Kamerbrief Beantwoording motie 49 over A74 Venlo

Den Haag – Op 13 februari 2007 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin de resultaten van het onderzoek dat naar aanleiding van motie 49 is uitgevoerd.

Hieronder leest u de volledig brief br.214 beantwoording motie 49, A74 bij Venlo | Kamerstuk | 2007-02-13.

Geachte voorzitter,

Hierbij informeer ik u over de resultaten van het onderzoek dat naar aanleiding van motie 49, (30300-A) is uitgevoerd.

Deze motie verzocht naast een onderzoek naar de effecten van het plateaualternatief (gekozen alternatief bij standpuntbepaling) op de luchtkwaliteit,deze effecten tevens in beeld te brengen voor het Klagenfurttracé. Verzocht is om bij dit onderzoek uitdrukkelijk het effect te laten onderzoeken van de samenloop van de twee snelwegen.

Conclusie onderzoek:

  • De alternatieven Plateau- en Klagenfurt verschillen voor het aspect luchtkwaliteit slechts in zeer beperkte mate van elkaar;
  • Zowel de 80 km/uur Klagenfurtvariant als de 80 km/uur Plateauvariant voldoen aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005. De onderzochte 100/120 km/uur varianten voldoen niet aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005;
  • In geen van de 80km-alternatieven worden grenswaarden van NO2 en van fijn stof overschreden ter plekke van woningen;
  • Vanwege de verkeersaantrekkelijkheid van het Plateau-alternatief zal meer verkeer van het hoofdwegennet gebruik maken. Dit leidt tot een grotere belasting langs het hoofdwegennet maar tot een ontlasting van het onderliggend wegennet. Overal gezien leidt dit tot een verbetering van het leefklimaat;
  • Het aantal ha. waarop de grenswaarde van NO2 en fijn stof overschreden worden neemt af ten opzichte van een situatie zonder A74. De verslechtering van de luchtkwaliteit die zal optreden ter plekke van de A73 en de A74 wordt ruimschoots gecompenseerd door verbetering langs de A67 (Zaarderheike-Duitse Grens).

De effecten van de samenloop van de twee snelwegen A73 en A74 zijn in dit onderzoek betrokken.

Vervolgprocedure
De uitkomsten van dit onderzoek geven geen aanleiding tot heroverweging van het in 2002 ingenomen Standpunt, waarin gekozen is voor het Plateau-alternatief:

  • Het vergelijkend luchtonderzoek van het Plateau- en Klagenfurtalternatief, toont aan dat het plateaualternatief met 80 km/uur voldoet aan het Besluit Luchtkwaliteit en dat de 2 alternatieven op het aspect luchtkwaliteit gelijkwaardig scoren;
  • Naast het aspect luchtkwaliteit hebben er en nog vele andere aspecten een rol gespeeld in mijn afweging in 2002 te kiezen voor het Plateaualternatief. Het Plateau-alternatief kwam toen overall gezien als beste alternatief uit de uitgevoerde Milieu-effectrapportage naar voren en heeft tevens het grootste draagvlak in de regio.

Momenteel worden de resultaten van het luchtonderzoek verwerkt in het OntwerpTracébesluit. De regio dringt bij mij aan op een voortvarend besluit, zodat er op korte termijn een eind komt aan de onzekerheid en de verkeersproblematiek in de regio Venlo. Ik ben dan ook voornemens dit OTB, in maart 2007 ter visie te leggen.
Voor een gedetailleerde toelichting verwijs ik naar de rapportage van het uitgevoerde onderzoek, die als bijlage bij deze brief is gevoegd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs

br.214 bijlage 1 beantwoording motie 49, A74 bij Venlo | Bijlage | 2007-02-13