Winstgroei Heijmans in eerste halfjaar 2005

’s Hertogenbosch – De resultaten van Heijmans N.V. (vastgoedontwikkeling,
bouw en infrastructuur) over de eerste helft van 2005 zijn in overeenstemming
met de eerder uitgesproken verwachtingen. De operationele resultaten van de
sectoren zijn met 12% gestegen.

In het koopwoningensegment is sprake van een voortgaande groei terwijl ook
de bouw- en infrastructuuractiviteiten winststijging laten zien. Mede dankzij
bijzondere baten is de netto winst verbeterd tot € 35 miljoen (€ 23 miljoen over
de eerste helft 2004). De netto winst over geheel 2005 komt naar verwachting
met circa € 85 miljoen (een stijging van 21% ten opzichte van € 70 miljoen IFRS
resultaat 2004 vóór bijzondere last) uit op de eerder afgegeven prognose. De
winst per aandeel bedraagt daarbij circa € 3,60.

“Heijmans ziet kans groei te realiseren door goed in te spelen op de licht
verbeterende markt. Van echte prijsverbeteringen is nog geen sprake.” aldus
voorzitter Guus Hoefsloot. “Goede kwaliteit van ontwerp en aanpak alsmede
innovatie in product, maar zeker ook van processen maken de ingezette full
service strategie steeds beter herkenbaar voor de klant”.

Kernpunten eerste halfjaar 2005
– Nettowinst stijgt van € 23 miljoen naar € 35 miljoen.
– Operationele winst (EBIT) van de sectoren stijgt met 12% tot € 66 miljoen.
– Aantal verkochte woningen stijgt met 4% van 1.631 naar 1.696; verwachting
voor geheel 2005 een stijging van 10% ten opzichte van 2004 naar circa
3.800.
– Operationele kasstroom € 64 miljoen negatief (€ 13 miljoen positief eerste
helft 2004).
– Orderportefeuille met toename van 8% tot ruim € 2,6 miljard goed gevuld
(ultimo 2004: € 2,4 miljard).
– Verwachting voor geheel 2005 wordt gehandhaafd: nettowinst stijgt met 21%
tot circa € 85 miljoen (2004: € 70 miljoen), de winst per aandeel met ruim
15% tot circa € 3,60 (2004: € 3,12).

Infrastructuur
– Stijging bedrijfsopbrengsten met 6% van € 320 miljoen naar € 338 miljoen
– EBIT stijgt van € 12 miljoen naar € 15 miljoen
In de markt voor infrastructuur is sinds de tweede helft van het vorige jaar sprake van
enige verbetering in het werkaanbod. De prijzen verbeteren nog niet. Heijmans
handhaaft het beleid niet in te schrijven op verlieslatende projecten. Positief ziet Heijmans de tendens in de markt waarin steeds meer waarde wordt gehecht aan de kwaliteit van de aanbieding boven alleen de laagste prijs bij inschrijving. Een substantieel deel van het resultaat wordt behaald in grote projecten die dit jaar worden opgeleverd. Grotere projecten die ook na 2005 nog in uitvoering
zijn: Harnaschpolder, Noordzuidlijn, Bottleneck Limburg, A73 Venlo-Swalmen, N242
Alkmaar. Daarnaast zijn in de eerste helft van dit jaar belangrijke design en build opdrachten verworven. Zo wordt voor de gemeente Sittard-Geleen gewerkt aan de aanpassing van de Westelijke randweg en verdiepte ligging van de Middenweg (€ 20 miljoen). In Tegelen wordt gewerkt aan de verdiepte ligging van Rijksweg A73 Zuid (€ 12 miljoen). Op de A1 en A 50 heeft Heijmans opdracht gekregen om spitsstroken aan te leggen (€ 35 miljoen).

Heijmans wil een grotere rol spelen in de onderhoudsmarkt. Dat past in de full service
strategie. Naast veel regulier onderhoudswerk aan bijvoorbeeld het wegennet verleent
Heijmans ook nieuwe diensten; in zes gemeenten heeft Heijmans meerjarige
onderhouds- en beheerscontracten afgesloten voor de openbare verlichting (SLIM;
service level information management). Het beheer via internet speelt daarbij een
belangrijke rol; daarmee is informatie over het project voor de opdrachtgever
transparant en continue beschikbaar. Op de A1, A4 en A9 is onderhoud gepleegd met
de ‘planeertechniek’van Heijmans. Door het ZOAB met een speciale machine op te
ruwen, wordt de stroefheid van het wegdek en daarmee de verkeersveiligheid
verbeterd.

Heijmans heeft verder de renovatie van de Drechttunnel bij Dordrecht uitgevoerd.
Onderdeel was het aanbrengen van een nieuw vluchtbewegwijzeringssysteem dat
door TNO is ontwikkeld naar aanleiding van tunnelrampen in het buitenland. Dit
systeem zal in alle nieuwe (en op termijn ook in bestaande) tunnels van
Rijkswaterstaat toegepast gaan worden. Heijmans heeft een vervolgopdracht gekregen
voor de Noordtunnel bij Hendrik Ido Ambacht. In Eindhoven heeft Heijmans een nieuw viaduct gebouwd onder de rondweg A2. Uniek daarbij was de aanpak waarin verkeershinder is geminimaliseerd door toepassing van de innovatieve Heijcatt methode. Het nieuwe wegdeel wordt dan met een snelheid van 7 meter per uur ingeschoven. Deze techniek is ook toegepast bij de aanleg van een fietstunnel onder de A12 bij Bleiswijk.

De orderportefeuille nam in vergelijking met ultimo 2004 toe met 11% tot € 667 miljoen.
Voor geheel 2005 verwacht de divisie een lichte stijging van het EBIT resultaat.

Strategie en doelstellingen
Met haar strategie wil Heijmans inspelen op de belangrijke trends in de markt die
onder andere een woningtekort toont en waarin steeds meer behoefte ontstaat aan
integrale oplossingen en aan service en onderhoud. Heijmans wil zich hiermee
onttrekken aan de toenemende prijsconcurrentie in de uitvoerende bouw en de
gevolgen van conjunctuurschommelingen mitigeren. Heijmans wil zowel door
autonome ontwikkeling als met behulp van acquisities haar positie als een full service
bouw- en vastgoedonderneming versterken.

De doelstelling is om in 2008 circa 35% van de bedrijfsopbrengsten te realiseren aan
de voorkant van de waardeketen (advies en projectontwikkeling), circa 20% in het
natraject (service en onderhoud) en ongeveer 45% in de uitvoerende bouw.
De bedrijfsopbrengsten buiten Nederland zullen in 2008 ongeveer 20% van het totaal
uitmaken. Als doelstelling voor de netto winst gaat Heijmans uit van 3% van de
bedrijfsopbrengsten, te bereiken in 2008. Het rendement op het geïnvesteerd
vermogen moet daarbij toenemen tot 18%.

Innovatie
Meer focus op innovatie moet bijdragen aan de realisatie van de strategie. In de van
oudsher traditionele bouwmarkt wil Heijmans voorop lopen in de vernieuwende
aanpak van productontwikkeling, en zeker ook innovatie van de processen. Inspelen
op ontwikkelingen in de markt is het doel. Door de hele organisatie heen is een
aantal projecten opgepakt. Een aantal daarvan zit nog in de ontwikkelfase. Het
Woonvitaal concept en Wenswonen® zijn projecten die concreet worden uitgevoerd.
Ook de door Heijmans ontwikkelde aanpak van verkeersstromen op en rond grote
evenementen (Monaco aan de Maas en Zomercarnaval Rotterdam) en de eerder
genoemde Heijcat methode zijn voorbeelden van vernieuwing.

Heijmans wil een actieve rol spelen in de PPS (publiek private samenwerking) en PFI
markt (privaat gefinancierde initiatieven) en vaker op basis van nieuwe contractvormen (Ontwerp & Uitvoering & Onderhoud & Financiering) samenwerken. Het recent aangekondigde overheidsbeleid schept ruimte voor dergelijke projecten. Waterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder is een goed voorbeeld van deze aanpak
waar ook de full service benadering meerwaarde biedt. Het beleid van de overheid
om projecten als 2e Coentunnel, Rijksweg A4 Midden Delfland, 2e Maasvlakte,

Vooruitzichten
Voor heel 2005 handhaaft Heijmans de eerder aangegeven verwachting voor de
netto winst van ongeveer € 85 miljoen. Ten opzichte van het resultaat van 2004
betekent dit een stijging met 21% als wordt uitgegaan van het op IFRS herrekende
resultaat vóór bijzondere last in verband met boetes van o.a. NMa in het kader van
de bouwzaak. Deze bijzondere last bedroeg in 2004 € 30 miljoen. Het niveau van de
bedrijfsopbrengsten zal naar verwachting uitkomen op € 2,8 miljard, een stijging met
8% ten opzichte van 2004. De winst per gewoon aandeel komt naar de huidige
verwachtingen uit op circa € 3,60 (2004: € 3,12 op IFRS basis vóór bijzondere last).
De resultaten over de eerste helft van 2005 zullen door de raad van bestuur op 1
september worden toegelicht tijdens een persconferentie en analistenbijeenkomst.
De laatste is via audiowebcast live te volgen op www.heijmans.nl. De uitzending
begint om 12.30 uur. Op 6 december 2005 (één dag eerder dan de eerder aangeven
datum) zal Heijmans een actualisatie uitvaardigen (zogenaamde “trading update”) ten
aanzien van de verwachting voor de netto winst 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV