Kamerbrief over Groenboek Europees Maritiem Beleid

Den Haag – Op 12 februari 2007 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over het Consultatietraject Groenboek Europees Maritiem Beleid.

Hieronder leest u de volledig brief br.5411 Consultatietraject Groenboek Europees Maritiem Beleid | Kamerstuk | 2007-02-12.

Geachte voorzitter,

Met mijn brief van 6 juli 2006 (kenmerk VenW/DGTL 06.008944) informeerde ik u over het Groenboek Europees Maritiem Beleid, zoals dat in juni 2006 door de Europese
Commissie werd uitgebracht. Tevens informeerde ik u over het voorziene nationale communicatie- en consultatietraject rond het Groenboek.

Inmiddels is het nationale consultatietraject afgerond. In de periode tussen september 2006 en januari 2007 heeft een aantal consultatiebijeenkomsten met betrokken stake-holders plaatsgevonden, en zijn ook andere betrokkenen in de gelegenheid gesteld om opvattingen over het Groenboek in te brengen.

De consultatiebijeenkomsten, die werden georganiseerd in het kader van de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat (OVW), zijn door de uitgenodigde stakeholders (vertegenwoordigers van de maritieme sectoren en betrokken maatschappelijke organisaties) goed bezocht. Er is door betrokkenen ruim van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt om hun opvattingen over het Groenboek kenbaar te maken. De uitkomsten van de natio-nale consultatie in OVW-verband zijn samengevat in een eindrapportage, die ik u bijgaand gaarne ter informatie doe toekomen.

Zoals aangegeven in mijn brief van 6 juli 2006 vormen de uitkomsten van de nationale consultatie een belangrijke bouwsteen bij de komende interdepartementale voorbereiding van een Nederlands regeringsstandpunt met betrekking tot het Groenboek.

Voorts hebben inmiddels vier adviesraden, te weten de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Raad voor de Wadden en de VROM-Raad, het initiatief genomen tot een gezamenlijk advies over het Groenboek.

Ook dit in maart of april 2007 uit te brengen advies zal worden betrokken in de voorbereiding van het regeringsstandpunt.

De planning is er op gericht om uw Kamer uiterlijk medio mei 2007 het regeringsstandpunt voor te leggen, teneinde dat nog binnen de vastgestelde consultatietermijn, die loopt tot eind juni 2007, aan de Commissie te kunnen doen toekomen. Ik bied u bijgaande rapportage in een vroegtijdig stadium aan in de verwachting dat ik u daarmee een goede bouwsteen bied voor uw komende beoordeling van het regeringsstandpunt en een eventueel overleg daarover.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs

br.5411 Bijlage 1 Consultatietraject Groenboek Europees Maritiem Beleid | Bijlage | 2007-02-12

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief inzake Groenboek Europees Maritiem Beleid 07-07-2006

EC: nieuwe visie voor geintegreerd maritiem beleid 07-06-2006

Kamerbrief over Groenboek Europees Maritiem Beleid | Infrasite

Kamerbrief over Groenboek Europees Maritiem Beleid

Den Haag – Op 12 februari 2007 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over het Consultatietraject Groenboek Europees Maritiem Beleid.

Hieronder leest u de volledig brief br.5411 Consultatietraject Groenboek Europees Maritiem Beleid | Kamerstuk | 2007-02-12.

Geachte voorzitter,

Met mijn brief van 6 juli 2006 (kenmerk VenW/DGTL 06.008944) informeerde ik u over het Groenboek Europees Maritiem Beleid, zoals dat in juni 2006 door de Europese
Commissie werd uitgebracht. Tevens informeerde ik u over het voorziene nationale communicatie- en consultatietraject rond het Groenboek.

Inmiddels is het nationale consultatietraject afgerond. In de periode tussen september 2006 en januari 2007 heeft een aantal consultatiebijeenkomsten met betrokken stake-holders plaatsgevonden, en zijn ook andere betrokkenen in de gelegenheid gesteld om opvattingen over het Groenboek in te brengen.

De consultatiebijeenkomsten, die werden georganiseerd in het kader van de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat (OVW), zijn door de uitgenodigde stakeholders (vertegenwoordigers van de maritieme sectoren en betrokken maatschappelijke organisaties) goed bezocht. Er is door betrokkenen ruim van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt om hun opvattingen over het Groenboek kenbaar te maken. De uitkomsten van de natio-nale consultatie in OVW-verband zijn samengevat in een eindrapportage, die ik u bijgaand gaarne ter informatie doe toekomen.

Zoals aangegeven in mijn brief van 6 juli 2006 vormen de uitkomsten van de nationale consultatie een belangrijke bouwsteen bij de komende interdepartementale voorbereiding van een Nederlands regeringsstandpunt met betrekking tot het Groenboek.

Voorts hebben inmiddels vier adviesraden, te weten de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Raad voor de Wadden en de VROM-Raad, het initiatief genomen tot een gezamenlijk advies over het Groenboek.

Ook dit in maart of april 2007 uit te brengen advies zal worden betrokken in de voorbereiding van het regeringsstandpunt.

De planning is er op gericht om uw Kamer uiterlijk medio mei 2007 het regeringsstandpunt voor te leggen, teneinde dat nog binnen de vastgestelde consultatietermijn, die loopt tot eind juni 2007, aan de Commissie te kunnen doen toekomen. Ik bied u bijgaande rapportage in een vroegtijdig stadium aan in de verwachting dat ik u daarmee een goede bouwsteen bied voor uw komende beoordeling van het regeringsstandpunt en een eventueel overleg daarover.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs

br.5411 Bijlage 1 Consultatietraject Groenboek Europees Maritiem Beleid | Bijlage | 2007-02-12

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief inzake Groenboek Europees Maritiem Beleid 07-07-2006

EC: nieuwe visie voor geintegreerd maritiem beleid 07-06-2006