Kamervragen Groot Onderhoud A1 Lochem – Deventer

Den Haag – Op 23 januari 2007 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op de vragen van Van Hijum over het groot onderhoud aan de A1 tussen Lochem en Deventer-Oost.

Hieronder leest u de volledig brief br.42224 kamervragen Van Hijum inzake Groot Onderhoud A1 | Kamerstuk | 2007-01-23.

Geachte voorzitter,

Het lid Van Hijum (CDA) heeft kamervragen gesteld over het groot onderhoud aan de A1 tussen Lochem en Deventer-Oost. Hierbij treft u mijn antwoorden aan.

 • 1. Waarom wordt pas medio 2007 besloten of verbreding van de A1 bij Deventer gewenst is? Deelt u de mening dat de netwerkanalyse voor de regio Stedendriehoek (Zutphen-Apeldoorn-Deventer) duidelijk aangeeft dat hier sprake is van een knelpunt?
  1. Op grond van het reistijdcriterium uit de Nota Mobiliteit is op dit moment geen sprake van een knelpunt op de A1 in de regio Stedendriehoek. Ik deel de conclusie uit de netwerkanalyse dat er in 2020 wel sprake kan zijn van congestie op zowel de A1 als het regionale wegennet in de Stedendriehoek. Om die reden heb ik met de regio de afspraak gemaakt dat we gezamenlijk een gebiedsgerichte verkenning gaan uitvoeren die 1 juni 2007 gereed moet zijn. Op grond van de resultaten van deze verkenning en van de actualisatie van de knelpuntenkaart uit de Nota Mobiliteit, welke gereed is in de zomer van 2007, zal bekeken worden of er daadwerkelijk sprake is van knelpunten en of maatregelen voor de A1 nodig zijn.
 • 2. Hoeveel tijd neemt het doorlopen van de (verkorte) tracéwetprocedure naar verwachting in beslag, indien wordt ingezet op een wegverbreding tussen Deventer-Oost en Lochem?
  2. Voor een verbreding van de A1 tussen Deventer-Oost en Lochem kan, na afronding van de verkenning de verkorte tracéwetperiode worden doorlopen. Van start planstudie tot aan het tracébesluit moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van 24 maanden en een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State van maximaal 12 maanden. Een voorwaarde voor het nemen van een tracébesluit is, dat in de rijksbegroting een realisatiebudget is voorzien. Dat is op dit moment niet het geval.
 • 3. In hoeverre is het bezwaarlijk om het groot onderhoud (nu gepland in augustus 2007) enkele maanden uit te stellen, teneinde het onderhoud te kunnen combineren met capaciteitsuitbreiding?
  3. Het benodigde uitstel voor groot onderhoud in combinatie met capaciteitsuitbreiding zal helaas niet enkele maanden bedragen. Het onderhoud op de A1 kan evenwel, gezien de onderhoudssituatie, maximaal twee jaar uitgesteld worden. Dat betekent dat een combinatie van groot onderhoud met capaciteitsuitbreiding tot de mogelijkheden behoort. Dit is echter risicovol vanwege de termijnen voor bezwaar en beroep. Verder uitstel van het groot onderhoud dient echter vanwege rafeling van het asfalt en kans op vervolgschade te worden vermeden. Overigens is het groot onderhoud op dit wegvak van de A1 bewust gepland in de zomervakantie, om de overlast voor het verkeer te minimaliseren. Bij het verschuiven van de werkzaamheden op een ander tijdstip zal er waarschijnlijk meer overlast zijn en moet ook de samenhang met andere geplande projecten goed worden bekeken. Om bovenstaande redenen ben ik niet voornemens de geplande uitvoering van de werkzaamheden aan de A1 uit te stellen nader een periode later dan zomer 2007.
 • 4. Bent u bereid om creatief te zoeken naar mogelijkheden om het geplande onderhoud aan te grijpen om capaciteitsuitbreiding te realiseren?
  4. Ja, ik ben bereid om creatief te zoeken naar deze mogelijkheden met inachtneming van de randvoorwaarden uit antwoord 2.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamervragen over groot onderhoud aan de A1
Netwerkanalyses verkeer en vervoer naar Kamer
Meer nieuws over de stedendriehoek