Markt vraagt om snelle uitbreiding gastransportnet

Groningen – N.V. Nederlandse Gasunie heeft met het transporteren van aardgas en daarmee verbonden diensten in 2005 een omzet van 1,28 miljard euro behaald, zo blijkt uit haar jaarverslag. In 2004 bedroeg de omzet 1,42 miljard euro. Het netto resultaat over 2005 bedroeg 432 miljoen euro, tegen 447 miljoen euro in 2004. In 2005 zijn de gastransporttarieven met 5% verlaagd, conform de aanwijzing van toezichthouder NMA/DTe. In 2005 is in totaal 95,2 miljard m3 aardgas getransporteerd (in 2004 97,3 miljard m3). Van dit volume was 45,8 miljard m3 bestemd voor de binnenlandse markt; 49,4 miljard m3 is naar de grenspunten vervoerd voor de buitenlandse markt.

Grote behoefte aan extra capaciteit
De totale gasproductie in de Europese Unie zal in de nabije toekomst afnemen. Gas moet vanuit steeds verder weg gelegen bronnen worden aangevoerd. Per pijpleiding, maar ook via LNG (vloeibaar aardgas)-schepen. Als eigenaar van het gastransportnet wil Gasunie voldoende transportcapaciteit beschikbaar kunnen stellen en ontwikkelt zij diensten die daarmee verband houden. Partijen op de gasmarkt hebben aan dochteronderneming Gas Transport Services B.V. aangegeven in de komende jaren behoefte te hebben aan meer transportcapaciteit op een aantal grenspunten en aan meer diversificatie in de aanvoerlijnen van aardgas. Zij willen ook meer flexibiliteit om kortstondige wisselingen in vraag en aanbod van gas op te vangen. Vanwege deze marktvragen en uit oogpunt van leveringszekerheid zijn er daarom vergevorderde plannen om de infrastructuur uit te breiden. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat die uitbreiding effectief en op economisch verantwoorde wijze gerealiseerd worden. Binnen het huidige kader van omzetregulering bestaat hierover nog geen duidelijkheid.

Voorzieningszekerheid
Door aansluiting van het Nederlandse netwerk op de gasbronnen van de toekomst, ondersteunt en bevordert Gasunie de voorzieningszekerheid in Nederland en Europa. Op die manier levert zij een belangrijke bijdrage aan een goed functionerende, efficiënte en transparante gasmarkt. Gasunie is voorstander van samenwerking met andere partijen in binnen- en buitenland. Zo ontwikkelt het bedrijf in samenwerking met Vopak een terminal voor vloeibaar aardgas op de Maasvlakte (GATE-terminal voor LNG) en wordt samen met Nuon een aardgasbuffer in Zuidwending gerealiseerd. Voor de uitbreiding van het gasnet is de aanleg van circa 500 kilometer pijpleiding van Noordoost- naar Zuidwest-Nederland gepland, alsmede de bouw van vier compressorstations. Gasunie wil een actieve bijdrage leveren aan de verdere integratie van de Europese gasmarkt. Het bedrijf pleit er sterk voor dat het wettelijk kader en de regulering zodanig zijn dat het investeringsklimaat aantrekkelijk genoeg wordt voor de noodzakelijke investeringen in ondergrondse opslagen, LNG-installaties en pijpleidingen.

Over Gasunie
Op 1 juli 2005 werd de voormalige, geïntegreerde handels- en transportonderneming N.V. Nederlandse Gasunie gesplitst in een separaat transportbedrijf (dat de naam N.V. Nederlandse Gasunie, kortweg Gasunie, heeft behouden) en een handelsbedrijf (Gasunie Trade & Supply B.V.). Gasunie is een dus van gashandel en –productie onafhankelijk gastransportbedrijf. Het is met een getransporteerd jaarvolume van meer dan 95 miljard kubieke meter binnen Europa qua doorzet één van de grootste gastransporteurs. Het bedrijf is eigenaar van één van de grootste hogedruknetten in Europa, bestaande uit circa 11.600 kilometer pijpleiding, vele tientallen stations en installaties en circa 1.100 gasontvangstations. De Nederlandse Staat is sinds 1 juli 2005 de enige aandeelhouder. Gasunie’s missie is het leveren van veilig en betrouwbaar gastransport in Nederland en Europa – op een efficiënte, rendabele en duurzame manier. Internationalisatie van gasstromen stelt hoge eisen aan infrastructuur en transportexpertise. Gasunie heeft op dit punt een sterke uitgangspositie en wil haar vooraanstaande positie in Europa verder uitbouwen (‘de gasrotonde’). Gas Transport Services BV, 100% dochter van Gasunie, is aangewezen als landelijk beheerder van het Nederlandse gastransportnet.

Nederland gasrotonde van Europa
Met een centrale ligging van het Gasunie-net in Noordwest Europa, de kwaliteit en de spreiding ervan, de ruime mogelijkheden voor ondergrondse opslag in de Nederlandse bodem en de aanwezigheid van een open gasmarkt positioneert Nederland zich als de ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa. Nabijgelegen gasvoorraden slinken terwijl het aandeel langeafstandgas in de gasvoorziening van Europa toeneemt. Hierdoor groeit het belang van een logistiek draaipunt dat in dit deel van Europa niet alleen gasstromen uit verschillende aanvoerrichtingen kan verwerken, maar daar ook flexibiliteit en goede marktwerking aan toe kan voegen. Gasunie werkt aan de continuering en versterking van deze strategische rol, die ook door de Nederlandse overheid wordt ondersteund. Onder meer is de onderneming actief in de aanleg van een onderzeese transportleiding naar Engeland (BBL), de aanleg van een caverne voor ondergrondse opslag en met plannen voor de bouw van een terminal voor vloeibaar aardgas. Een goed functionerende gasrotonde draagt bij aan een verdere integratie van de gasmarkt, een verbeterde voorzieningszekerheid voor Nederland en aan de waarde van het bedrijf voor de aandeelhouder, de samenleving en de medewerkers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gasunie