NEPROM neemt deel aan Vernieuwingsoffensief Bouw

Gouda – De NEPROM, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen, doet mee aan het Vernieuwingsoffensief Bouw. Daartoe is op 5 december 2006 een zogeheten Vernieuwingsakkoord gesloten met de Regieraad Bouw. Het akkoord werd ondertekend door drs. H.D. Werner, voorzitter van de NEPROM, en dr. J.C.M. Hovers, voorzitter van de Regieraad Bouw. Bij de NEPROM zijn bijna 70 voornamelijk grotere projectontwikkelaars aangesloten die gezamenlijk rond 7 miljard euro per jaar in de ontwikkeling van onroerend goed investeren.

In het Vernieuwingsakkoord is vastgelegd welke bijdragen de NEPROM levert aan de vernieuwing van de bouwsector. De NEPROM, als belangenvereniging van opdrachtgevers, zet zich ervoor in dat projectontwikkelaars meer ruimte krijgen om zich te richten op de wensen en behoeften van de eindgebruikers, op waardecreatie en op levensduurkosten. De NEPROM onderschrijft dat consumentgericht ontwikkelen steeds belangrijker wordt en stimuleert de daarvoor benodigde marketingcompetentie via experimenten en kennisoverdracht.

Aan professionalisering wordt ook gewerkt via de NEPROM Leergang Projectontwikkeling. Deze opleiding besteedt veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder draagt de NEPROM zorg voor kennisuitwisseling tussen NEPROM-leden over dit onderwerp. Thema’s uit het Vernieuwingsakkoord zullen aan de orde komen tijdens studiebijeenkomsten en andere activiteiten gericht op leden, overheden en andere bouwpartners. De NEPROM zal structureel de aandacht vergroten voor duurzaamheid en milieukwesties binnen de projectontwikkeling.

Om de samenwerking tussen overheid en marktpartijen te verbeteren, heeft de NEPROM met het ministerie van VROM de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling opgesteld. Deze handleiding is mede bedoeld om selectie op basis van kwaliteit te stimuleren. Samen met het Rijk en gemeenten zet de NEPROM zich in voor brede naleving van de Reiswijzer.

NEPROM-leden dienen zich te houden aan de NEPROM Gedragscode en kunnen worden aangesproken op zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De NEPROM adviseert haar leden om hun bouwpartners actief te bevragen op het hanteren van een gedragscode.

Om de transparantie te vergroten is samen met de NVB een landelijk nieuwbouwportaal (Niki) opgericht, een website waarop alle nieuwbouwwoningen in Nederland te vinden zijn.

"De NEPROM is met de Regieraad van mening dat er in de bouw een cultuurverandering tot stand moet komen in de verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer," aldus de heer Werner. "Dat betekent dat ook in de relatie tussen de projectontwikkelaar als opdrachtgever en zijn bouwpartners bevordering van innovatie en beoordeling op basis van kwaliteit voorop dienen te staan."

De heer Hovers noemde het zeer positief dat de projectontwikkelaars zich hebben aangesloten bij het Vernieuwingsoffensief. "NEPROM-leden zijn goed voor 50% van de woningen, 70% van de kantoren en 80% van de winkelcentra. Zo’n belangrijke groep opdrachtgevers is onmisbaar bij de omvorming van de bouw tot een vitale, innovatieve en maatschappelijk betrokken sector."

De Regieraad Bouw heeft inmiddels tien Vernieuwingsakkoorden gesloten met organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. De Regieraad is door de ministers van EZ, VROM en V&W in het leven geroepen om de vernieuwing van de bouwsector aan te jagen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regieraad Bouw