Duidelijkheid over hoe N381 wordt aangelegd

Waar bomen, bos en natuur wordt aangelegd in de omgeving van de weg tussen Drachten en Drentse grens (N381) is duidelijk. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dit in een ontwerp-inpassingsplan beschreven. Het plan laat zien hoe de weg tussen Drachten en Donkerbroek wordt verdubbeld en wat er allemaal in de omgeving van de weg gebeurd. “ In Fryslân leggen we niet alleen een weg aan. We kiezen altijd voor een mooie inpassing die goed aansluit bij de omgeving”; zo zegt gedeputeerde Sjoerd Galema.

Het inpassingsplan wordt vanaf 24 mei ter inzage gelegd. Sjoerd Galema: ”Het woord is nu weer aan de omwonenden. Zij zijn al betrokken geweest bij het opstellen van het plan. Nu het klaar is, leggen we het graag nogmaals aan hen voor. Vervolgens kunnen we aan de slag en dat is nodig. Deze weg is te verkeersonveilig en automobilisten rijden nu nog te vaak door de omliggende dorpen en dat moet anders.”

Visie op de omgeving

De provincie vindt het belangrijk dat naast het opwaarderen van de weg, het gebied er om heen ook met een plus wordt achtergelaten. Om dat te bereiken, hebben Gedeputeerde Staten vorig jaar een gebiedscommissie ingesteld. Deze commissie heeft een Visie Ontwerp Inrichtingsplan geschreven waarin ze maatregelen noemt die voor deze plus kunnen zorgen. Deze visie ligt tegelijk met het Ontwerp PIP ter inzage. De Gebiedscommissie N381 nodigt mensen uit hierop te reageren. Reacties worden door de commissie meegenomen in het opstellen van het Ontwerp Inrichtingsplan. Gedeputeerde Staten krijgen vervolgens het Ontwerp Inrichtingsplan aangeboden.

Procedure

Op www.N381.nl staat vanaf 24 mei 2011 meer informatie over onder andere de bijbehorende stukken van het Ontwerp PIP en de procedure van het indienen van een zienswijze hierop. Ook is hier meer informatie te vinden over de Visie Ontwerp Inrichtingsplan van de Gebiedscommissie N381 en de wijze van reageren op deze visie.

Terugblik

Het Ontwerp PIP is een vervolg op het Voorontwerp PIP dat eind 2010 ter inzage lag. Op het Voorontwerp PIP zijn 47 inspraakreacties en acht adviezen gekomen. De meeste reacties gingen over individuele en specifieke (technische) situaties, de tracékeuze van de N381, het woon- en leefmilieu, onderliggend wegennet, grondaankopen en planschade. De resultaten van de ontvangen inspraakreacties en adviezen zijn daar waar nodig verwerkt in het Ontwerp PIP.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Provincie Fryslân)