeel
De winst per gewoon aandeel steeg over het eerste halfjaar met 16% naar € 1,11 (2003: € 0,96). Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen was eind juni 2004 met 22.437.584 gelijk aan de vergelijkbare periode in 2003.

Vermogen en financiering
Het eigen vermogen bedraagt per 30 juni van dit jaar € 445 miljoen, tegen € 419 miljoen per 30 juni 2003. De solvabiliteit op basis van garantievermogen (eigen vermogen plus achtergestelde leningen) bedraagt per 30 juni van dit jaar 28,4% tegen 29,2% per 30 juni 2003 en 29,9% ultimo 2003.
Over de eerste zes maanden bedraagt de operationele kasstroom € 23 miljoen positief tegen € 52 miljoen negatief over de eerste helft van 2003.
De netto schuld komt per 30 juni 2004 uit op € 373 miljoen, een daling van ruim 11% ten opzichte van ultimo juni 2003 (€ 420 miljoen). Deze daling is vooral te danken aan strikt werkkapitaalbeheer bij met name de vastgoedontwikkeling. Van het totaal aan rentedragende schulden bestaat 45% uit langlopende leningen.

Medewerkers
Het aantal medewerkers per 30 juni 2004 daalde met bijna 7% van 10.599 (medio 2003) naar 9.896. Hiervan zijn 7.806 werknemers actief in Nederland, 1.497 in België, 254 in Duitsland en 339 in Engeland.

Orderportefeuille en risicobeheersing
De orderportefeuille ultimo juni 2004 bedraagt € 2.324 miljoen, tegen € 2.341 miljoen eind 2003. De werkvoorraad is aanzienlijk groter. In deze werkvoorraad zijn opgenomen de circa 45.000 woningen die op basis van grondbank, bouwclaims, gewonnen prijsvragen kunnen worden gerealiseerd. De ontwikkelingspotentie van 45.000 woningen is, mede dankzij onder andere gewonnen prijsvragen, op peil gebleven in vergelijking met 2003.
Ter beheersing van risico’s wordt de bouw van woningen uit eigen vastgoedontwikkeling pas gestart zodra 70% van het (deel)project is verkocht.
Voor bouw van commercieel
vastgoedprojecten uit eigen ontwikkeling geldt dat 100% voorverkoop of –verhuur moet zijn gerealiseerd alvorens met de bouw wordt gestart. De Belgische markt kent op dit gebied een eigen dynamiek: woningen worden niet of nauwelijks verkocht alvorens deze zijn gerealiseerd. De risico’s van vastgoedontwikkeling worden in België beheerst door een maximum te stellen aan de omvang van ontwikkelingsprojecten in uitvoering. De orderportefeuille ultimo juni 2004 is voldoende van omvang en van goede kwaliteit, mede door voortzetting van het terughoudende inschrijfbeleid bij de sector Verkeer en Vervoer.

Stand van zaken bouwenquête
Heijmans is betrokken in onderzoeken van zowel de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) als het Openbaar Ministerie (OM) naar de gang van zaken in de bouwnijverheid. Deze onderzoeken worden momenteel afgerond. Heijmans verwacht nadere berichtgeving door OM en NMa in deze dossiers in het najaar van 2004.

Verkeer en Vervoer
De activiteiten die Heijmans in de sector Verkeer & Vervoer ontplooit, zijn ondergebracht in de divisie Heijmans Infrastructuur.
• Daling bedrijfsopbrengsten met 16% van € 377 miljoen naar € 317 miljoen
• EBIT stijgt van € 10 miljoen naar € 12 miljoen

In de sector Verkeer en Vervoer is sinds het tweede kwartaal sprake van enige verbetering in het werkaanbod. De marges staan echter onverminderd onder druk. Heijmans handhaaft het beleid niet in te schrijven op verlieslatende projecten. Positief ziet Heijmans de tendens van een selectiever inschrijvingsbeleid bij concurrenten hetgeen leidt tot een aanzienlijk lager aantal inschrijvers op openbare aanbestedingen. De marge wordt vooral behaald in een aantal grote projecten die nog tot eind 2005 doorlopen. Heijmans heeft enkele nieuwe grotere projecten in uitvoering genomen (Harnaschpolder, Noordzuidlijn, Bottleneck Limburg, Sittard-Geleen).

Nieuwe projecten zijn ook verworven in het onderhoudssegment van de markt:
– langjarig onderhoud van tunnelinstallaties en van stuwen en sluizen,
– langjarig onderhoud van een vijftal
golfbanen.

Meest recent verworven is het project Rondweg Alkmaar (N242), eerste fase (design en construct) met een projectwaarde van circa € 38 miljoen.

Zowel in 2003 als in het eerste halfjaar van 2004 is, zoals aangekondigd, ingrijpend gereorganiseerd binnen de sector. Omvang, structuur en werkwijze zijn gewijzigd en aangepast aan de nieuwe marktsituatie. Hiertoe werden in het eerste halfjaar van 2003 € 8 miljoen en in het eerste halfjaar van 2004 € 4 miljoen reorganisatievoorzieningen genomen. Gecorrigeerd voor deze voorzieningen bleef de EBIT marge redelijk op peil. De reorganisatie van de eigen organisatie op het gebied van de wegenbouw en technische infrastructuur is nagenoeg afgerond en met onder andere investeringen van circa € 15 miljoen in nieuwe asfaltinstallaties in
Amsterdam en Zwijndrecht is Heijmans goed gepositioneerd voor ontwikkelingen op de markt.

Opdrachtgevers aarzelen nog steeds maar zijn toch in toenemende mate bereid tot het aangaan van contracten waarbij door de aanbiedende partij méér wordt geboden dan uitvoering.
Inmiddels zijn de activiteiten voor industriële opdrachtgevers die voorheen waren ondergebracht in de divisie Heijmans Industrie en Productie, operationeel ondergebracht in de sector Verkeer en Vervoer. De activiteiten leveren een positieve financiële bijdrage.
De daling in de bedrijfsopbrengsten is vooral een gevolg van het aflopen van een aantal grote infraprojecten.

Productie
De activiteiten voor industriële opdrachtgevers zijn vanaf 1 januari 2004 operationeel ondergebracht bij de sector Verkeer en Vervoer. De cijfers over 2003 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
• Gelijke bedrijfsopbrengsten van € 53 miljoen
• EBIT stijgt van negatief € 2 miljoen naar positief € 5 miljoen

In deze sector zijn alle productiebedrijven van Heijmans opgenomen. De reorganisaties die hier
in 2003 hebben plaatsgevonden zijn afgerond in de eerste helft van dit jaar. Het resultaat voor interest en belasting is verbeterd van € 2 miljoen negatief tot € 5 miljoen positief. Naast een aantal eenmalige baten van in totaal circa € 3 miljoen heeft ook een verbetering van het operationele resultaat met circa € 1 miljoen van de productiebedrijven hieraan bijgedragen. In het negatieve operationele resultaat eerste helft 2003 zijn reorganisatie- en sluitingskosten begrepen van in totaal € 3 miljoen. In toenemende mate wordt door de productiebedrijven geparticipeerd in het aanbestedingstraject van zusterbedrijven, met name waar door Heijmans ook het ontwerp wordt aangeboden.

International
Behalve in Nederland, is Heijmans eveneens actief in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
• Stijging bedrijfsopbrengsten met 19% van € 208 miljoen naar € 247 miljoen
• EBIT daalt van € 3 miljoen naar € 0 miljoen

België:
In België is vooral geprofiteerd van de gunstige markt voor verkoopappartementen. De markt voor reguliere wegenbouwwerken is echter zeer concurrerend. Vooral de lagere overheden hebben een terughoudend aanbestedingsbeleid. Dit wordt enigszins gecompenseerd door de goede voortgang van de grotere infra projecten. De herstructurering van de leidingbouwactiviteiten verkeert in een afrondende fase.
Het resultaat over de eerste helft van 2004 is nog weliswaar licht negatief doch voor heel 2004 wordt een positieve bijdrage aan het resultaat van Heijmans verwacht.

Duitsland:
De markt in Duitsland toont nog geen sporen van verbetering. Heijmans blijft actief met twee activiteiten om voeling te houden met de markt. Het resultaat van de Duitse activiteiten is, evenals in de vergelijkbare periode in 2003, in het eerste halfjaar licht negatief.

Verenigd Koninkrijk:
De markt is in de eerste helft van 2004 onverminderd goed. Met name voor bedrijven met een sterke focus op bepaalde producten en of markten (zorg en onderwijs). Heijmans opende in de eerste maanden van 2004 twee nieuwe vestigingen in Southampton en Cardiff en zette daarmee de sterke autonome groei van de Engelse activiteiten uit de laatste
jaren voort. De positie in sociale woningbouw, recreatie, zorg en onderwijs is verder versterkt.
Recent zijn in dit kader raamcontracten verworven voor de realisatie van 500 woningen in Oxfordshire en van zorgwoningen in Zuid Wales. Tevens worden in opdracht van Bath and North East Somerset ouderenzorgvoorzieningen gerealiseerd.
De omzet en het resultaat zijn in het eerste halfjaar sterk verbeterd ten opzichte van de eerste helft van 2003.

Strategie en doelstellingen
Heijmans heeft de tweede helft van 2003 gebruikt voor de herformulering van haar strategie en de vertaling ervan in gekwantificeerde doelstellingen. Daarbij wil Heijmans inspelen op belangrijke trends in de markt die een woningtekort toont en waarin meer behoefte ontstaat
aan integrale oplossingen en aan service en onderhoud. Middels meer focus wil Heijmans zich onttrekken aan de toenemende prijsconcurrentie in de uitvoerende bouw en de gevolgen van
conjunctuurschommelingen mitigeren.

Heijmans ziet groei van winstgevendheid door te focussen op een viertal belangrijke ketens van activiteiten: vastgoedontwikkeling,ketenbeheersing in reguliere wegenbouw, totaaloplossingen in complexe infrastructuur en gebouwen en service-/ onderhoudswerkzaamheden. Kortom, Heijmans wil zowel door autonome ontwikkeling als met behulp van acquisities haar positie als een full service bouwen vastgoedonderneming versterken.

Doelstelling is om in 2008 circa 35% van de bedrijfsopbrengsten te realiseren aan de voorkant van de waardeketen (advies en projectontwikkeling), circa 20% in het natraject (service en onderhoud) en ongeveer 45% in de uitvoerende bouw.
De bedrijfsopbrengsten buiten Nederland zullen in 2008 ongeveer 20% van het totaal uitmaken. Als doelstelling voor de netto winst gaat Heijmans uit van 3% van de bedrijfsopbrengsten, te bereiken in 2008. Het rendement op het geïnvesteerd vermogen moet daarbij toenemen tot 18%.

Vooruitzichten
Voor heel 2004 verwacht Heijmans een netto winst van ongeveer € 65 miljoen. De winst vóór interest en belastingen EBIT komt naar verwachting enigszins hoger uit dan de EBIT van € 112 miljoen in 2003. Het niveau van de bedrijfsopbrengsten zal naar verwachting uitkomen op € 2,6 miljard. De winst per gewoon aandeel komt naar de huidige verwachtingen uit op circa € 2,60. Het totaal jaarlijkse dividend op cumulatief preferente aandelen bedraagt € 6,8 miljoen. Heijmans zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, aan de aandeelhouders een dividendvoorstel presenteren over 2004 van tenminste € 1,22 per gewoon aandeel. Bij de aangegeven verwachtingen is geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van onderzoeken van OM en NMa naar onregelmatigheden in de sector.

De resultaten over de eerste helft van 2004 zullen door de raad van bestuur op 2 september worden toegelicht tijdens een persconferentie en analistenbijeenkomst. De laatste is via
audiowebcast live te volgen op
www.heijmans.nl. De uitzending begint om 11.30 uur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV