Maximum snelheid hele N34 Witte Paal-Coevorden 100 km/uur

De vernieuwde provinciale weg N34 (Witte Paal-Coevorden) krijgt vier tunnels (bij de Willemsdijk, de Boshoek, de Pothofweg en Holthone) en twee ongelijkvloerse aansluitingen (bij de J.C. Kellerlaan en Klooster). De maximum snelheid gaat op het gedeelte Witte Paal-J.C. Kellerlaan omhoog van 80 km/uur naar 100 km/uur, zodat op het hele traject van Witte Paal tot Coevorden een maximum snelheid geldt van 100 km/uur. Verder gaat de provincie Overijssel alle verharde en onverharde oversteken afsluiten. Tenslotte wordt de rijbaan verbreed naar 8,50 meter en de bermen naar 8 meter en op sommige stukken naar 6 meter.

Met deze maatregelen wil de provincie Overijssel in samenwerking met de provincie Drenthe en de gemeenten Hardenberg en Coevorden de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de N34 verbeteren. De totale kosten zijn geraamd op ruim 50 miljoen euro. De eerste schop gaat naar verwachting in 2014 de grond in.

Inspraak

Het N34-plan is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Overijssel met instemming van de provincie Drenthe en de gemeenten Hardenberg en Coevorden en gaat nu de inspraak in. De betrokken overheden willen graag weten wat iedereen van het plan vindt. Daarom kan iedereen, ongeacht waar hij woont, tot en met 10 februari 2012 een reactie (‘zienswijze’) op het plan geven. Dit kan:

*schriftelijk: Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. Eline Kruitbos (1c), EDO nummer 1597926, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle;

*elektronisch: via het inspraakformulier op de website www.overijssel.nl/n34;

*mondeling: hiervoor kunt u vóór 27 januari 2012 een afspraak maken met Eline Kruitbos, email n34@overijssel.nl, tel. 038-4997134. Zij is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00-16.00 uur.

Het plan ligt tot en met 10 februari 2012 ter inzage in het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle, het provinciehuis van Drenthe, Westerbrink 1 in Assen, het gemeentehuis Hardenberg, Stephanusplein 1 en in het gemeentehuis van Coevorden, de Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Het plan is ook te bekijken op de website www.overijssel.nl/n34 en op de websites van de provincie Drenthe en de gemeenten Hardenberg en Coevorden.

Planning

Na de inspraakperiode gaan Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe en de colleges van de gemeenten Hardenberg en Coevorden de zienswijzen beoordelen en waar nodig de plannen aanpassen. Hierna wordt in april het plan definitief door Gedeputeerde Staten van Overijssel vastgesteld met instemming van de provincie Drenthe en de gemeenten Hardenberg en Coevorden. Daarna nemen medio juni Provinciale Staten van Overijssel en Drenthe en de Gemeenteraden van Hardenberg en Coevorden kennis van de definitieve plannen. Provinciale Staten van Overijssel besluiten vervolgens over het noodzakelijke budget. Dan wordt ook begonnen met de aankoop van de gronden. Vervolgens gaat er bij de gemeenten Hardenberg en Coevorden een bestemmingsplanprocedure lopen. Een wijziging van het bestemmingsplan is nodig, omdat de aan te kopen gronden nog geen verkeersbestemming hebben. Inspraak maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure. Medio 2013 is deze procedure afgerond, waarna de voorbereidingen van de uitvoering van start gaan. De start van de werkzaamheden is voorzien medio 2014.

Burgerparticipatie

Het N34-plan is tot stand gekomen in nauw overleg met de provincie Drenthe, de gemeenten Hardenberg en Coevorden, belangenorganisaties, ondernemers en aanwonenden (focusgroepen). Door deze partijen in een vroeg stadium bij de planvorming te betrekken, is het plan aanzienlijk verbeterd.

Kijk voor meer informatie over de N34 op www.overijssel.nl/n34

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Overijssel