EC: nieuwe visie voor geintegreerd maritiem beleid

Brussel – De Europese Commissie publiceert vandaag haar Groenboek “naar een toekomstig maritiem beleid voor de Unie: een Europese visie op de Oceanen en Zeeën”. Om de Europese burger zijn mening te vragen over het beleid inzake oceanen en zeeën, wordt één van de grootste raadplegingsprocedures uit de geschiedenis van de EU georganiseerd. De raadpleging is een antwoord op het groeiende bewustzijn van zowel de vitale rol die de zeeën nu reeds spelen als motor van de Europese welvaart, als van hun potentieel voor meer jobs en welzijn. Aan de hand van de resultaten van de raadpleging zal de Commissie een nieuwe visie ontwikkelen voor een geïntegreerd maritiem beleid.

De belangrijkste vraag die in het Groenboek wordt gesteld is of Europa zich een versnipperd sectoraal beleid voor onze zeeën en oceanen kan veroorloven? Wordt het geen tijd voor een echt geïntegreerd maritiem beleid waarbij niet alleen het onbenutte potentieel voor groei en jobs wordt aangesproken, maar ook de bescherming van het mariene milieu wordt versterkt? Zo ja, hoe pakken we dat aan?

Commissievoorzitter José Manuel Barroso gaf het startsein voor de raadpleging en verklaarde dat “Europa reeds lang profijt haalt uit haar maritieme activiteiten. Onze zeeën en oceanen bezitten nochtans heel wat potentieel om onze welvaart en het welzijn van de Europeanen te verhogen. Dit Groenboek biedt ons de kans allemaal samen na te denken hoe we dit het beste aanpakken. Ik roep iedereen dan ook op zijn mening te geven over hoe een toekomstig maritiem beleid voor de Unie tot meer jobs kan leiden zonder afbreuk te doen aan de bescherming van het mariene milieu”.

“Door de groei en de diversifiëring van onze maritieme activiteiten is er meer behoefte aan coördinatie en planning om conflicten te vermijden en het potentieel van de zee beter te benutten. Via een geïntegreerd beleid kunnen we economische groei, een doelmatige bescherming van het mariene milieu en een grotere participatie van de betrokken actoren met elkaar verzoenen. De lidstaten, regio’s, bedrijven, NGO’s en het publiek hebben allemaal belang bij een toekomst in harmonie met de zee”, zei Joe Borg, Europees Commissaris voor Visserij en maritieme zaken.

Vervoer, scheepvaart, handel, kust- en havenindustrie, activiteiten op volle zee, traditionele en alternatieve energiewinning, visserij, aquacultuur, wetenschappelijk zeeonderzoek, toerisme – ontelbare vormen van menselijke activiteiten die elkaar beïnvloeden en gevolgen hebben voor onze oceanen, die op hun beurt de kwaliteit van het leven mee in stand houden. De sectoren die het mariene milieu beïnvloeden, functioneren echter te vaak los van elkaar – elk met een eigen structuur, cultuur en visie en worden volgens een eigen visie beheerd. Toch zijn ze allemaal afhankelijk van dezelfde bron.

In het Groenboek wordt gewezen op de onderlinge verbanden en afhankelijkheid van deze verschillende gebieden – de links die in de bestaande procedures vaak over het hoofd worden gezien. De ontwikkeling van haveninfrastructuur moet bijvoorbeeld worden afgewogen tegen de bescherming van lokale ecosystemen, de bevordering van aquacultuuractiviteiten in kustgebieden en de ontwikkeling van het toerisme, alsmede de voordelen van economische groei door buitenlandse handel. Er wordt aangetoond hoe vissersboten, containerschepen, pleziervaartuigen, oliemaatschappijen en windkrachtcentrales moeten drummen om een plaatsje in onze steeds drukkere zeeën. In het Groenboek wordt benadrukt dat tussen deze talloze verschillende facetten meestal raakvlakken bestaan, waardoor de weelde en diversiteit van de Europese zeeën wordt weerspiegeld.

Enkele vragen worden gesteld: Kunnen we al deze verschillende en elkaar vaak overlappende activiteiten echt los van elkaar blijven ontplooien en ontwikkelen? Is de tijd niet gekomen om te investeren in een echt geïntegreerd beleid indien we een bloeiende en duurzame maritieme economie willen tot stand brengen voor de 21e eeuw en daarna?

Het Groenboek is opgesteld nadat de Commissie in maart 2005 heeft beslist een raadpleging te houden over de toekomst van de Europese zeeën. Voorzitter Barroso heeft Commissaris Borg gevraagd “een maritieme task-force op te zetten om een grootschalige raadpleging te houden over het toekomstig maritiem beleid voor de Unie." Het Groenboek is het resultaat van de intense en vruchtbare samenwerking tussen zeven Commissarissen. Naast de heer Borg: de heer Verheugen, commissaris voor ondernemingen en industrie, de heer Barrot: vervoer, de heer Dimas: milieu, mevr. Hübner: regionaal beleid, de heer Potocnik: onderzoek en de heer Piebalgs: energie. Ook andere Commissarissen hebben deelgenomen aan de besprekingen wanneer thema’s ter sprake kwamen die verband houden met hun bevoegdheden.
Over de vragen die in het Groenboek worden opgeworpen zullen in verschillende lidstaten debatten worden georganiseerd.

Meer informatie over de publieke debatten waarin deze thema’s worden besproken en de manier waarop u kunt bijdragen tot het debat vindt u op:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs
MEMO/06/230