TenneT Halfjaarresultaat 2017

TenneT geeft sterke impuls aan Europese samenwerking en digitalisering van het elektriciteitssysteem om energietransitie te faciliteren

  • Goede voortgang bij internationale samenwerking voor ontsluiting van grootschalige windenergie op zee.
  • Innovatieve projecten met blockchain-technologie om systeem voor te bereiden op sterke toename van invoeding uit hernieuwbare elektriciteitsbronnen.
  • Investeringen van 750 miljoen euro in Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten in eerste helft van 2017.
  • Onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT) gestegen van 414 miljoen naar 478 miljoen euro.
  • Uitgifte van 2 miljard euro aan ‘groene’ (hybride) obligaties.

TenneT heeft in het eerste halfjaar van 2017 zijn inspanningen op het gebied van Europese energiesamenwerking krachtig voortgezet. De netbeheerder is een samenwerkingsverband aangegaan met zijn Deense tegenhanger Energinet voor de ontwikkeling op de langere termijn van een North Sea Wind Power Hub, die zal bijdragen aan de ontsluiting van betaalbare, grootschalige windenergie op zee. In Duitsland en Nederland werkt TenneT samen met IBM en start-ups sonnen en Vandebron aan de toepassing van blockchain-technologie om decentrale, flexibele elektriciteitsopwekking mogelijk te maken.

TenneT-CEO Mel Kroon: “De overgang naar een meer duurzame elektriciteitsvoorziening vraagt om twee belangrijke dingen. Ten eerste moeten we de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkten verder integreren en dus nauwer samenwerken, zodat we beter kunnen omgaan met de grotere weersafhankelijke invoeding van wind- en zonne-energie. Ten tweede moeten we slimme, innovatieve systemen ontwikkelen die op een efficiënte manier het variabele aanbod van deze groene energiebronnen afstemmen op de vraag. Dit kan worden gerealiseerd met behulp van slimme software-oplossingen.”

Europees perspectief
Verdere Noordwest-Europese marktintegratie is nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen voor de langere termijn te kunnen behalen. Hiertoe is een consortium opgezet bestaande uit TenneT Nederland, TenneT Duitsland en Energinet, dat naar verwachting zal worden aangevuld met andere partners.
TenneT heeft in juni 2017 een kantoor in Brussel geopend om permanent vertegenwoordigd te zijn in het bestuurlijke hart van Europa. TenneT’s operationeel directeur Ben Voorhorst is bovendien met ingang van 1 juli 2017 benoemd tot President van de Europese organisatie van hoogspanningsnetbeheerders ENTSO-E: European Network of Transmission System Operators for Electricity.

Onderliggend bedrijfsresultaat (eerste halfjaar van 2017)
De onderliggende omzet is in het eerste halfjaar van 2017 gestegen naar 1.966 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van vergoedingen die zijn betaald aan producenten van elektriciteit voor het aanpassen van hun elektriciteitsproductie om overbelasting op het net te voorkomen of het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit te handhaven. Omdat deze zogenoemde ‘kosten van systeemdiensten’ worden vergoed op basis van doorbelasting, hebben ze geen effect op het onderliggende bedrijfsresultaat (EBIT). De onderliggende EBIT is gestegen van 414 miljoen naar 478 miljoen euro, in lijn met de uitbreiding van onze activa in Nederland en Duitsland.

In het eerste halfjaar van 2017 werd er opnieuw flink geïnvesteerd in de verdere versterking van de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland en Duitsland. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 750 miljoen euro in deze periode.

Financiering
TenneT’s eerste uitgifte van 1 miljard euro aan groene (hybride) obligaties in maart 2017 werd in juni gevolgd door de uitgifte van een tweede tranche groene obligaties, eveneens met een totale waarde van 1 miljard euro. Beide obligatieleningen zullen worden gebruikt voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land. De pagina ‘Groene financieringsinstrumenten’ op de website van TenneT biedt een overzicht van de acht offshore-projecten die met de opbrengsten worden gefinancierd.

De toegenomen uitgifte van groene obligaties en leningen is geheel in lijn met het omvangrijke investeringsportfolio van TenneT. TenneT-CFO Otto Jager: “TenneT is de eerste onderneming die hybride eigen-vermogensinstrumenten uitgeeft. Dit onderstreept onze voortdurende inzet voor de verdere ontwikkeling van de markt voor groene financiering. Wij beschouwen dit als een essentieel onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

TenneT’s kredietwaardigheidsscores op 30 juni 2017 zijn onveranderd gebleven ten opzichte van 2016.

Forse netuitbreidingen in Nederland en Duitsland
TenneT is momenteel bezig met de afronding van de bouwfase van het Nederlandse deel van de vierde grensoverschrijdende elektriciteitsverbinding (interconnector) met Duitsland, van Doetinchem naar het Duitse Wesel. De bouwwerkzaamheden aan de ringverbinding in het noordelijke deel van de Randstad (Randstad 380 kV Noordring) verlopen volgens planning. De aanleg van de twee andere grote projecten aan land (Zuid-West 380 kV – West & Rilland en Noord-West 380 kV) is eveneens begonnen.

TenneT’s projecten aan land in Duitsland zijn omvangrijk en uitdagend als gevolg van de grote afstanden, het grote aantal belanghebbenden, de benodigde vergunningen en de technische en juridische complexiteit. Desondanks heeft een groot aantal nieuwe verbindingen inmiddels de bouwfase bereikt, waaronder de nieuwe verbindingen tussen Noord-Duitsland en Denemarken en de zogeheten Westküstenleitung. De omvangrijke ondergrondse gelijkstroomverbindingen SuedLink en SuedOstLink doorlopen momenteel de goedkeuringsprocedures.

Verbindingen op zee
In Nederland zijn de offshore-projecten Borssele Alpha en Borssele Bèta in ontwikkeling. Beide offshore-netaansluitingen (bestaande uit offshore-transformatorstations en zeekabels) hebben een capaciteit van 700 MW en zullen naar verwachting in 2019 gereed zijn. Borssele Alpha en Borssele Bèta zijn de eerste twee van in totaal vijf netaansluitingen die worden aangelegd in de Nederlandse sector van de Noordzee voor toekomstige windparken. De totale in 2023 te realiseren aansluitcapaciteit bedraagt 3.500 MW. De nieuwe COBRAcable-verbinding tussen Nederland en Denemarken (capaciteit 700 MW) is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de markt.

De Duitse offshore-verbindingen DolWin3 (900 MW) en BorWin3 (900 MW) zijn momenteel in aanbouw. TenneT streeft ernaar om in de periode tot 2019 in Duitsland 7.132 MW aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken te realiseren.

Het NordLink-project voorziet in de aanleg van een gelijkstroomkabel (capaciteit 1.400 MW) die waterkrachtcentrales in Noorwegen zal verbinden met de door wind- en zonne-energie gedomineerde Duitse elektriciteitsmarkt. De werkzaamheden zijn in volle gang en de zeekabel zal volgens planning in 2020 in bedrijf worden genomen.

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met ruim 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Met ongeveer 3.000 medewerkers realiseren we een omzet van 3,2 miljard euro en een totale activawaarde van 20 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. Onze focus ligt op het ontwikkelen van een geïntegreerde Noordwest-Europese energiemarkt en het faciliteren van de energie transitie. TenneT zet zich in om te voldoen aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV