Komende jaren fors meer dijken aangepakt

De waterschappen en Rijkswaterstaat pakken tot 2020 op meer dan 80 plekken dijken en ‘kunstwerken’ (stuwen, sluizen en gemalen) aan die niet voldoen aan de veiligheidsnorm.

Dit staat in het programmavoorstel 2015-2020 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (PDF, 369.3 kB) dat is aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Jaarlijks maakt het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma op basis van de urgentie en het beschikbare budget een geactualiseerde planning voor de volgende zes jaar. Deze programmering wordt vervolgens als onderdeel van het Deltaprogramma vastgesteld door de ministerraad. Het programmavoorstel 2015-2020 bevat een groot aantal nieuwe projecten ten opzichte van het programma 2014-2019. Een deel hiervan zal al in 2015 starten met hun verkenning. Voor uitvoering is een bedrag van circa € 500 miljoen gereserveerd. Waterschappen en Rijk dragen hier gezamenlijk aan bij (50% Rijk, 40% solidariteitsdeel waterschappen, 10% projectgebonden aandeel uitvoerend waterschap).

Hans Oosters (portefeuillehouder Waterveiligheid van de Unie van Waterschappen en Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) en Jan Hendrik Dronkers (Directeur-Generaal Rijkswaterstaat) wijzen op het belang van de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dronkers: ‘We zijn in Nederland nooit klaar met ons water. Het programmavoorstel 2015-2020 laat zien dat Rijk en waterschappen ook in de komende jaren op heel veel plekken hard aan de slag gaan om ons land te blijven beschermen tegen overstromingen.’ Zijn collega-stuurgroeplid Oosters bevestigt de forse opgave voor de waterschappen in de komende jaren. Oosters: ‘De uitdaging is groot, maar de wil om er samen de schouders onder te zetten ook. Met innovatieve oplossingen en in nauw overleg met de omgeving.’

Verkenningen

Naast concrete projecten voor het verbeteren van dijken wordt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma ook praktijkonderzoek gedaan om de scope van het programma scherper te krijgen en om slimmere maatregelen te onderzoeken. Momenteel lopen al verkenningen naar het piping en met betrekking tot Centraal Holland en de Waddenzeedijken. In het nieuwe programma worden verkenningen voorgesteld met betrekking tot de faalmechanismen zettingsvloeiing en macrostabiliteit.

Nieuwe normering

Met Prinsjesdag 2014 wordt het Deltaprogramma 2015 gepresenteerd, met daarin de Deltabeslissing Waterveiligheid over de nieuwe normering. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma anticipeert in het voorgestelde programma al op deze nieuwe normen. De beschermingsniveaus die uit de Deltabeslissing Waterveiligheid voortvloei¬en en de gebiedsstrategieën zullen in verkenningen gebruikt worden als basis voor het ontwerp.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen vanuit de grote rivieren, de meren, de Noordzee en de Waddenzee. In ons land is wettelijk geregeld dat we de dijken, duinen, stuwen en sluizen regelmatig controleren. Daardoor weten we tijdig wat de staat van deze waterkeringen is en kunnen we ze indien nodig versterken. In het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma voeren de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) maatregelen uit om deze primaire waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma maakt deel uit van het Deltaprogramma.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat