Advies modernisering Wegenwet

Den Haag – De Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving (CAW) adviseert de Wegenwet te moderniseren. Dit staat in het advies ‘Oude Waarden, Nieuwe Wegen’ dat de commissie op 14 december 2006 heeft aangeboden aan Karla Peijs, de minister van Verkeer en Waterstaat. Een gemoderniseerde Wegenwet komt ook tegemoet aan de maatschappelijke behoefte aan openbare wandelwegen.

De Commissie ziet verschillende mogelijkheden om de Wegenwet te moderniseren:

  • 1. opnemen van een regeling om openbare wegen tijdelijk of gedeeltelijk aan de openbaarheid te onttrekken;
  • 2. een expliciete regeling van het beheer en beheerders in de Wegenwet opnemen; onderhoudsplichtigen behoeven niet meer geregeld te worden;
  • 3. modernisering van de wegenlegger: vermindering van het aantal te registreren gegevens in de legger en het mogelijk maken van elektronische (digitale) wegenleggers;
  • 4. indien openbare wegen in eigendom zijn van de overheid kan de mogelijkheid van het vervallen van openbaarheid door verjaring komen te vervallen;
  • 5. opnemen van een expliciete grondslag voor bestuursrechtelijke handhaving;
  • 6. de mogelijkheid van administratief beroep (op Gedeputeerde Staten) vervangen door bezwaar en beroep op de administratieve rechter;
  • 7. verbetering van de aansluiting van de bepalingen van de Wegenwet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
  • 8. een betere bescherming van openbare wegen die door wandelaars worden gebruikt.

Wandelen over openbare wandelwegen
De Commissie is het eens met de strekking van de wandelnota van het kamerlid Duyvendak, in die zin dat kwetsbare belangen zoals de belangen van wandelaars juridische bescherming verdienen. Daarom wil de Commissie de openbaarheid van wandelwegen beter beschermen in de Wegenwet. Dat kan door er in ieder geval voor te zorgen dat de wandelpaden (buiten de bebouwde kom) in de wegenleggers opgenomen worden. Daarnaast vindt de Commissie het gewenst om de positie van wandelorganisaties te versterken.

Aanleiding van het advies
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving (CAW) gevraagd of het mogelijk is om de Wegenwet in te trekken. Zoals blijkt uit het advies is intrekking niet verantwoord; modernisering zeker wel.

Meer informatie vindt u in het Advies modernisering wegennet

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat