Raad Van State: Omlegging Zuid-Willemsvaart kan doorgaan

het kanaal wordt om Den Bosch heen gelegd

Het kabinet kan doorgaan met de omlegging van de Zuid Willemsvaart ten oosten van Den Bosch. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 maart 2010 in een zaak die was aangespannen door de Brabantse Milieufederatie, de Bossche Milieugroep en een groot aantal inwoners en bedrijven uit Den Bosch, Den Dungen en Rosmalen. Zij waren het om uiteenlopende redenen niet eens met de aanleg van het kanaal ten oosten van de stad.

De Raad van State is van oordeel dat de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM hebben kunnen vasthouden aan de zogenoemde regiovariant voor het tracé van de Zuid Willemsvaart. Hierbij wordt het kanaal om Den Bosch heen gelegd. De milieuorganisaties hadden een voorkeur voor een ander tracé van de Zuid Willemsvaart en stelden zogenoemde ombouwalternatieven voor. Deze alternatieven hielden een verruiming in van het bestaande kanaal in de binnenstad. Deze voldeden volgens de Raad van State niet aan het uitgangspunt dat ‘de Zuid Willemsvaart geschikt dient te zijn voor drielaagscontainervaart’ en konden daarom door de bewindslieden worden uitgesloten. Verder bestaat er naar het oordeel van de hoogste bestuursrechter ‘geen grond voor het oordeel dat onvoldoende is verzekerd dat volledige natuurcompensatie zal plaatsvinden’.

Tijdens de beroepsprocedure had de Raad van State nog wel vraagtekens geplaatst bij de weerlegging door het kabinet van enkele specifieke bezwaren. Het ging daarbij onder meer om de vraag of wateroverlast zou ontstaan en of de das, een beschermde diersoort die in het gebied leeft, nog wel voldoende zou worden beschermd. De bewindslieden zijn in november 2009 nader ingegaan op deze specifieke bezwaren en de Raad van State heeft daarover op 9 februari jl. een tweede zitting gehouden. Met deze nadere onderbouwing is er volgens de Raad van State geen belemmering meer om door te gaan met het omleggen van de Zuid Willemsvaart.

In juli 2008 hebben de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM het tracébesluit genomen dat het mogelijk maakt de Zuid Willemsvaart om Den Bosch heen te leggen. Hierdoor hoeft de beroepsvaart niet langer gebruik te maken van het kanaal door de binnenstad. Het negen kilometer lange tracé wordt naar het oosten verlegd en loopt van Den Dungen tot aan de Maas bij Empel. Met dit nieuwe kanaal wil het kabinet de bereikbaarheid van Zuidoost Brabant over water verzekeren. Dit met het oog op de groeiende scheepvaart en de toenemende ophoping van het verkeer op de wegen.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

De volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200806140/1 is te lezen op de website van de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij behandelt onder meer zaken op grond van de Tracéwet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raad van State